Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny? Poprzez odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozumiemy zachowanie skazanego kontrolowane przy użyciu środków technicznych. Karę pozbawienia wolności wykonuje się wyłącznie jako dozór stacjonarny, zaś środki karne i zabezpieczające jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.

Pozwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może być zarządzony jedynie w przypadku, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów, oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Aby sąd penitencjarny udzielił skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i jednocześnie orzeczona kara nie jest spełniana w warunkach multirecydywy;
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na zainstalowanie urządzeń technicznych w lokalu;
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne;
  • względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;

Dozór elektroniczny może być stosowany także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Należy pamiętać, że jeżeli skazany mieszka wspólnie z osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru elektronicznego jest doręczenie wraz z wnioskiem pisemnej zgody tych osób, obejmującej także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

Warto dołączyć do wniosku również propozycję swojego harmonogramu dnia w przypadku ewentualnej zgody sądu na odbywanie kary przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego.

Czytaj też: Dozór elektroniczny

Elementy pisma 

Określenie sądu

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa – w praktyce jest to Sąd Okręgowy. Właściwym wydziałem jest wydział karny penitencjarny.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca, składając wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury 

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy karnej, w której wydano wyrok skazujący, który chcemy zamienić na dozór elektroniczny.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku o dozór elektroniczny, który wystarczy jedynie wypełnić swoimi danymi.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – wzór