Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel może odwołać się od ustalonej oceny pracy w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wnosi się za pośrednictwem dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Dyrektor przed przekazaniem odwołania przygotowuje pisemne odniesienie się do zarzutów nauczyciela podniesionych w tym odwołaniu. Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od oceny pracy nauczyciela.

Wniesione odwołanie jest rozpatrywane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ ten musi zwołać posiedzenie, na którym nauczyciel zostanie wysłuchany.

Niestawienie się nauczyciela na posiedzeniu nie wstrzymuje jednak procedury rozpatrywania odwołania.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela skutkuje wydaniem rozstrzygnięcia, podjętego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. Każde rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – wzór