Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego przysługuje skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi; a także sądowemu kuratorowi zawodowemu oraz dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia (art. 43lk Kodeksu karnego wykonawczego).

Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Sąd Okręgowy postanowienia o odmowie zgody na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Zażalenie na odrzucony wniosek o dozór elektroniczny nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia. Sąd, który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia, może jednak wstrzymać wykonanie postanowienia.

Określenie sądu

Zażalenie wnosi się do właściwego Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego, który wydał postanowienie.

Określenie strony zażalającej

Należy wskazać stronę, która zażala postanowienie, jednakże w piśmie, które nie inicjuje danej sprawy, nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL strony, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Podanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy, w której zostało wydane zaskarżane postanowienie.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Porady prawne:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523).

Polecane wzory pism: Zażalenie na postanowienie sądu penitencjarnego wzór

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (1)

1 komentarz

Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego – wzór
  1. Zażalenie złożone, mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pisma. Pozdrawiam