Odwołanie od decyzji administracyjnej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

W przypadku odwołania od decyzji administracyjnej zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ich treścią, odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Czas na wniesienie odwołania to 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

Co ciekawe, odwołanie od decyzji administracyjnej nie wymaga żadnego uzasadnienia. Strona może napisać w takim odwołaniu, że nie jest zadowolona z wydanej decyzji i jest to wystarczające dla skutecznego odwołania się od niej.

Pismo można przygotować, wypełniając nasz wzór odwołania od decyzji administracyjnej, który uwzględnia takie elementy pisma jak dane strony, oznaczenie organu i oznaczenie decyzji, od której strona chce się odwołać.

Odwołanie może zarzucać organowi wadliwe prowadzenie postępowania administracyjnego lub naruszenie obowiązujących przepisów. Skarżący może odwołać się od decyzji w części lub w całości.

Jeśli po rozpatrzeniu pisma organ podtrzyma swoją decyzję, strona ma prawo odwołać się jeszcze do SKO, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szersze opracowanie

Odwołanie od decyzji administracyjnej to podstawowy środek jej zaskarżenia. Odwołanie składa się zarówno w przypadku, kiedy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem postępowania, jak i kiedy nie zgadzamy się z uzasadnieniem decyzji organu administracyjnego.

Celem wniesienia odwołania jest sprawdzenie, czy decyzja została wydana poprawnie – zgodnie z przepisami. Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Komu przysługuje prawo odwołania od decyzji administracyjnej?

Wbrew pozorom, odwołanie od decyzji administracyjnej może wnieść nie tylko osoba, która taką decyzję otrzymała, ale również inne podmioty. Zgodnie z przepisami istnieją dwie kategorie podmiotów uprawnionych do wniesienia odwołania:

 • strona postępowania,
 • podmiot na prawach strony postępowania.

Stroną postępowania jest:

 • każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie administracyjne,
 • każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Z kolei podmiotem na prawach strony jest podmiot, który nie ma w postępowaniu administracyjnym interesu prawnego ani obowiązku, ale otrzymuje takie uprawnienie – do wniesienia odwołania – na podstawie kodeksu lub innych ustaw.

Będzie to między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka.

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Do przygotowania odwołania od decyzji administracyjnej warto wykorzystać gotowy wzór – wzór odwołania od decyzji administracyjnej. Wynika to z faktu, że pismo musi spełniać wymogi pism składanych w toku postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że obowiązkowe elementy odwołania obejmują:

 • dane składającego odwołanie,
 • adres składającego odwołanie,
 • podpis składającego odwołanie.

W przypadku braku danych składającego odwołanie lub jego podpisu organ wezwie osobę wnoszącą odwołanie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpatrzenia. 

W swojej treści odwołanie od decyzji administracyjnej może być bardzo proste. Zgodnie z przepisami, odwołanie powinno wskazywać jedynie na fakt niezadowolenia z otrzymanej decyzji.

Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie odwołania od decyzji administracyjnej, to nie jest ono wymagane. Nie trzeba wyjaśniać zatem, z czego wynika niezadowolenie petenta, ani jak chciałby on, aby sprawa została rozwiązana. 

Czasami jednak korzystniej dla zainteresowanego jest przygotować szczegółowe odwołanie od decyzji wraz z obszernym uzasadnieniem.

Jak napisać odwołanie od decyzji urzędu gminy lub miasta, aby zawrzeć w nim jak najwięcej istotnych dla sprawy informacji?

Takie odwołanie może odnosić się do:

 • dorobku nauki prawa administracyjnego,
 • orzecznictwa sądowego,
 • luk w rozumowaniu organu,
 • naruszeń prawa, których dopuścił się organ,
 • nowych wniosków dowodowych.

W jakim terminie należy wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odpowiedź na pytanie, jak odwołać się od decyzji administracyjnej, sprowadza się przede wszystkim do terminów i procedur określonych dokładnie w zapisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy pamiętać więc, że standardowy termin na wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej lub od dnia jej ogłoszenia, przy czym przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy.

Jeśli strona przekroczyła termin na wniesienie odwołania, może liczyć na jego przywrócenie – pod warunkiem, że uprawdopodobni, iż uchybienie nastąpiło bez jej winy.

Gdzie wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się zawsze  do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję.

Najczęściej takim organem odwoławczym będą samorządowe kolegia odwoławcze – dotyczy decyzji wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, np. przez radę gminy.

Wniesienie odwołania do niewłaściwego organu nie sprawia jednak, że staje się ono nieważne lub wniesione po terminie. Organ, który otrzymał odwołanie, zawsze powinien przekazać je odpowiedniemu podmiotowi i poinformować o tym wnoszącego odwołanie. 

Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

Po otrzymaniu odwołania organ pierwszej instancji przekazuje pismo wraz z aktami sprawy do organu wyższego szczebla w ciągu 7 dni. Jeśli jednak zmieni zdanie, może sam uchylić zaskarżoną decyzję. Jest to tak zwana autokontrola organu pierwszej instancji.

Warto wiedzieć również, że wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej wstrzymuje wykonanie tej decyzji aż do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Po otrzymaniu odwołania przez organ docelowy, na przykład samorządowe kolegium odwoławcze, zostaje wszczęte postępowanie, które ma na celu ustalenie, czy decyzja została wydana w sposób poprawny pod względem merytorycznym i formalnym.

Organ odwoławczy odnosi się do zarzutów wnoszącego odwołanie, ale również samodzielnie sprawdza, czy nie miały miejsca jakiekolwiek uchybienia – po stronie organu administracyjnego i petenta. Możliwe jest także przeprowadzenie dodatkowego postępowania, które pozwoli uzupełnić materiał dowodowy w sprawie. 

Ostatecznie, organ odwoławczy może:

 • utrzymanie w mocy zaskarżoną decyzję,
 • uchylić zaskarżoną decyzji w całości lub w części,
 • umorzyć postępowanie odwoławcze,
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać ją do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Zasadniczo, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Zasada ta nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której odwołanie od decyzji administracyjnej zostało wniesione przez różne strony, mające różne interesy.

W takim przypadku, jeśli organ odwoławczy rozpozna sprawę na korzyść jednej ze stron, będzie jednocześnie wydawał decyzję na niekorzyść innej strony.

Jeśli odwołanie od decyzji administracyjnej nie zakończy się zgodnie z oczekiwaniami wnoszącego odwołanie, to może on dochodzić swoich praw przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Skargę do WSA należy wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organu odwoławczego. Tyle samo czasu petent ma również na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji administracyjnej – wzór