Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS składa ubezpieczony rolnik, który nie zgadza się orzeczeniem wydanym przez lekarza rzeczoznawcę. Prawo do złożenia odwołania przysługuje każdemu ubezpieczonemu, od każdej decyzji KRUS.

Rolnik ma miesiąc na złożenie odwołania, przy czym czas ten liczony jest od dnia otrzymania decyzji z KRUS. Jak odwołać się od orzeczenia lekarskiego i jak sporządzić skuteczne pismo w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – które pobierzesz u góry↑

Komu przysługuje renta KRUS?

Prawo do renty KRUS przysługuje ubezpieczonym rolnikom z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Dokładne warunki przyznawania takiego świadczenia określają przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ubezpieczony może ubiegać się o rentę, jeśli spełnia trzy warunki (jednocześnie):

 • posiada orzeczoną przez lekarza orzecznika KRUS trwałą lub okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • jego niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu,
 • posiada odpowiedni staż ubezpieczeniowy, który musi być proporcjonalnie długi w zależności od momentu powstania niezdolności do pracy (np. jeden rok stażu ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia).

Na wniosek ubezpieczonego, KRUS rozstrzyga sprawę przyznania renty w systemie dwuinstancyjnym:

 • najpierw orzeczenie wydaje lekarz rzeczoznawca,
 • później orzeczenie wydaje komisja lekarska w składzie trzyosobowym.

Jak wydawane jest orzeczenie lekarskie KRUS?

Orzeczenie w sprawie renty KRUS wydawane jest na podstawie badania i dokumentacji lekarskiej. Badanie ubezpieczonego może odbywać się bezpośrednio lub zaocznie, jeśli:

 • stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala mu stawić się na badaniu osobiście,
 • organ dysponuje odpowiednią ilością dokumentacji medycznej, aby wydać decyzję.

Jednocześnie, lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska mogą podjąć też decyzję o skierowaniu ubezpieczonego na obserwację szpitalną lub dodatkowe konsultacje specjalistyczne, jeśli nie posiadają wystarczającej ilości dokumentów medycznych.

Problem związany z orzeczeniami lekarskimi KRUS polega na tym, że bardzo często są one rozpatrywane na niekorzyść osoby ubezpieczonej, nawet kiedy ta posiada orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

KRUS niechętnie podejmuje się wypłacania rent z tytułu niezdolności do pracy, zamiast tego wydając decyzję o konieczności przekwalifikowania się, czyli zmiany zatrudnienia.

Rolnik nie musi jednak przyjmować negatywnej decyzji KRUS – może złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika i walczyć o należne mu świadczenie.

Kiedy i gdzie złożyć odwołanie od decyzji KRUS?

Na odwołanie od decyzji KRUS ubezpieczony ma zawsze jeden miesiąc od dnia otrzymania decyzji – w przypadku decyzji w sprawie renty: miesiąc od dnia otrzymania wypisu z treści orzeczenia lekarskiego.

Pismo kieruje się do Sądu Okręgowego, ale za pośrednictwem tej jednostki organizacyjnej, która wydała decyzję, czyli za pośrednictwem oddziału KRUS.

Ubezpieczony ma tylko jedną szansę, aby odwołać się od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy – to wydane na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy jest już ostateczne i odwołanie od niego nie przysługuje.

Podobne w skutkach będzie też złożenie odwołania po wskazanym terminie. Jeśli ubezpieczony nie przedłoży pisma w ciągu miesiąca, decyzja KRUS stanie się prawomocna. Na podstawie orzeczenia lekarskiego prezes KRUS wyda następnie decyzję w sprawie odmowy przyznania renty ubezpieczonemu.

Jaką decyzję może zawierać orzeczenie lekarskie KRUS?

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, a właściwie odwołanie od decyzji lekarza orzecznika, ponieważ odwołanie od decyzji komisji już nie przysługuje, powinno odnosić się do treści tego orzeczenia. Natomiast decyzja ta może wskazywać na:

 • orzeczenie trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy,
 • orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
 • stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • celowość przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej, całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • konieczność podjęcia rehabilitacji leczniczej.

Najczęściej ubezpieczony odwołuje się od stwierdzenia celowości przekwalifikowania zawodowego zamiast przyznania renty, dlatego musi wykazać w piśmie, że nie jest w stanie podjąć nie tylko pracy na roli, ale też żadnej innej pracy zarobkowej.

Jak odwołać się od decyzji KRUS?

Wielu ubezpieczonych zastanawia się, jak odwołać się od decyzji orzecznika KRUS, kiedy otrzymują odmowę przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Dokument tego typu można przygotować w oparciu o nasz wzór pisma odwołania od decyzji KRUS.

Druk uwzględnia wszystkie wymagane elementy takiego odwołania, czyli:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane ubezpieczonego,
 • numer decyzji, której dotyczy pismo,
 • stanowisko ubezpieczonego wobec decyzji,
 • uzasadnienie,
 • podpis.
Wzór odwołania od decyzji KRUS w sprawie renty w sekcji uzasadnienia należy wypełnić za pomocą argumentów, które ubezpieczony jest w stanie poprzeć odpowiednimi dowodami. Do pisma dołącza się bowiem dokumentację lekarską, która do tej pory nie została uwzględniona przez lekarza orzecznika.

Jak rozpatruje się odwołanie od decyzji KRUS?

Należy wiedzieć, że decyzja lekarza rzeczoznawcy KRUS podlega kontroli regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego. To on jako pierwszy może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, analizując zgromadzoną dokumentację medyczną ubezpieczonego.

Jeśli tego nie zrobi, to samo prawo przysługuje ubezpieczonemu.

Odwołanie ubezpieczonego od decyzji KRUS rozpatrywane jest przez trzyosobową komisję lekarską. Na tym etapie orzeczenie komisji lekarskiej zapada większością głosów i jest ostateczne, zatem nie można odwołać się od niego po raz kolejny.

Pracę komisji lekarskiej kontroluje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, choć nie bezpośrednio. Bezpośredni nadzór nad komisją sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, a nadzór zwierzchni naczelny lekarz KRUS.

Zsumowanie informacji

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS osobie zainteresowanej, czyli ubezpieczonemu w KRUS-ie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma odwołania – które pobierzesz na samej górze strony.

Pismo odwoławcze należy wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis orzeczenia lekarskiego.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS wzór
 1. W dokumencie jest wszystko co potrzeba, wystarczy uzupełnić puste pola, automatyczna wysyłka pisma na podany adres e-mail.