Dozór elektroniczny – Zgoda właściciela mieszkania – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać zgodę właściciela mieszkania lub domu na dozór elektroniczny? Skazany, który spełnia określone warunki, może ubiegać się o zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Aby uzyskać zezwolenie sądu, musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie i dołączyć do niego wymagane dokumenty, w tym między innymi zgodę właściciela mieszkania na dozór elektroniczny, jeśli jest to lokal wynajmowany. Jak powinna wyglądać zgoda właściciela mieszkania na dozór elektroniczny i co jeszcze należy przygotować, aby ubiegać się o zgodę na SDE?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody właściciela nieruchomości, który pobierzesz powyżej.

Na czym polega dozór elektroniczny?

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać pod adresem ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary. Skazany może opuszczać mieszkanie tylko w ściśle określonych godzinach, ustalonych przez sąd, a także w ściśle określonym celu, na przykład w celu wykonywania pracy.

Zachowanie skazanego wykonującego karę w systemie dozoru elektronicznego jest nadzorowane pośrednio przez kuratora sądowego i bezpośrednio za sprawą specjalnych urządzeń elektronicznych.

Skazany nosi na ręce lub na nodze nadajnik, który łączy się  z urządzeniem monitorującym zainstalowanym w mieszkaniu. Jeśli oddali się zbyt daleko, odbiornik straci łączność z nadajnikiem i będzie to oznaczało, że skazany opuścił mieszkanie, czyli złamał warunki SDE.

Poza tym skazany ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu i dbania o należyty stan noszonego nadajnika.

Kto może wnioskować o dozór elektroniczny?

Odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE to przywilej. Karę pozbawienia wolności może odbywać poza murami zakładu karnego jedynie taki skazany, którego kara nie przekracza 18 miesięcy. Przy rozpatrywaniu wniosku o SDE sąd bierze pod uwagę również to, czy:

 • dozór elektroniczny okaże się wystarczającym sposobem na resocjalizację skazanego, czy pozwoli osiągnąć cele kary i doprowadzić do przestrzegania prawa przez skazanego,
 • skazany ma określone miejsce stałego pobytu, aby odbywać karę w tym systemie,
 • czy w miejscu zamieszkania skazanego można zainstalować urządzenia do dozoru, czy mieszkanie ma dostęp do telefonii komórkowej.

Ponadto, jeśli skazany odbywa już karę pozbawienia wolności w więzieniu, to pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o SDE brana będzie także jego postawa jako osadzonego.

Jak złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny składa się do Sądu Penitencjarnego znajdującego się w okręgu, w jakim przebywa skazany. Pismo najczęściej składa sam skazany, ale możliwość taką ma również:

 • prokurator,
 • obrońca skazanego,
 • dyrektor zakładu karnego,
 • sądowy kurator zawodowy.

Z wnioskiem można wystąpić zaraz po orzeczeniu przez sąd kary pozbawienia wolności, a także podczas odbywania kary w więzieniu. 

Jak napisać wniosek i co do niego dołączyć?

Sąd penitencjarny wydaje zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego na wniosek. Pismo w tej sprawie musi spełniać wszystkie wymogi pisma urzędowego, dlatego powinno zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata. 

W profesjonalnie sporządzonym wniosku powinna pojawić się też podstawa prawna i wszystkie informacje związane z zasądzonym wyrokiem, czyli oznaczenie sądu, datę orzeczenia wyroku oraz sygnaturę akt sprawy. We wniosku niezbędne jest także uzasadnienie.

Dodatkowo pismo uzupełnia się o takie załączniki, jak:

 • zgoda domowników na dozór elektroniczny,
 • zgoda właściciela mieszkania na dozór elektroniczny. 

Uzasadnienie wniosku o SDE powinno wskazywać na spełnienie wszystkich wymogów formalnych, a także na fakt mieszkania pod stałym adresem w lokalu,  w którym da się zainstalować system dozoru elektronicznego.

Argumenty, które mogą pojawić się w takim uzasadnieniu to:

 • brak konieczności odbywania kary w zakładzie karnym,
 • fakt przestrzegania przez skazanego porządku prawnego w okresie przed popełnieniem czynu, za jaki został skazany na karę pozbawienia wolności,
 • fakt posiadania pracy,
 • fakt pobierania nauki,
 • fakt posiadania rodziny,
 • negatywny wpływ przebywania w zakładzie karnym na życie skazanego.
Na użyte argumenty należy dołączyć do wniosku dowody, które je potwierdzają, na przykład zaświadczenie od pracodawcy czy zaświadczenie z uczelni.

W treści dokumentu można zawrzeć też proponowany harmonogram odbywania kary w SDE, czyli wskazanie, w jakich godzinach skazany miałby przebywać poza domem w pracy czy na uczelni.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zgoda wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym na SDE. Taka zgoda powinna zostać wyrażona w formie pisemnej.

Poza tym, jeśli kara w systemie dozoru elektronicznego ma być wykonywana w mieszkaniu, które nie należy do skazanego, do dokumentów należy dołączyć też zgodę właściciela nieruchomości.

Takie pismo można przygotować w oparciu o nasz  wzór zgody właściciela mieszkania na dozór elektroniczny.

Dokument jest prostym oświadczeniem woli właściciela o wyrażeniu zgody na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w SDE w wynajmowanym mieszkaniu. Jest to więc również zgoda na montaż niezbędnych urządzeń monitorujących w lokalu (odbiornik). Pismo musi zawierać czytelny podpis właściciela nieruchomości. 

Podobne pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Dozór elektroniczny – Zgoda właściciela mieszkania – wzór
 1. Wszystko w klasie, pismo można edytować nawet.