Odwołanie z funkcji kierownika wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie z funkcji kierownika? Pracodawca w uzasadnionych przypadkach może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy w roku kalendarzowym. O ile praca ta odpowiada kwalifikacjom pracownika, przełożony nie potrzebuje do tego jego zgody. Takie powierzenie innej pracy może dotyczyć też pracy w roli kierownika.

Co więcej, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z powierzonej mu w tej sposób funkcji w dowolnym momencie, bez wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy. Jak odwołać pracownika z funkcji kierowniczej i jak sporządzić pismo odwoławcze?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – który pobierzesz u góry↑

Zastępstwo na stanowisku kierowniczym

Strony umowy o pracę mają możliwość dowolnego regulowania łączącego je stosunku pracy, w granicach ustalonego porządku prawnego. W ramach wzajemnego porozumienia mogą też rozwiązać stosunek pracy lub zmienić go, modyfikując określone elementy umowy o pracę, a także wprowadzając na określony czas elementy nowe.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi zastępcze stanowisko kierownicze na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu roku za jego zgodą lub na okres nieprzekraczający 3 miesięcy bez jego zgody, o ile jest to decyzja uzasadniona, a stanowisko odpowiada kwalifikacjom pracownika i nie wiąże się dla niego z pogorszeniem warunków pracy i płacy.

W obu tych przypadkach nie dochodzi do zawarcia nowej umowy o pracę. Odwołanie z funkcji kierownika pełnionej tymczasowo nie wymaga zatem dopełniania żadnych szczególnych formalności. Pracodawca nie musi wypowiedzieć pracownikowi warunków pracy i płacy w żaden sposób szczególny. Wystarczy, że poinformuje go o odwołaniu z funkcji kierownika.

Jak odwołać pracownika ze stanowiska kierowniczego?

Powołanie na stanowisko kierownicze nie zawsze ma charakter tymczasowy. Jeśli pracownika awansowano, odwołanie ze stanowiska kierowniczego musi mieć charakter formalny i musi wiązać się ze zmianą warunków zatrudnienia w umowie o pracę.

Strony stosunku prawnego mają w tym przypadku przed sobą dwa dostępne rozwiązania. Po pierwsze, mogą zawrzeć porozumienie zmieniające, jeśli pracownik zgadza się na odwołanie. Po drugie, mogą zmienić warunki zatrudnienia za pomocą wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli odwołanie z kierowniczego stanowiska następuje w wyniku porozumienia między stronami – przykładowo: pracownik nie radzi sobie na wyższym stanowisku i dogaduje się z pracodawcą w kwestii odwołania – to wystarczy, że zawrą one porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy, który pozwoli na nowo ustalić, jakie stanowisko zajmuje pracownik.

Kiedy jednak odwołanie z powierzenia pełnienia funkcji kierownika odbywa się wbrew woli pracownika, pracodawca musi złożyć mu wypowiedzenie zmieniające. Taki dokument to wypowiedzenie dotychczasowych warunków świadczenia pracy z propozycją wprowadzenia warunków nowych.

Jeśli pracownik zgadza się na wypowiedzenie zmieniające, nowe warunki pracy wejdą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli zaś pracownik nie zgadza się na nowe warunki pracy, czyli na degradację ze stanowiska kierowniczego, jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Gdyby podwładny nie złożył pisemnej odmowy przyjęcia nowych warunków świadczenia pracy do połowy okresu wypowiedzenia, byłoby to jednoznaczne z ich akceptacją.

Odwołanie powołanego pracownika

Podstawą stosunku pracy nie zawsze jest umowa o pracę. Czasami jest to tak zwane powołanie. Jak w takim przypadku wygląda odwołanie z funkcji kierowniczej?

Zgodnie z treścią art. 70 Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie (niezwłocznie lub w określonym terminie) odwołany ze stanowiska przez organ, który go uprzednio powołał. Odwołanie stosuje się zatem w przypadku degradacji pracownika, ale równocześnie w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Odwołanie powołanego pracownika musi zostać dokonane w formie pisemnej. Pracodawca nie ma jednak obowiązku uzasadniania swojej decyzji, jeśli zachowany zostaje okres wypowiedzenia umowy. W przypadku odwołania w trybie natychmiastowym takie uzasadnienie jest już wymagane przez prawo.

Przyczyn odwołania pracownika powołanego na stanowisko kierownicze może być bardzo dużo. Najczęściej wylicza się w tym przypadku:

  • naruszenie obowiązków pracowniczych,
  • niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Odwołanie powołanego pracownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Podczas trwającego okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia.

Okres wypowiedzenia po odwołaniu pracownika ze stanowiska rozpoczyna się z dniem złożenia odwołania lub:

  • w przypadku odwołania w okresie usprawiedliwionej nieobecności – okres wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu,
  • w przypadku odwołania pracownicy w okresie ciąży – okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia złożenia pracownicy pisemnej propozycji podjęcia innej pracy (odpowiedniej ze względu na jej kwalifikacje zawodowe), zakładając, że propozycja ta nie została przez nią przyjęta.

Taka sama procedura dotyczy pracowników w wieku przedemerytalnym, również objętych szczególną ochroną.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie z funkcji kierownika wzór
  1. Polecam wzór odwołania