Pełnomocnictwo dla architekta – wzór

16.00 

Pełnomocnictwo dla architekta to dokument, który pozwala architektowi działać w imieniu i na rzecz innej osoby (np. inwestora) w celu realizacji projektu budowlanego. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące elementy:

  1. Dane dającego pełnomocnictwo – imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby, która udziela pełnomocnictwa.
  2. Dane pełnomocnika procesowego – imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane.
  3. Zakres pełnomocnictwa – dokładnie określenie czynności, które pełnomocnik ma prawo wykonywać w imieniu inwestora, np. podpisywanie dokumentów związanych z projektem, składanie wniosków, uzgadnianie zmian w projekcie, składanie wniosków do urzędu miast lub gminy, załatwianie pozwolenia na budowę/przebudowę itp.
  4. Termin ważności pełnomocnictwa – określenie, przez jaki czas pełnomocnictwo jest ważne.
  5. Podpisy – pełnomocnictwo powinno być podpisane przez obie strony, tj. dającego pełnomocnictwo (mocodawca) i pełnomocnika.

W przypadku pełnomocnictwa dla architekta ważne jest by było ono zgodne z ustawą: Prawo Budowlane i posiadało wszystkie wymagane załączniki, takie jak np. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, oświadczenie o braku przeszkód w wykonywaniu działalności zawodowej itp.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo dla architekta – wzór