Oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać oświadczenie o spłacie zadłużenia? Każdy dłużnik ma prawo zażądać od swojego wierzyciela oświadczenia o spłacie zadłużenia. Prawo to wynika z obowiązku wierzyciela do współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika.

Należy pamiętać jednak, że wierzyciel nie ma obowiązku wystawienia takiego dokumentu automatycznie. Dłużnik powinien zwrócić się z odpowiednią prośbą do swojego wierzyciela, aby ten przygotował dla niego oświadczenie o spłacie zadłużenia. Jak sporządzić takie oświadczenie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia – które pobierzesz powyżej.

Czy wierzyciel ma obowiązek wystawienia pokwitowania spłaty długu?

Oświadczenie o spłacie zobowiązania nie jest dla wierzyciela obowiązkowe, o ile dłużnik nie zażąda sporządzenia takiego dokumentu. Oznacza to, że w przypadku spłaty długu wierzyciel nie wystawia automatycznie pisemnego potwierdzenia spłaty, ale po otrzymaniu stosownego wezwania od dłużnika, powinien tego dokonać.

Mówi o tym Kodeks cywilny w art.462. KC, w brzmieniu:

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Po co dłużnikowi oświadczenie o spłacie zadłużenia?

Zaświadczenie o spłacie zadłużenia w formie pisemnej pełni rolę dowodową. Wskazuje na fakt, że dług został spłacony przez dłużnika. Informuje też o wysokości długu oraz terminie i sposobie spłaty zadłużenia.

Taki dokument może okazać się niezbędny w relacjach z komornikiem czy firma windykacyjną. Pozwala bowiem udowodnić, że dług został w pełni spłacony, a podmioty te nie mają prawa zajmować majątku dłużnika celem spłaty jakichkolwiek zaległości.

Oświadczenie o spłacie długu jest oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Oznacza to, że potwierdza fakty, ale nie wpływa na kształtowanie stosunku zobowiązaniowego. Jego rolą jest ułatwienie dłużnikowi udowodnienia, że jego dług został w pełni spłacony.

Kiedy dłużnik otrzyma takie pokwitowanie, ciężar dowodu zostaje przeniesiony na wierzyciela. W przypadku ewentualnych sporów w przyszłości, to właśnie wierzyciel musiałby wykazać, że świadczenie nie zostało spełnione zgodnie z treścią zobowiązania.

Jakie informacje powinno zawierać pokwitowanie spłaty długu?

Pokwitowanie spłaty długu powinno być maksymalnie szczegółowe, dlatego do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór oświadczenia o spłacie zobowiązania (które pobierzesz u góry).

Pismo uwzględnia przede wszystkim:

  • datę i miejsce przyjęcia świadczenia,
  • dane stron umowy,
  • dane wierzyciela (nazwa, adres, ewentualnie bankowe konto wierzyciela),
  • dane dłużnika (nazwa, adres),
  • tytuł zadłużenia, a także jego kwotę,
  • określenie sposobu spłaty zadłużenia.

Oświadczenie powinna sporządzić osoba przyjmująca środki od dłużnika, czyli wierzyciel lub jego pełnomocnik. Ta sama osoba musi umieścić na dokumencie swój czytelny podpis. Im więcej informacji uwzględnia pokwitowanie spłaty długu, tym korzystniej dla dłużnika. Pismo może odnosić się zatem również do spłaty ewentualnych odsetek.

Należy pamiętać, że potwierdzenie spłaty zobowiązania powinno mieć formę pisemną. Konieczne jest w nim również opisanie sposobu zarachowania spełnionego świadczenia – zwłaszcza, jeśli dłużnik ma wobec wierzyciela więcej niż jedno zobowiązanie.

Przy sporządzaniu takiego pisma można zadecydować, który dług zostanie spłacony w pierwszej kolejności. Decyzja ta należy do dłużnika, ale jeśli ten jej nie podejmie, to wierzyciel zdecyduje w jego imieniu. Oświadczenie o wybranym sposobie zarachowania  spełnionego świadczenia wierzyciel może wyrazić w pokwitowaniu spłaty długu.

W momencie przekazania dokumentu dłużnikowi ten ma jeszcze szansę sprzeciwić się wybranej metodzie zarachowania spełnionego świadczenia. Jeśli przyjmie pokwitowanie bez zastrzeżeń, obowiązujący będzie sposób zaproponowany przez wierzyciela.

Potwierdzenie tych zasad znajdujemy w przepisach Kodeksu cywilnego:

Art.  451.  Sposób zaliczenia zapłaty

§  1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

§  2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.

§  3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Forma pokwitowania spłaty długu

Dłużnik może żądać od wierzyciela pokwitowania spłaty długu w formie pisemnej lub w formie szczególnej, jeśli ma w tym swój interes. Choć drugi przypadek ma miejsce stosunkowo rzadko, to jednak może zdarzyć się, że dłużnik będzie potrzebował pokwitowania spłaty długu w formie dokumentu z poświadczonym notarialnie podpisem. W takiej sytuacji koszty notarialne wystawienia pokwitowania ponosi dłużnik.

Warto wiedzieć, że potwierdzenie spłaty zadłużenia w zwykłej formie pisemnej może zostać zakwestionowane przez wierzyciela. Przyjmuje się bowiem, że oświadczenie wiedzy, jakim jest taki dokument, to dokument prywatny, a ten nie korzysta z domniemania prawdziwości zawartych w nim oświadczeń.

W przypadku, kiedy wierzyciel lub inna osoba ma w tym interes prawny, może dowodzić, że oświadczenie o spłacie długu nie jest zgodne z prawdą. W tym celu należy wykazać, że świadczenie nie zostało spełnione.

Czy wierzyciel zawsze ma obowiązek wystawienia pokwitowania spłaty długu?

Zgodnie z przepisami, dłużnik ma prawo zażądać potwierdzenia spełnienia świadczenia, a wierzyciel ma obowiązek wystawić taki dokument na jego wezwanie. Nie musi robić tego automatycznie, lecz dopiero na wniosek otrzymany w momencie spełnienia świadczenia lub później. Dłużnik nie ma przy tym obowiązku wystąpienia z żądaniem wystawienia takiego pokwitowania.

Co ważne, w niektórych przypadkach wierzyciel nie ma obowiązku wystawienia pokwitowania spłaty długu nawet na wniosek dłużnika. Mowa tu o takich sytuacjach, w których żądanie wystawienia zaświadczenia o spłacie zobowiązania jest nieuzasadnione, na przykład gdy:

  • zwyczajowo odstępuje się od wydawania pokwitowań (na przykład: na targowisku),
  • pokwitowanie jest zbyteczne dłużnikowi, ma jedynie charakter szykany.

Zsumowanie informacji

Oświadczenie wierzyciela o spłacie zadłużenia może dotyczyć rozłożenia na raty spłaty zadłużenia lub spłaty jednorazowej zadłużenia. Dla dłużnika najważniejsze jednak będzie oświadczenie woli wierzyciela, że dłużnik spłacił swoje zobowiązanie w 100% i z tego tytułu nie posiada już żadnego zadłużenia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia wierzyciela, które pobierzesz na samej górze strony.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.