Pełnomocnictwo do zawarcia umowy – wzór

16.00 

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi rodzaj pełnomocnictwa szczególnego. Jest to rodzaj dokumentu, na mocy którego mocodawca – poprzez jednostronne oświadczenie woli – upoważnia określoną osobę (pełnomocnika) do podpisania umowy w jego imieniu.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno, w sposób wyraźny i jednoznaczny, wskazywać czynność, do której mocodawca powołał pełnomocnika. Co do zasady, umocowanie szczególne upoważnia pełnomocnika do dokonania jednej, konkretnie określonej czynności, np. zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli zakres szczególnej czynności obejmuje obowiązek zawarcia umowy w konkretnej formie, wówczas upoważnienie powinno przybrać taką formę. Dla przykładu – pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości musi posiadać formę aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jako rodzaj pełnomocnictwa szczególnego

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest rodzajem upoważnienia szczególnego. Umocowuje ono do dokonania konkretnej czynności prawnej. Zgodnie z art. 98 Kodeksu cywilnego wymóg udzielenia pełnomocnictwa do poszczególnej czynności powinien wynikać z ustawy, co oznacza, że wymogu tego nie można stawiać wtedy, gdy dla danej czynności żaden przepis ustawy go wyraźnie nie zastrzegł.

W przypadku większości umów, przepisy prawa nie wymagają zachowania szczególnej formy dla pełnomocnictwa. Warto jednak pamiętać, że udzielenie upoważnienia na piśmie jest najbezpieczniejszą opcją, będzie bowiem stanowić dowód w przypadku późniejszych sporów sądowych.

Kiedy wymagane jest pełnomocnictwo szczególne?

W niektórych wypadkach brak posiadania upoważnienia szczególnego będzie prowadziło do nieważności, dokonanej przez pełnomocnika, czynności prawnej.

Przepisy prawa wymagają omawianego rodzaju upoważnienia, w szczególności do:

 • zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa;
 • dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania;
 • zbycia i obciążenia nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa;
 • złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku;
 • udziału w przetargu (art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego);
 • do zawarcia małżeństwa (art. art. 6 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
 • poddania się egzekucji aktem notarialnym.

Co, jeżeli pełnomocnik zawrze umowę bez umocowania?

W przypadku, gdy pełnomocnik zawrze umowę bez odpowiedniego umocowania (bez umocowania, albo legitymując się pełnomocnictwem innego rodzaju) lub przekraczając jego zakres, aby umowa była ważna, musi zostać potwierdzona przez mocodawcę. Co istotne, druga strona umowy może wyznaczyć mocodawcy odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

Jeżeli w określonym terminie, czynność ta nie zostanie potwierdzona, umowa przestaje obowiązywać. Co więcej, pełnomocnik zobowiązany zostaje do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, a także do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy  – elementy obligatoryjne

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno zawierać następujące elementy:

 • datę, miejscowość;
 • określenie mocodawcy (dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub prawnej, adres zamieszkania lub adres siedziby);
 • określenie pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/numer paszportu);
 • określenie umowy, która ma zostać zawarta przez pełnomocnika;
 • określenie osoby lub podmiotu, z którym umowa ma zostać zawarta (dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub prawnej, adres zamieszkania lub adres siedziby);
 • podpis mocodawcy.

Jeśli mocodawca wyraża zgodę, aby pełnomocnik mógł ustanowić dalsze pełnomocnictwo, to takie umocowanie powinno jednoznacznie wynikać z treści dokumentu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

*Przygotowane przez nas upoważnienie do podpisania umowy, nazywane także jako pełnomocnictwo jest kompletne – i wystarczy je tylko odpowiednio wypełnić.

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy – wzór