Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF

16.00 

Jeśli uprawniony do korzystania z nieruchomości zrzeknie się służebności, ograniczone prawo rzeczowe wygasa. Aby oświadczenie o zrzeczeniu się służebności było ważne w świetle prawa, uprawniony musi złożyć je aktualnemu właścicielowi rzeczy obciążonej.

Co więcej, oświadczenie to musi przyjmować formę pisemną z notarialnie poświadczonym podpisem lub formę aktu notarialnego. Po złożeniu oświadczenia należy dopilnować też wykreślenia służebności z księgi wieczystej. 

Uprawniony do korzystania z nieruchomości może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności, ponieważ to jego obowiązkiem jest wykazanie woli zrzeczenia się takiego prawa.

Druk wypełnia się informacjami dotyczącymi stron umowy, a także przedmiotu i zakresu służebności (z aktu ustanowienia służebności lub orzeczenia sądu).

Należy mieć na uwadze, że jeśli oświadczenie o zrzeczeniu się służebności przyjmuje formę pisemną z notarialnie poświadczonym podpisem, obowiązek wykreślenia służebności z księgi wieczystej leży po stronie uprawnionego.

Natomiast w przypadku składania oświadczenia w formie aktu notarialnego, to notariusz ma obowiązek dopełnienia wszystkich formalności w tym zakresie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF