Oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy wzór

16.00 

Jak napisać oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy? Pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

W pierwszym przypadku zmiany wprowadza się za zgodą obydwu stron, natomiast w drugim pracodawca przygotowuje wypowiedzenie warunków pracy i płacy, które pracownik ma prawo odrzucić. Jakie skutki niesie za sobą złożone oświadczenie dotyczące odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i jak należy je sporządzić?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz powyżej.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Zasady wprowadzania zmian w warunkach pracy i płacy pracownika opisuje  art. 42 Kodeksu Pracy. Zgodnie z nim, wypowiedzenie warunków pracy i  płacy dokonuje się, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki pracy. Wypowiedzenie musi przyjmować więc formę pisemną.

Konieczne jest zachowanie odpowiednich okresów i terminów wypowiedzenia, a także wskazanie przyczyny wypowiedzenia warunków pracy i płacy w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie zmieniające zawiera dwa oświadczenia woli pracodawcy:

 • oświadczenie, które ma na celu zakończenie zatrudnienia na dotychczasowych warunkach,
 • oświadczenie, którym pracodawca przedstawia pracownikowi nowe warunki pracy i płacy.

Poza tym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy musi zawierać też pouczenie o charakterze informacyjnym. Pouczenie to dotyczy konsekwencji braku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy.

Zgodnie z tym, co mówi Kodeks pracy, w razie odmowy ze strony pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę zostanie rozwiązana wraz z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Z kolei w przypadku braku odmowy przyjmuje się, że pracownik przyjął proponowane warunki pracy i płacy. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy powinna nastąpić w odpowiednim terminie – przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, jeśli pracodawca pouczył pracownika o takim terminie.

W przeciwnym wypadku czas na złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków ulega przedłużeniu do końca obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy

Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy może przyjmować dowolną formę, jednak dla celów dowodowych z pewnością warto przygotować je na piśmie.

Jak zostało wspomniane, na złożenie takiego oświadczenia pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia. Moment ten przypada w połowie okresu wypowiedzenia,  liczonego od pierwszego dnia następnego miesiąca po doręczeniu przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego oraz do dnia upływu okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.
Co ważne, przełożony nie powinien wywierać na pracowniku żadnej presji, aby ten wyraził zgodę na przyjęcie nowych warunków pracy i płacy. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, pracownik mógłby skierować sprawę do sądu.

Próba wymuszenia decyzji pracownika w zakresie przyjęcia określonych warunków mogłaby zostać potraktowana jako groźba bezprawna. Natomiast ten, kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby, może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia.

Jak powinna wyglądać odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy?

Jak napisać odmowę przyjęcia nowych warunków pracy? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenie zmieniające. Warto pamiętać więc, że takiego wypowiedzenia nie można nie przyjąć – nie ma to żadnego wpływu na fakt wypowiedzenia umowy i rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracownik nie złoży odpowiedniego pisma w terminie, dotychczasowa umowa ulegnie rozwiązaniu, a nawiązana zostanie nowa umowa na nowych warunkach. Z kolei odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego będzie skutkowała całkowitym rozwiązaniem stosunku prawnego, czyli wypowiedzeniem definitywnym.

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy powinna przyjmować formę pisemną. Jej najważniejszym elementem jest zwrot wyrażający brak akceptacji dla proponowanych warunków zatrudnienia.

Poza tym pismo powinno uwzględniać też:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł,
 • wskazanie wypowiedzenia, którego dotyczy pismo.

Kiedy wypowiedzenie zmieniające nie jest potrzebne?

Pracodawca nie musi sporządzać wypowiedzenia warunków pracy i płacy, jeśli planuje powierzyć pracownikowi inną pracę na określonych warunkach. Mowa tu o uzasadnionych potrzebami pracodawcy przypadkach, które wiążą się z powierzeniem pracownikowi innej pracy na czas określony – maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Dodatkowe warunki to:

 • powierzenie pracownikowi pracy, która odpowiada jego kwalifikacjom,
 • zachowanie takiej samej wysokości wynagrodzenia pracownika.

Komu pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia zmieniającego?

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się takie same przepisy jak do wypowiedzenia definitywnego. Pracodawca nie może więc wręczyć takiego pisma między innymi:

 • pracownicom w ciąży,
 • pracownikom na urlopie,
 • pracownikom na zwolnieniu lekarskim,
 • pracownikom w wieku przedemerytalnym – w okresie 4 lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego.

Pracownikowi chronionemu przez przepisy wypowiedzenie zmieniające można wręczyć tylko w przypadku, kiedy utraci on zdolności lub uprawnienia do wykonywania dotychczasowej pracy.

Poza tym, jedyną możliwością wprowadzenia zmian w warunkach pracy i płacy w stosunku do takich pracowników jest zawarcie z nimi porozumienia zmieniającego, czyli aneksu do umowy o pracę.

Taki dokument podpisuje się za zgodą obydwu stron. Może on dotyczyć między innymi zmiany wymiaru czasu pracy, zmiany stanowiska, zmiany działu czy zmiany miejsca pracy. Z propozycją zawarcia porozumienia zmieniającego może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Kilka słów na koniec

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy koniecznie musi zawierać pouczenie, że pracownik powinien złożyć oświadczenie dotyczące odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracodawca nie umieści w wypowiedzeniu zmieniającym takiego pouczenia, pracownik będzie mógł złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków aż do końca okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracownik złoży w terminie oświadczenie, że nie zgadza się na przyjęcie nowych warunków pracy lub płacy, wtedy razem z upływem okresu wypowiedzenia – stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.

Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, pracodawca może przyjąć, że pracownik wyraził zgodę na nowe warunki pracy i płacy.

Wypowiedzenie zmieniające nie jest konieczne, jeśli pracodawca powierzy pracownikowi inną pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku, oczywiście mowa to o przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy wzór