Świadczenia na dziecko w 2019 roku

Narodziny dziecka to mnóstwo radości, ale także spore wydatki. Zakup wyprawki oraz akcesoriów dla malucha wiążę się z znacznym obciążeniem finansowym. Dlatego też warto pamiętać, że Państwo przewidziało liczne świadczenia na dziecko.

Rodzice z tytułu narodzin dziecka mogą liczyć na szereg świadczeń pieniężnych. Niektóre z nich są wypłacane opiekunom niezależnie od ich sytuacji materialnej, inne zależą od dochodów rodziny. Sprawdź na jaką pomoc możesz liczyć, ile ona wynosi i gdzie należy się po nią zgłosić. Poniżej prezentujemy jak będą wyglądały świadczenia na dziecko w 2019 roku. 

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe w 2019 roku wyniesie 1000 zł. Przysługuje ona osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. 

Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek ten trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o opiece medycznej matki najpóźniej od 10. tygodnia ciąży;
 • akt urodzenia dziecka;
 • odpis dowodu osobistego;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • jeżeli zostały orzeczone – postanowienie dot. alimentów na dziecko.

Kosiniakowe

Świadczenie rodzicielskie, zwane kosiniakowe wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane:

 • przez 12 miesięcy przy narodzinach jednego dziecka;
 • przez 65 tygodni przy narodzinach 2 dzieci;
 • przez 67 tygodni przy narodzinach 3 dzieci;
 • przez 69 tygodni przy narodzinach 4 dzieci;
 • przez 71 tygodni przy narodzinach więcej niż 4 dzieci.

O ten rodzaj pomocy ubiegać się mogą matki lub ojcowie, a w określonych przypadkach także rodzice adopcyjni, opiekunowie faktyczni, rodzina zastępcza.

Kosiniakowe przysługuje bez względu na wysokość dochodu, jednakże mogą go pobierać wyłącznie osoby, którym ze względu na status zawodowy, nie przysługuje roczny urlop rodzicielski. Pomoc taką otrzymają więc rolnicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, studenci oraz osoby bezrobotne.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności omawiane świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma je, w przypadku gdy matka skróci okres pobierania kosiniakowego, jednakże po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, lub jeżeli nastąpi śmierć matki bądź porzucenie dziecka przez matkę.

Jeżeli jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi z rodziców nie ma już prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Pomoc przysługuje także rodzicom w przypadku, gdyby zasiłek macierzyński był niższy niż 1000 zł miesięcznie. Dochodzi wówczas do wyrównania zasiłku.

Wniosek należy złożyć w instytucji gminnej zajmującej się pomocą społeczną. Można tego dokonać również przez Internet. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu. W innym wypadku świadczenie to nie zostanie wyrównane i zostanie wypłacane dopiero od momenty złożenia wniosku.

Program 500+

Co do zasady program 500+ kierowany jest do rodzin, w których znajduje się co najmniej dwójka małoletnich dzieci. W określonych przypadkach pomoc będzie przysługiwała także w przypadku jednego dziecka.

W sytuacji, gdy rodzice wychowują jedno dziecko poniż. 18. roku życia, możliwość skorzystania z programu zależy od statusu materialnego rodziny. Mimo iż rząd obiecuje zmiany, w chwili obecnej aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać 800 zł na osobę bądź 1200 zł, jeżeli dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność.

Pod uwagę bierze się dochody uzyskiwane zarówno w kraju, jak i za granicą z różnych tytułów. Może być to zatrudnienie na umowie o pracę, na umowie cywilnoprawnej; dochód z działalności gospodarczej; emerytury, renty, świadczeń rodzinnych, a także dochody z gospodarstw rolnych.

Świadczenie wynosi 500 zł i jest wypłacane co miesiąc aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Wniosek 500+ można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Jednocześnie można go składać drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia z programu 500 +nie są wliczane do dochodu rodziny w innych systemach wsparcia i nie powodują utraty tych świadczeń.

Pozostałe świadczenia rodzinne

Poza jednorazowymi świadczeniami rodzinnymi, tj. jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka – becikowym oraz świadczeniem rodzicielskim – kosiniakowym, możemy wyróżnić również inne świadczenia, o które mogą wnioskować rodzice. Są to:

Zasiłek rodzinny

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia wynosi – 95 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 5. ukończenia 18. roku życia wynosi – 124 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia wynosi – 135 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia przez rodziców kryterium dochodowego:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł;
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Aktualne przepisy gwarantują, iż rodziny, w których dochód przewyższa dany próg dochodowy nie będą pozbawieni zasiłku. Świadczenia dla rodziców przekraczających próg są jednak pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony owy próg.

Wniosek należy złożyć instytucjach gminnych zajmujących się pomocą społeczną.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

Osoby którym przysługuje zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o szereg dodatków:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – przysługuje on przez 24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy – więcej niż jednym dzieckiem; 72 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci);
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł; od 5. do do ukończenia 24. roku życia – 110 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł;

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia.

Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Pomoc przysługuje: matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; innym osobom, na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Od 2019 roku wysokość świadczenia ma być waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym roku będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie.

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Prawo do integralności utworu – ochrona osobistych praw autorskich

Co jeżeli jednak uznasz, że dzieło nie spełnia wszystkich twoich wymagań i potrzebne będzie naniesienie stosownych zmian? Jeżeli chciałbyś dokonać zmian w utworze, każdorazowo powinieneś zwrócić się do twórcy o pozwolenie na naniesienie modyfikacji. Gwarantuje to prawo do integralności utworu. Prawo do integralności utworu Prawo do integralności utworu zostało uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako u.p.a.). Nabywcą w rozumieniu u.p.a. jest osoba, która nabyła autorskie prawa majątkowe, uzyskała zezwolenie lub licencję na korzystanie z utworu, oraz ta, która odziedziczyła owe prawa autorskie. [reklama-ads] Należy mieć na uwadze, że prawo do integralności utworu nigdy nie wygasa i pozostaje przy twórcy na zawsze. Zgodnie z art. 35 u.p.a. korzystanie z dzieła przez jego nabywcę nie może godzić w słuszne interesy twórcy. Oznacza to, że prawo nabywcy do swobodnego ingerowania w treść utworu zostaje ograniczone. W judykaturze oraz doktrynie przyjmuje się, że prawo do integralności utworu jest wynikiem emocjonalnego związku autora ze swoim dziełem, przez co jego osobiste prawa do stworzonego dzieła muszą podlegać zaostrzonej ochronie. Co więcej, prawo to nie pozwala na zrzeczenie się lub zbycie przez twórcę swoich osobistych prawa autorskich. Naruszenie prawa do integralności utworu Naruszeniem prawa do integralności utworu są wszelkie zachowania, które mogą wypaczać sens dzieła, nadmierne uwypuklać tylko jeden jego aspekt utworu itd., co z kolei może doprowadzić do naruszenia więzi między twórcą a jego działem. Oznacza to, że do naruszenia osobistego prawa autorskiego może dojść wskutek dokonania zmian w dziele, pominięcia jego części, wprowadzenia dodatków lub uzupełnień oraz nierzetelnego wykonania utworu. W przypadku naruszenia osobistych praw autorskich twórcy ma on prawo do tzw. nadzoru autorskiego. Nadzór autorski uprawnia twórcę do wezwania nabywcy do zaniechania naruszenia. Jeżeli jednakże okaże się ono bezskuteczne, autor wówczas może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia określonego w umowie. Ograniczenia Pomimo prawa do integralności utworu, będącego zasadą generalną, wskazać należy, że nie każda zmiana będzie stanowiła naruszenie osobistych praw autorskich twórcy. Nabywca ma prawo do drobnych modyfikacji treści lub formy dzieła. Przy czym zmiany te są dozwolone pod warunkiem, że spowodowane są oczywistą koniecznością, a autor nie miałby uzasadnionych podstaw do sprzeciwienia się im. W niektórych przypadkach także celowe ośmieszenie cudzego utworu lub wypaczenie jego wymowy nie będzie naruszeniem. Przy czym chodzi tu głównie o sytuacje, w których dany utwór jest inspiracją dla stworzenia parodii, pastiszu czy satyry. [reklama-ads] Zgoda autora na ingerowanie w jego utwór Zgodnie z u.p.a. naniesienie zmian w utworze za każdym razem wymaga pozwolenia. Zgoda twórcy może zostać wyrażona na trzy sposoby. Pozwolenie może zostać zawarte w umowie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, może zostać udzielone na prośbę nabywcy w formie oddzielanego oświadczenia wydanego po zawarciu umowy, jak również zgoda może zostać wydana po dokonaniu już zmian w dziele. [rada] Zgoda na naniesienie modyfikacji do utworu, nie oznacza, że nabywca może zmienić całe dzieło bez żadnych konsekwencji. Autor wciąż ma prawo do wystąpienia z roszczeniem do nabywcy o zaprzestanie naruszenia jego dzieła. Jeżeli ingerencja w utwór będzie zbyt istotna i spowoduje zerwanie lub co najmniej osłabienie więzi twórcy z utworem, to zarzut naruszenia osobistych praw autorskich będzie skuteczny.[/rada] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).[/informacja] [reklama-ads] Polecane wzory pism: Umowa wydawnicza wzór Umowa licencyjna o rozpowszechnianie filmu wzór Umowa licencji na znak towarowy i know-how Umowa licencyjna wzór Umowa sublicencyjna wzór Umowa o wykonanie strony Internetowej wzór

Wadliwy prezent, nieudany wyjazd czy zaginiony szalik podczas imprezy – jak bronić swoich praw?

Do powyższego koszyka dochodzi także prezent niechciany czy nietrafiony. W tym jednak przypadku jego zwrot czy wymiana nie zawsze jest naszym prawem, wiele zależy od woli sprzedawcy. Wadliwy prezent W sytuacji zakupu bądź otrzymania wadliwego towaru (prezentu) wystarczy paragon lub inny dowód zakupu, by móc od sprzedawcy żądać naprawy, wymiany towaru bądź obniżenia ceny. Natomiast gdy wada jest istotna - zwrotu pieniędzy. Należy podkreślić, że przy reklamacji towaru zwrot pieniędzy na kartę podarunkową jest niedopuszczalny. Karta podarunkowa wchodzi w grę jedynie w przypadku zwrotu towaru bez podawania przyczyny (kiedy nie posiada on wad). W większości wypadków termin do złożenia reklamacji wynosi 2 lata od daty zakupu. [reklama-ads] [rada]Pamiętajmy, że oprócz gwarancji, która ma charakter fakultatywny, sprzedawców obowiązuje również 2-letni okres „rękojmi”. Z punktu widzenia konsumenta jest to o wiele skuteczniejsza forma ochrony swoich praw. Więcej o rękojmi pisaliśmy tutaj: Czym jest rękojmia za wady rzeczy?[/rada] Nieudana impreza Bądźmy świadomi, że również nieudana impreza może zostać zareklamowana. W sytuacji, gdy organizator nie wywiązał się ze swoich zobowiązań - np. na balu sylwestrowym zamiast obiecywanej muzyki na żywo puszczał muzykę z płyt, lub jeżeli na wyjeździe świątecznym, zamiast w 4-gwiazdkowym hotelu z basenem i sauną, zostaliśmy zakwaterowani w hotelu 3-gwiazdkowym bez żadnych udogodnień - mamy prawo domagać się zwrotu części pieniędzy. Termin na złożenie reklamacji i żądanie obniżenia ceny wynosi 30 dni. Co istotne reklamacja obowiązuje również w przypadku zaginięcia naszej własności np. płaszcza czy szalika, podczas imprezy. Wszelkie informacje typu „za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosimy odpowiedzialności” są praktyką niezgodną z prawem. Przedsiębiorca, który prowadzi szatnię, odpowiada za powierzone mu rzeczy. [uwaga]Czytaj też: Zakupy przez Internet[/uwaga] Co, jeżeli prezent nie posiada wad, ale chcielibyśmy go zwrócić? [reklama-ads] Chcielibyśmy zwrócić nietrafiony prezent, posiadamy przy tym paragon oraz kartę gwarancyjną. Zdawać by się mogło, że nie powinno być z tym problemu. Niestety, nie w każdym wypadku może być to możliwe. Przy czym osoby, które zrobiły zakup przez Internet mogą odetchnąć z ulgą - ich sytuacja jest o wiele prostsza. Jak zwrócić nietrafiony prezent kupiony w sklepie stacjonarnym? Jak to zostało podane wcześniej, sprzedawca ma obowiązek przyjąć rzecz, wyłącznie, gdy okaże się ona wadliwa. W przypadku gdy owych wad nie posiada, sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy. Jednakże obecnie wiele sklepów dopuszcza taką możliwość, jednocześnie ich spora część pieniądze zwraca środki na karty podarunkowe. W przypadku kart podarunkowych pieniądze można wykorzystać wyłącznie na następne zakupy w sklepie sprzedawcy. Należy pamiętać, że towar można zwrócić jedynie z dowodem zakupu (tj. paragonem lub fakturą), a na towarze musi znajdować się jego metka. Jeśli sklep nie przewiduje zwrotów, czasami warto zapytać, czy możliwa będzie zamiana danego towaru na inny, np. na inny model zakupionego swetra świątecznego. Zazwyczaj taka praktyka nie stanowi problemu dla sprzedawcy.   Zwrot prezentu zakupionego przez Internet [reklama-ads] W przypadku towaru zakupionego przez Internet sytuacja ma się zgoła inaczej niż przy sklepie stacjonarnym. Tutaj konsument ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni. Co ważne może tego dokonać beż uzasadniania swojej decyzji. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy na usługę lub dostarczenia zamówionego artykułu. [rada] Jeśli konsument nie został poinformowany przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu. Przy czym, jeżeli w tym czasie sprzedawca poinformuje klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy – znów zaczyna obowiązywać termin 14-dniowy.[/rada] Należy pamiętać, że rezygnując z zakupu, należy złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie. Przesłać je można listowanie lub mailowo. Po wysłaniu oświadczenia konsument ma 14 dni na odesłanie rzeczy (na swój koszt). Trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie rzeczy mamy prawo zwróci. Zrezygnować nie można z: rzeczy kupionej na aukcji; rzeczy wyprodukowanej na specjalne zamówienie konsumenta, według jego indywidualnych potrzeb; produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu (np. zakup mleka w sklepie internetowym); przedmiotów, które zostały dostarczone w zapieczętowanych opakowaniach i ze względów higienicznych tracą wartość po otwarciu (np. soczewki kontaktowe); płyt CD, DVD, Blue Ray lub oprogramowania komputerowego, które zostało otwarte po dostarczeniu (nie możemy zwrócić płyty po rozfoliowaniu). Sprzedawca następnie ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktu do klienta. Zwrot kosztów dostawy nie obejmuje jednak sytuacji, gdy klient zdecydował się na sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostępny w sklepie. [reklama-ads] Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu. Podobne wzory pism: Reklamacja towaru wzór Regulamin konkursu WZÓR Odstąpienie od umowy sprzedaży Prawo do odstąpienia od umowy – obowiązek informacyjny