Odrzucony wniosek o dozór elektroniczny – zażalenie

(1 opinia klienta)

16.00 

Odrzucony wniosek o dozór elektroniczny nie odbiera możliwości ubiegania się o SDE (System Dozoru Elektronicznego). Na odmowę sądu przysługuje bowiem zażalenie. Może złożyć je skazany lub jego obrońca, a także prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor Zakładu Karnego, jeśli to on składał wniosek o dozór elektroniczny.

Warto pamiętać, że zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia sądowego, chyba że sąd podejmie taką decyzję. Jak napisać zażalenie na odrzucony wniosek o dozór elektroniczny?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zażalenia – które pobierzesz u góry↑

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to rozwiązanie, które pozwala skazanemu odbywać karę pozbawienia wolności w miejscu zamieszkania za pomocą zastosowanych systemów ograniczających jego swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.

Jeśli skazany odbywa karę w ramach dozoru, musi nosić na ręce lub nodze nadajnik radiowy, który łączy się ze specjalnym urządzeniem monitorującym zainstalowanym w miejscu zamieszkania.

Skazany z dozorem elektronicznym musi przebywać w miejscu zamieszkania w określonych przez sąd godzinach. Mimo to system ten pozwala na prowadzenie niemal normalnego życia osobistego. Z wnioskiem o dozór elektroniczny może wystąpić skazany, a także jego obrońca, prokurator czy dyrektor ZK.

Prawo odbycia kary w takim systemie przysługuje skazanym na karę pozbawienia wolności posiadającym miejsce stałego pobytu i zgodę osób wspólnie z nimi zamieszkujących. Uprawnienie dotyczy również skazanych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe karą nieprzekraczająca 1 roku i 6 miesięcy.

Na karę w systemie dozoru elektronicznego nie może liczyć natomiast:

 • wielokrotny recydywista,
 • osoba z orzeczoną karą aresztu,
 • osoba z orzeczoną karą zastępczą aresztu za wykroczenia, 
 • osoba z orzeczoną zastępczą karą pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe,
 • osoba z orzeczoną karą porządkową,
 • osoba z orzeczonym środkiem przymusu skutkującym pozbawieniem wolności,
 • osoba skazana na karę aresztu wojskowego.

Wniosek o dozór elektroniczny składa się do sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany. O ewentualnym zezwoleniu na odbycie kary w takim systemie sąd orzeka postanowieniem. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Gdzie i kiedy złożyć zażalenie na odrzucenie wniosku o dozór elektroniczny?

Zażalenie na odmowę dozoru elektronicznego to możliwość, o której skazany dowiaduje się z treści samego postanowienia sądowego. Zgodnie z prawem, ma on 7 dni na złożenie zażalenia, które wnosi się do właściwego ze względu na miejsce pobytu Sądu Apelacyjnego, za pośrednictwem Sądu Penitencjarnego (Sądu Okręgowego), który wydał dane postanowienie.

Jeśli skazany wniesie zażalenie, sąd pierwszej instancji przekaże je wraz z aktami sprawy do sądu odwoławczego. Ten ma natomiast kolejnych 7 dni na rozpatrzenie zażalenia.

Co ważne, jeżeli sąd nie zmieni wydanego postanowienia, to skazany może ponownie wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na SDE, ale dopiero po 3 miesiącach od wydania postanowienia sądowego o odmowie.

Jak napisać zażalenie na odmowę udzielenia nadzoru elektronicznego?

Każde zażalenie na postanowienie sądu penitencjarnego musi zawierać szereg wymaganych elementów formalnych. Również w przypadku zażalenia na odmowę udzielenia nadzoru elektronicznego, pismo powinno uwzględniać co najmniej:

 • określenie sądu, do którego jest kierowane: do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego (który wydał postanowienie),
 • oznaczenie składającego zażalenie, 
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy, której dotyczy zaskarżane postanowienie,
 • określenie rodzaju pisma.

Jak napisać zażalenie na odmowę SDE? Treść zażalenia powinna odnosić się do uzasadnienia sądu, który wydał postanowienie w tej sprawie. Z takiego uzasadnienia musi wynikać bowiem, z jakiego powodu sąd odmówił udzielenia zgody na dozór elektroniczny.

Z argumentami tymi należy zapoznać się i spróbować przekonać sąd do zmiany podjętej decyzji. W zażaleniu warto napisać nie tylko, dlaczego sąd źle ocenił wniosek skazanego, ale również, jakie okoliczności przemawiają za zaakceptowaniem wniosku – wskazać jak odmowa udzielenia zgody na SDE wpłynie na życie skazanego i jego rodziny.

Jak przekonać sąd do uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny?

Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia dozoru elektronicznego przypomina poniekąd ponowne składanie wniosku o SDE. Skazany ma bowiem za zadanie wykazać, że spełnia przesłanki do zastosowania wobec niego takiego rozwiązania.

Zgodnie z treścią art. 431a Kodeksu karnego wykonawczego, sąd udziela skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, jeśli uznaje to za wystarczające rozwiązanie w ramach orzeczonej wobec niego kary.

Przy swojej ocenie Sąd Penitencjarny bierze pod uwagę:

 • dotychczasowy sposób życia skazanego, zwłaszcza karalność za przestępstwa,
 • zachowanie skazanego po prawomocnym wyroku skazującym na karę,
 • sytuację rodzinną i zawodową skazanego. 

Podobnie jak wniosek o dozór elektroniczny, tak i zażalenie do odmowy udzielenia zgody na SDE może zawierać następujące argumenty:

 • podjęcie nauki przez skazanego,
 • podjęcie terapii (np. dla osób nadużywających alkoholu),
 • wykonywanie pracy przez skazanego,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez skazanego, 
 • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. 

Apelacja na dozór elektroniczny może wskazywać więc, że po osadzeniu skazanego w zakładzie karnym stracił on pracę, możliwość kontynuowania nauki lub możliwość sprawowania opieki nad członkiem rodziny, a także doprowadzi do pozbawienia jego rodziny środków na utrzymanie czy do przerwania leczenia 

Wniosek o dozór elektroniczny oraz zażalenie na odmowę udzielenia zgody na dozór powinno wskazywać jednocześnie:

 • że skazany nie jest osobą zdemoralizowaną, pomimo popełnienia przestępstwa, osadzenie go w zakładzie karnym nie jest więc konieczne, 
 • że odbycie kary w zakładzie karnym doprowadzi do takich “szkód”, jak utrata pracy, zerwanie więzi z bliskimi, utrata dochodu rodziny i tak dalej.

Warto pamiętać na każdy użyty argument, skazany powinien posiadać dowód w postaci odpowiedniego dokumentu, który należy dołączyć do zażalenia.

Polecane wzory pism: Zażalenie na postanowienie sądu penitencjarnego wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odrzucony wniosek o dozór elektroniczny – zażalenie
 1. Sąd odrzucił wniosek o dozór elektroniczny męża, nie poddajemy się i składamy zażalenie.