Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego – wzór z omówieniem

Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego przysługuje skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi; a także sądowemu kuratorowi zawodowemu oraz dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia (art. 43lk Kodeksu karnego wykonawczego).

Zażalenie na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Sąd Okręgowy postanowienia o odmowie zgody na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Zażalenie w tym przypadku nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia. Sąd który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia, może jednak wstrzymać wykonanie postanowienia.

Określenie sądu

Zażalenie wnosi się do właściwego Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego, który wydał postanowienie.

Określenie strony zażalającej

Należy wskazać stronę, która zażala postanowienie, jednakże w piśmie które nie inicjuje danej sprawy nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL strony, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Podanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy w której zostało wydane zaskarżane postanowienie.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Porady prawne:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.