Wezwanie do WKU a pobyt za granicą

Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny doszło do zmian zasad służby wojskowej w rezerwie, podzielonej na rezerwę aktywną i pasywną. Natomiast do tej pory rezerwa nie była dzielona na kategorie. Dlatego trafiali do niej wszyscy ci, którzy przeszli pozytywnie kwalifikację wojskową, jednak nie odbyli przeszkolenia wojskowego oraz nie złożyli przysięgi. Byli to między innymi wojskowi, ochotnicy po odbyciu służby przygotowawczej, lecz także żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Czym są ćwiczenia wojskowe rezerwy?

Rezerwa aktywna wiąże się z większą ilością ćwiczeń oraz dodatkowymi przywilejami. Jest utworzona na wzór rozwiązań, jakie obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Do aktywnej rezerwy zaliczane są osoby, które złożyły przysięgę wojskową, nie ukończyły 55 roku życia, nie pełnią żadnego innego rodzaju służby.

Oznacza to, że do rezerwy trafić mogą na przykład emerytowani żołnierze, byli żołnierze, żołnierzy WOT, osoby po odbyciu służby przygotowawczej. Służba w rezerwie aktywnej wykonywana jest na podstawie powołania na nieokreślony czas. Żołnierze rezerwy aktywnej mogą również wyjechać na misję.

Wiąże się to oczywiście z częstymi szkoleniami oraz ćwiczeniami. Żołnierz rezerwy aktywnej musi stawić się zatem w koszarach, a także wykonywać szereg ćwiczeń i aktywności. Dzięki czemu żołnierze są w stanie podtrzymywać swoje umiejętności bojowe, a także zwiększać kondycję i stopień przygotowania.

Jednak szkolenie rezerw obejmuje również rezerwę pasywną, do której należy większość poborowych. Są to osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wojskową, mają kurs wojskowy, ale także złożyły przysięgę wojskową.

Rezerwiści pasywni powoływani są na ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe, czyli do 30 dni bez przerw, jednodniowe, rotacyjny oraz długotrwały, czyli do 90 dni bez przerw. Żołnierze rezerwy pasywnej mogą wykonywać ćwiczenia wojskowe podczas udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwidacji skutków klęsk oraz aktywności w akcjach poszukiwawczych.

Ćwiczenia rezerwy a praca za granicą

Wiele osób zastanawia się, czy praca za granicą zwalnia z odbycia ćwiczeń wojskowych. Okazuje, że odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę przebywającego za granicą nie jest obowiązkowe pod warunkiem, że pobyt ma charakter stały oraz zostanie właściwie udowodniony.

Obowiązkowi stawienia się na ćwiczenia wojskowe zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej podlegają żołnierze rezerwy, którzy są uznani za zdolnych do realizowania czynnej służby wojskowej. Natomiast powołaniu nie podlegają ci żołnierze rezerwy, którzy na stałe przebywają za granicą.

Jednak sam fakt przebywania poza granicami kraju nie oznacza zwolnienia z obowiązku stawienia się w określonym czasie do ćwiczeń wojskowych oraz kwalifikacji wojskowej.

Z obowiązku wyłącza się tylko osoby, które zgłosiły właściwym urzędom swój stały pobyt za granicą. Dowodem może być między innymi brak meldunku na terenie Polski, zaświadczenie potwierdzające stałe zamieszkanie na obszarze innego kraju.

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych?

Do jednostek wojskowych stawić się muszą wszystkie osoby, które otrzymały powołanie na ćwiczenia wojskowe, a pobyt za granicą oznacza zwolnienie z tego obowiązku. Osoby, które nie chcą lub nie mogą odbywać ćwiczeń wojskowych, powinny złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej.

Adresatem odwołania powinien być organ wydający decyzję, zatem wojskowy komendant uzupełnień. Dokument można zanosić osobiście lub wysłać listem poleconym. Odwołanie jest uzasadnieniem w określonych warunkach.

Może to być na przykład choroba przeciwnego konieczność opieki nad dzieckiem i osobą starszą, ciąża. Odwołanie ma charakter oficjalny, dlatego poza elementami stałymi, czyli datą i miejscem sporządzenia, danymi adresata i nadawcy należy zawrzeć również odpowiednie uzasadnienie.

Warto wymienić przyczyny niemożliwości obowiązku odbycia szkolenia, takie jak choroba, wprowadzenie własnej działalności gospodarczej, wyjazd za granicę, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub trudną sytuację rodzinną Oczywiście wszystkie te elementy muszą być rzeczowo uzasadnione.

W przypadku choroby warto zawrzeć również dokument potwierdzający stan zdrowia, badania lekarskie lub opinię lekarską. Na końcu odwołanie musi zostać podpisane własnoręcznie.

Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe

Otrzymując wezwanie do WKU na ćwiczenia wojskowe, należy stawić się w terminie. Wszelkie ćwiczenia w jednostkach wojskowych są bezsprzecznie obowiązkowe. Natomiast ich unikanie lub niestawienie się na czas do jednostki obarczony jest karą grzywny, lecz również karą pozbawienia wolności.

Obowiązkowi stawienia się do ćwiczeń wojskowych i kwalifikacji wojskowej podlegają obywatele polscy, mężczyźni oraz kobiety, którzy ukończyli w danym roku kalendarzowym 19 rok życia.

W przypadku niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny starosta właściwy wobec stałego pobytu lub pobytu czasowego na komendanta Uzupełnień może zarządzić przymusowe doprowadzenie powołanego przez organy ścigania do określonej jednostki wojskowej. Jest to zgodne z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.61).

Jak długo trwają ćwiczenia woskowe rezerwy?

Wprowadzona w kwietniu 2022 r. ustawa o ochronie ojczyzny określa nowe sposób podziału rezerwistów, wprowadza również pojęcie rezerwy aktywnej oraz pasywnej. Żołnierzy rezerwy pasywnej obowiązują ćwiczenia wojskowe odbywające się od jednego do 90 dni. Zgodnie z artykułem 249 ustawy o ochronie ojczyzny żołnierze rezerwy pasywnej mogą zostać wyzwani na ćwiczenia

  • jednodniowe
  • rotacyjne – łącznie trwają do 30 dni, jednak odbywają się z przerwami w ciągu danego roku
  • krótkotrwałe – trwają nieprzerwanie do 30 dni
  • długotrwałe – trwają nieprzerwanie do 90 dni.

Natomiast służba w aktywnej rezerwie realizowana jest na podstawie powołania na nieokreślony czas. Dlatego wiąże się z częstszymi szkoleniami. Żołnierze muszą także stawiać się w koszarach

  • jednorazowo na 14 dni przynajmniej raz w ciągu trzech lat
  • przez 2 dni w okresie wolnym od pracy przynajmniej raz na kwartał.

Służba może być również pełniona w trybie stawiennictwa natychmiastowego. Ponadto żołnierze rezerwy aktywnej mogą zostać  skierowani do pełnienia służby w wojskowych kontyngentach polskich.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Ćwiczenia rezerwy 2023 – jak się odwołać?

Czym są ćwiczenia rezerwy? Ćwiczenia rezerwy są określoną formą ćwiczeń wojskowych, na które powoływania zostają żołnierze rezerwy. Tylko w 2023 roku MON chce powołać do ćwiczeń wojskowych nawet 200 tys. osób. Powołania powinny przede wszystkim dotyczyć osób z ustalonym przydziałem mobilizacyjnym. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), ćwiczenia wojskowe odbyć muszą żołnierze rezerwy biernej. tj. osoby pozostające w uregulowanym stosunku ze służbą wojskową, ale nie pełniące innej służby wojskowej, niepodlegające militaryzacji oraz niemające ukończonych 55 lat (podoficer lub stopień oficerski – 63.wiek). Art. 26 Konstytucji RP mówi także, że Specjalizacja sił zbrojnych i związana z tym modernizacja techniczna sił zbrojnych determinuje konieczność szkolenia rezerwistów i przygotowania ich do pracy z nowoczesnym sprzętem systematycznie wchodzącym w skład arsenału sił zbrojnych. Rezerwiści pozostający w działaniach mobilizacyjnych bez regularnego szkolenia tracą z czasem wiedzę i umiejętności zdobyte w wojsku. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie ich w dobrej kondycji, szkolenie oraz zapoznawanie z nowoczesną techniką wojskową i jej zastosowaniem. [rada]O powołaniu rezerwisty na ćwiczenia wojskowe decyduje dowódca jednostki, do której rezerwista przydzielił rozkaz mobilizacyjny.[/rada] Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom bezpłatny urlop podczas ćwiczeń wojskowych. W przypadku wezwania w trybie zwykłym lub dobrowolnym urlop udzielany jest na wniosek rezerwisty, a w trybie niezwłocznym po zawiadomieniu przez kierownika wojskowego ośrodka rekrutacji. Jak wyglądają ćwiczenia rezerwy i ile trwają? W pierwszej kolejności uczestnicy szkolenia odświeżą zdobytą w przeszłości wiedzę. Ponadto zostaną zaznajomieni z najnowszego rodzaju bronią, sprzętem, aktualną technologią obronną i nowymi warunkami w wojsku. Plany szkoleniowe różnią się w zależności od ilości czasu, jaki rezerwiści spędzają w jednostce. Osoba powołane na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe (do 30 dni) zostanie przeszkolona w garnizonie, jak i na poligonach. Szczegółowe plany są ustalane przez dowódcę danej jednostki wojskowej. Program zależny jest od tego, dokąd trafią rezerwiści – wówczas w różnym stopniu wykorzystane mogą być ich dotychczasowe doświadczenia i umiejętności. Ponadto rezerwiści mogą uczestniczyć w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i akcjach poszukiwawczych. Jednak głównym celem ćwiczeń jest szkolenie umiejętności wojskowych. Ćwiczenia, na które wzywani są rezerwiści bierni, mogą trwać następujący okres czasu: 1 dzień (do 24 godzin), krótkoterminowy (do 30 kolejnych dni), długoterminowy (do 90 kolejnych dni) lub rotacyjny (do 30 łącznie dni w roku, z przerwami w określone dni). Jak uniknąć ćwiczeń rezerwy? Przede wszystkim warto pamiętać, że od decyzji o poborze do wojska przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania. Obowiązek ten jest co do zasady odraczany do czasu kiedy np. zły stan zdrowia przeminie lub dana osoba wróci zza granicy i dopiero wówczas będzie mogła stawić się na czasowych ćwiczeniach wojskowych. W przypadku niepojawienia się żadnego odwołania oraz powodu, można zostać zabranym i doprowadzonym na ćwiczenia przez policję, więc należy uważać. Powołanie do wojska można odroczyć w czasie kiedy na przykład zachodzi konieczność opieki nad osobą bliską lub podczas nauki w szkole średniej, na studiach lub w seminarium duchowym. Kolejnym powodem aby uniknąć ćwiczeń rezerwy mogą być trudna sytuacja życiowa i problemy zawodowe. Innym powodem może być ciężka choroba lub opieka nad chorą osobą, żoną, dzieckiem lub rodzicem. Może to być również sytuacja, w której komuś akurat urodziło się małe dziecko. Najczęściej w odwołaniu jednak stosuje się i powołuje na sprawy zawodowe. Dla przykładu często stara się udowodnić, że ćwiczenia wojskowe mogą mieć szeroki zakres konsekwencji, w tym straty ekonomiczne, w zależności od charakteru zawodu i wykonywanej pracy. Taki problem może dotyczyć np. lekarza, który w danym terminie ma dużą ilość bardzo ważnych zabiegów. Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe Wojskowe ćwiczenia rezerw są obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymali wezwanie. Każda z osób może jednak odwołać się do z szefa Wojskowego Ośrodka Rekrutacji. Należy jednak uczynić to w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. [informacja]Wezwani rezerwiści są zobowiązani do udziału w szkoleniu do czasu, aż nie otrzymają pozytywnego rozpatrzenia odwołania.[/informacja] W przypadku kiedy osoba wezwana nie stawi się na ćwiczenia żołnierzy rezerwy, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów określa art. 682 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o bezpieczeństwie wewnętrznym. Takie osoby mogą zostać zatrzymane przez policję i doprowadzone na ćwiczenia siłą. Ponadto grozi jej grzywna lub kara pozbawienia wolności. Ćwiczenia rezerwy a pobyt za granicą Obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych określony jest w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Oznacza to, że rezerwiści, którzy zostali uznani za zdolnych do wykonania czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, podlegają obowiązkowi stawienia się na wezwanie do odbycia ćwiczeń rezerwy wojskowej. Osoby posiadające status rezerwistów, a zameldowane na stałe za granicą nie podlegają powołaniu. Samo przebywanie za granicą lub wyjazd na wakacje nie zwalnia z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które stale mieszkają za granicą i wykazały to właściwym organom. Dowodem stałego pobytu za granicą jest np. brak meldunku na terytorium RP lub dowód stałego pobytu w innym państwie. Należy również pamiętać, że według prawa obywatele polscy, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, kończący w danym roku kalendarzowym 19 lat, są zobowiązani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Polscy obywatele będący jednocześnie obywatelami innych państw i stale przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również nie podlegają powołaniu na ćwiczenia wojskowe co również, że nie podlegają oni obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Przydatne wzory pism: Odwołanie od ćwiczeń wojskowych wzór Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Wzór odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko

Co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy 2023?

Czym są ćwiczenia rezerwy? Ćwiczenia rezerwy są organizowane w całości przez wojsko i mogą odbywać się w różnych ramach czasowych. Po otrzymaniu wezwania powołany musi stawić się na szkolenie rezerwy w podanej jednostce w określonym terminie. Ćwiczenia rezerwy mogą trwać od 24h do nawet 30 dni, wszystko zależy od ich planu. Oczywiście w wezwaniu znajduje się informacja, na jaki okres dana osoba zostaje powołana na ćwiczenia. Obecnie rząd zapowiedział, że w 2023 na ćwiczenia rezerwy zostaną powołane tylko osoby, które odbyły już szkolenie wojskowe i złożyły przysięgę. Jednak sytuacja ulega ciągłej zmianie i może okazać się, że w przyszłości powołanie otrzymają również osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia z wojskiem. Sam program ćwiczeń ustalany jest przez dowódcę danej jednostki. Mogą się one odbywać w garnizonie lub na poligonie wojskowym. Głównym celem powołania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe jest odświeżenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia działań w warunkach bojowych. Rezerwiści mogą również brać udział w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych i akcjach ratunkowych zakrojonych na szeroką skalę. Udając się na szkolenie, należy się przygotować na regularne ćwiczenia z obsługi broni i innych czynności przydatnych w razie powstania konfliktu zbrojnego. Jak uniknąć ćwiczeń rezerwy? Z wielu powodów można zacząć się zastanawiać, co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? Przyczyn może być kilka od sytuacji osobistej lub zawodowej do słabego stanu zdrowia osoby powołanej. W przypadku otrzymania wezwania na ćwiczenia rezerwy mamy prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Należy jednak pamiętać, że do momentu pozytywnego rozpatrzenia naszego odwołania obowiązek stawienia się na ćwiczenia dalej obowiązuje. Powodów, z których nie stawimy się na ćwiczenia, może być kilka. Podstawowym kryterium, które zwalnia nas z konieczności odbycia ćwiczeń, jest stan zdrowia. Jeśli z powodów zdrowotnych nie możemy wziąć udziału w ćwiczeniach, to jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku. Jednak takie zwolnienie jest aktywne tylko przez okres niezdolności do odbycia ćwiczeń. W momencie, kiedy nasz stan zdrowia się poprawi, możemy zostać wezwani na ćwiczenia wojskowe rezerwy.  Powodem do odwołania się od uczestniczenia w ćwiczeniach może być również konieczność sprawowania opieki nad bliskim lub przebywanie za granicą kraju. Obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach może zostać odwołany do momentu ustania przeszkód uniemożliwiających udział w szkoleniu. Jak odwołać się od ćwiczeń rezerwy? Powołanie na ćwiczenia rezerwy nie jest ostateczne, tak jak w przypadku wielu innych decyzji urzędowych mamy możliwość odwołania się. Po otrzymaniu wezwania mamy 14 dni, aby złożyć odwołanie od ćwiczeń wojskowych.  Stosowny dokument, w którym powołujemy się na ważne powody zdrowotne lub osobiste, należy złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji o powołaniu. [rada]Nawet jeśli nie dostaliśmy decyzji przed terminem rozpoczęcia szkolenia, musimy się stawić na ćwiczenia zgodnie z harmonogramem.[/rada] W przypadku odrzucenia naszego wniosku mamy prawo odwołać się do wyższej instancji za pośrednictwem szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, lecz to również nie wstrzymuje konieczności stawienia się na ćwiczeniach. Jakie prawa ma osoba udająca się na ćwiczenia rezerwy? Osoby, które obejmuje powołanie do rezerwy, mają z tego tytułu prawa, które rekompensują czas spędzony na szkleniu. Najważniejszy jest fakt, że osoba przebywająca na ćwiczeniach rezerwy nie może zostać z tego tytułu zwolniona przez pracodawcę. Przez cały okres szkolenia zachowuje on wszystkie prawa pracownicze i ubezpieczenie. Za cały okres przebywania na szkoleniu otrzyma ekwiwalent pieniężny wyrównujący mu wynagrodzenie pobierane od pracodawcy. Dodatkowo ochroną objęta jest rodzina osoby przebywającej na szkoleniu. Żona rezerwisty nie może zostać eksmitowana ani zwolniona z pracy podczas odbywania szkolenia przez męża. Dzięki licznym przywilejom osoby, które udały się na ćwiczenia, nie są stratne z tego powodu. Niestawienie się na ćwiczenia rezerwy – konsekwencje W momencie, kiedy nie stawimy się na ćwiczenia rezerwy ani nie zostanie nam przyznane zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, musimy liczyć się z konsekwencjami. W pierwszej kolejności policja może nas doprowadzić na ćwiczenia. W takim przypadku funkcjonariusze jednostki policji siłą doprowadzają wskazaną osobę do obowiązkowych ćwiczeń. Ta procedura może być przeprowadzona, nawet jeśli jesteśmy w tracie odwoływania się od decyzji o powołaniu na ćwiczenia. Dalsze konsekwencje obejmują kary pieniężne. W ostateczności osoba uchylająca się od szkolenia rezerwy może zostać skazana na karę pozbawiania wolności do lat trzech. Jest to jednak rzadko spotykana forma kary. Podsumowanie Ćwiczenia rezerwy w 2023r obejmą około 200 000 rezerwistów. W pierwszej kolejności mają być powoływane osoby, które odbyły już szkolenie wojskowe. Ale jeśli posiadamy kategorię wojskową, A również możemy liczyć się z powołaniem. Decyzje jak wyglądają ćwiczenia rezerwy, podejmuje dowódca jednostki, do której zostaliśmy przydzieleni. Same ćwiczenia mają przygotować rezerwistów do ewentualnych działań wojennych przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu. W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie od obowiązku odbywania ćwiczeń. Należy w tym celu złożyć stosowny dokument do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które rozpatrzy nasz wniosek. W przypadku niestawienia się na ćwiczenia możemy zostać doprowadzeni na nie przez policje, a nawet ukarani grzywną czy karą pozbawienia wolności. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór