Świadczenia na dziecko w 2019 roku

Narodziny dziecka to mnóstwo radości, ale także spore wydatki. Zakup wyprawki oraz akcesoriów dla malucha wiążę się z znacznym obciążeniem finansowym. Dlatego też warto pamiętać, że Państwo przewidziało liczne świadczenia na dziecko.

Rodzice z tytułu narodzin dziecka mogą liczyć na szereg świadczeń pieniężnych. Niektóre z nich są wypłacane opiekunom niezależnie od ich sytuacji materialnej, inne zależą od dochodów rodziny. Sprawdź na jaką pomoc możesz liczyć, ile ona wynosi i gdzie należy się po nią zgłosić. Poniżej prezentujemy jak będą wyglądały świadczenia na dziecko w 2019 roku. 

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe w 2019 roku wyniesie 1000 zł. Przysługuje ona osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. 

Aby otrzymać becikowe należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek ten trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o opiece medycznej matki najpóźniej od 10. tygodnia ciąży;
 • akt urodzenia dziecka;
 • odpis dowodu osobistego;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • jeżeli zostały orzeczone – postanowienie dot. alimentów na dziecko.

Kosiniakowe

Świadczenie rodzicielskie, zwane kosiniakowe wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane:

 • przez 12 miesięcy przy narodzinach jednego dziecka;
 • przez 65 tygodni przy narodzinach 2 dzieci;
 • przez 67 tygodni przy narodzinach 3 dzieci;
 • przez 69 tygodni przy narodzinach 4 dzieci;
 • przez 71 tygodni przy narodzinach więcej niż 4 dzieci.

O ten rodzaj pomocy ubiegać się mogą matki lub ojcowie, a w określonych przypadkach także rodzice adopcyjni, opiekunowie faktyczni, rodzina zastępcza. Kosiniakowe przysługuje bez względu na wysokość dochodu, jednakże mogą go pobierać wyłącznie osoby, którym ze względu na status zawodowy, nie przysługuje roczny urlop rodzicielski. Pomoc taką otrzymają więc rolnicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, studenci oraz osoby bezrobotne.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności omawiane świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma je, w przypadku gdy matka skróci okres pobierania kosiniakowego, jednakże po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, lub jeżeli nastąpi śmierć matki bądź porzucenie dziecka przez matkę.

Jeżeli jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi z rodziców nie ma już prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Pomoc przysługuje także rodzicom w przypadku, gdyby zasiłek macierzyński był niższy niż 1000 zł miesięcznie. Dochodzi wówczas do wyrównania zasiłku.

Wniosek należy złożyć w instytucji gminnej zajmującej się pomocą społeczną. Można tego dokonać również przez Internet. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu. W innym wypadku świadczenie to nie zostanie wyrównane i zostanie wypłacane dopiero od momenty złożenia wniosku.

Program 500+

Co do zasady program 500+ kierowany jest do rodzin w których znajduje się co najmniej dwójka małoletnich dzieci. W określonych przypadkach pomoc będzie przysługiwała także w przypadku jednego dziecka.

W sytuacji gdy rodzice wychowują jedno dziecko poniż 18. roku życia, możliwość skorzystania z programu zależy od statusu materialnego rodziny. Mimo iż rząd obiecuje zmiany, w chwili obecnej aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać 800 zł na osobę bądź 1200 zł, jeżeli dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność. Pod uwagę bierze się dochody uzyskiwane zarówno w kraju jak  i za granicą z różnych tytułów. Może być to zatrudnienie na umowie o pracę, na umowie cywilnoprawnej; dochód z działalności gospodarczej; emerytury, renty, świadczeń rodzinnych, a także dochody z gospodarstw rolnych.

Świadczenie wynosi 500 zł i jest wypłacane co miesiąc aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Wniosek 500+ można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Jednocześnie można go składać drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia z programu 500 +nie są wliczane do dochodu rodziny w innych systemach wsparcia i nie powodują utraty tych świadczeń.

Pozostałe świadczenia rodzinne

Poza jednorazowymi świadczeniami rodzinnymi, tj. jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka – becikowym oraz świadczeniem rodzicielskim – kosiniakowym, możemy wyróżnić również inne świadczenia o które mogą wnioskować rodzice. Są to:

Zasiłek rodzinny

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia wynosi – 95 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 5. ukończenia 18. roku życia wynosi – 124 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia wynosi – 135 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia przez rodziców kryterium dochodowego:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł;
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Aktualne przepisy gwarantują, iż rodziny w których dochód przewyższa dany próg dochodowy nie będą pozbawieni zasiłku. Świadczenia dla rodziców przekraczających próg są jednak pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony owy próg.

Wniosek należy złożyć instytucjach gminnych zajmujących się pomocą społeczną.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

Osoby którym przysługuje zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o szereg dodatków:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – przysługuje on przez 24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy – więcej niż jednym dzieckiem; 72 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci);
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł; od 5. do do ukończenia 24. roku życia – 110 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł;

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia.

Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Pomoc przysługuje: matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; innym osobom, na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Od 2019 roku wysokość świadczenia ma być waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym roku będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie.

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.