Rezygnacja z zatrudnienia po stażu – wzór pisma

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać rezygnację z zatrudnienia po stażu? Rezygnacja z zatrudnienia po stażu odbywa się na takich samych zasadach, jak rezygnacja z pracy, ponieważ po odbyciu stażu strony nawiązują stosunek pracy uregulowany przepisami Kodeksu pracy.

Oznacza to, że osoba, która odbyła staż z Urzędu Pracy, może rozwiązać zawartą z pracodawcą umowę za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem. Jak zrezygnować z zatrudnienia po stażu i jak napisać pismo w tej sprawie?

Aby uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – którą pobierzesz u góry↑

Umowa stażowa

Staż z Urzędu Pracy to jedna z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Programy stażowe realizowane są na podstawie umowy zawartej ze starostą powiatowym. Obejmują one okres od 3 do 12 miesięcy.

W trakcie odbywania stażu stażyście przysługuje tak zwane stażowe, czyli kwota w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Nie każdy staż musi wiązać się z zatrudnieniem po jego ukończeniu.

O obowiązku przyjęcia stażysty do pracy powinna informować umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a Urzędem Pracy. Jeśli taki zapis pojawia się w umowie, stażysta będzie miał możliwość – a nawet obowiązek – podjęcia pracy u pracodawcy po odbyciu stażu.

Warto zauważyć, że zatrudnienie stażysty po odbytym stażu z Urzędu Pracy jest dla pracodawcy o tyle korzystne, że już za samą deklarację przyjęcia bezrobotnego do pracy otrzymuje on dodatkowe punkty w procesie rozpatrywania wniosków o organizację stażu.

Czasami obowiązek zatrudnienia stażysty stanowi niezbędny warunek organizacji stażu. Dotyczy to realizacji bonu zatrudnieniowego lub bonu stażowego.

W ramach bonu stażowego pracodawca przyjmuje bezrobotnego:

 • na 6 miesięcy stażu,
 • następnie na 6 kolejnych miesięcy zatrudnienia.

W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca musi zatrudniać pracownika przez okres 18 miesięcy. Oczywiście, czerpie z tego korzyści, ponieważ w ramach takiego programu starosta refunduje mu część kosztów wynagrodzenia stażysty oraz składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy. Refundacja ta stanowi 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu

Czy stażysta może zrezygnować z zatrudnienia po stażu? To pytanie zadaje sobie wiele osób korzystających z programów stażowych organizowanych z Urzędu Pracy. Na początek warto podkreślić, że czym innym jest rezygnacja z zatrudnienia po stażu, a czym innym rezygnacja z samego stażu.

W pierwszym przypadku obowiązująca jest umowa stażowa i jej zapisy, natomiast w drugim przypadku odpowiednio:

 • przepisy Kodeksu Pracy, jeśli stażysta zawarł umowę o pracę,
 • przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli stażysta zawarł umowę cywilnoprawną – umowę o dzieło lub umowę zlecenia.

Zatrudnienie po stażu

Zatrudnienie po stażu nie zawsze jest obowiązkowe. Jeśli umowa stażowa nie przewiduje konieczności zatrudnienia stażysty, to pracodawca nie musi proponować bezrobotnemu takiej opcji.

Natomiast w przypadku, gdy umowa stażowa – zawarta pomiędzy organizatorem stażu a Urzędem pracy i bezrobotnym – przewiduje obowiązkowy okres zatrudnienia po stażu, to stażysta musi taką pracę podjąć.

Nie oznacza to jednak, że nie może zrezygnować z niej już w trakcie obowiązywania umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, którą zawiera z pracodawcą po odbyciu stażu.

Odmowa zatrudnienia po stażu może odbywać się na zasadzie wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Strony obowiązują w tym przypadku przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.

Konieczne może okazać się zatem zachowanie okresu wypowiedzenia. Poza tym nie zawsze bezrobotny będzie mógł zrezygnować z takiej pracy bez żadnych konsekwencji.

Jak zrezygnować z zatrudnienia po stażu?

Aby zrezygnować z zatrudnienia po stażu – bezrobotny musi wypowiedzieć pracodawcy umowę lub zawrzeć z nim porozumienie, w ramach którego umowa zostanie rozwiązana w określonym terminie. Wypowiedzenie musi przyjmować formę pisemną i w tym przypadku powinno zawierać uzasadnienie.

Czy można zrezygnować z zatrudnienia po stażu bez utraty statusu bezrobotnego? Tak, jeśli stażysta udowodni, że spełnione zostały podstawowe założenia programu stażowego. Jest to zatem aktywizacja zawodowa bezrobotnego, która zostanie zrealizowana w przypadku:

 • znalezienia innej pracy,
 • założenia własnej działalności gospodarczej.

W tych dwóch przypadkach stażysta może zrezygnować z zatrudnienia po stażu z UP bez żadnych konsekwencji.

Oczywiście, istnieją też inne uzasadnione przyczyny rezygnacji z zatrudnienia po stażu, takie jak ciężka choroba czy hospitalizacja. Interpretacji takiego uzasadnienia dokonywać będą jednak urzędnicy, którzy zadecydują, czy użyte przez bezrobotnego argumenty faktycznie są zasadne.

Jeśli odmowa zostanie uznana za nieuzasadnioną, bezrobotny straci status bezrobotnego.

Utrata statusu bezrobotnego grozi bowiem osobom, które bez uzasadnionej przyczyny odmówią podjęcia pracy lub udziału w kursach czy stażach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Za takie postępowanie bezrobotnemu grozi utrata statusu na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Utrata statusu bezrobotnego wiąże się z utratą zasiłku dla bezrobotnych, a także z utratą prawa do ubezpieczenia. Rezygnujący z pracy stażysta nie musi zwracać jednak wypłaconego mu stypendium stażowego.

Jak uzasadnić rezygnację z zatrudnienia po stażu?

Bezrobotny może zrezygnować z zatrudnienia po stażu, ale jeśli chce zachować swój status bezrobotnego, musi dobrze uzasadnić podjętą decyzję. Nie powinien odmawiać przyjęcia pracy z powodów prywatnych i obiektywnie nieistotnych. Może natomiast powołać się na fakt:

 • znalezienia innej pracy,
 • założenia własnej firmy,
 • poważnych problemów zdrowotnych,
 • konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem (w okresie, przez który przysługuje zasiłek macierzyński) – dotyczy matki i ojca w przypadku śmierci matki, rezygnacji matki z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub w przypadku porzucenia dziecka przez matkę.
Bezrobotny powinien mieć na uwadze, że użyte argumenty musi być w stanie potwierdzić odpowiednimi dokumentami, na przykład zaświadczeniem od lekarza czy zaświadczeniem od pracodawcy.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu – wzór pisma
 1. POLECAM PISMO