Czynny żal za PIT 28 – przykład

16.00 

PIT-28 to deklaracja składana przez podatników, którzy z urzędem skarbowym rozliczają się ryczałtem. Podatnicy, którzy wybrali taką formę rozliczeń z fiskusem, zobowiązani są do obliczania i opłacania zryczałtowanego podatku od przychodów w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Natomiast deklarację PIT 28 powinni złożyć do 31 stycznia po danym roku podatkowym.

Co ważne, jeśli podatnik nie złożył zeznania PIT-28 w ustawowym terminie, nie będzie miał możliwości jego przywrócenia. Nawet jeśli złoży wniosek o przywrócenie terminu i uzasadni go okolicznościami, na które nie miał wpływu. Jedynym sposobem na uniknięcie konsekwencji jest zatem czynny żal do Urzędu Skarbowego. 

Co grozi za niezłożenie PIT 28 w terminie? Zgodnie z przepisami, niezłożenie w terminie zeznania podatkowego jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny, którą wymierza się w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli zaś niezłożeniu zeznania towarzyszy jednocześnie niewpłacenie podatku, podatnik może odpowiadać za przestępstwo skarbowe, za co grozi nawet kara pozbawienia wolności. 

Aby uniknąć takich konsekwencji, podatnik może złożyć do urzędu skarbowego czynny żal za PIT 28. Takie pismo to nic innego, jak przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego, zanim urząd sam zacznie prowadzić wobec podatnika postępowanie w danej sprawie.

Czynny żal powinien zawierać wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do niewypełnienia obowiązku. Przyczyną niezłożenia PIT-28 w terminie będzie natomiast między innymi niewiedza na temat obowiązujących przepisów, brak czasu na dopełnienie obowiązku czy nawet zapomnienie o obowiązującym terminie. 

Złożenie czynnego żalu pozwala uniknąć konsekwencji niezłożenia deklaracji w terminie, ale nie wpływa na konieczność realizacji tego obowiązku, a to oznacza, że podatnik powinien złożyć zaległą deklarację, zapłacić ewentualny podatek i dołączyć potwierdzenie dokonania tych czynności do pisma z czynnym żalem lub zadeklarować w jego treści, kiedy ma zamiar wykonać te czynności. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Czynny żal za PIT 28 – przykład