Zgoda osób zamieszkujących na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

16.00 

Jak napisać zgodę osób zamieszkujących na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Skazany na karę pozbawienia wolności może – po spełnieniu określonych warunków – ubiegać się o zamianę bezwzględnej kary pozbawienia wolności na karę w systemie dozoru elektronicznego.

Aby odbyć karę w miejscu zamieszkania, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu penitencjarnego i dołączyć do niego wymagane dokumenty, w tym zgodę osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym na odbywanie kary w SDE, a w przypadku wynajmowanego mieszkania, także zgodę właściciela mieszkania na dozór elektroniczny. Jak powinna wyglądać zgoda osób zamieszkujących?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz powyżej.

Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Jeśli skazany uzyska zgodę sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce odbywania kary. Może opuszczać dany lokal tylko w ściśle określonym celu i w ściśle określonym czasie na przykład po to, aby pójść do pracy.

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nadzorowany przez sądowego kuratora zawodowego i system urządzeń, na który składa się nadajnik noszony na ręce lub nodze oraz odbiornik zainstalowany w miejscu zamieszkania.

Urządzenia te w sposób ciągły monitorują zachowanie skazanego, czyli to, gdzie znajduje się w danej chwili.

Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Nie każdy skazany może liczyć na możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza murami zakładu karnego. Prawo złożenia wniosku w tej sprawie ma skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 18 miesięcy.

Z możliwości tej nie może skorzystać jednak multirecydywista ani osoba odbywająca karę aresztu orzeczoną za popełnienie wykroczenia.

Wniosek o SDE składa się do sądu penitencjarnego. Może wystąpić z nim zarówno skazany, jak i jego obrońca, prokurator czy dyrektor zakładu karnego.

Aby pismo zostało rozpatrzone pozytywnie, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, w tym wykazanie, że odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie jest konieczne, a SDE to system wystarczający dla osiągnięcia celów kary, czyli dla resocjalizacji skazanego i upewnienia się, że nie popełni on kolejnego czynu zabronionego. 

Jak uzyskać zgodę na dozór elektroniczny?

Zgoda na dozór elektroniczny wydawana jest na wniosek. Pismo w tej sprawie musi zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy, wraz z sygnaturą akt sprawy,
 • dane odbiorcy, czyli oznaczenie sądu, który wydał wyrok.

Niezbędnym elementem wniosku jest także jego uzasadnienie, w którym warto odnieść się do przepisów mówiących o tym, kiedy sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Są to następujące przesłanki:

 • skazany posiada określone stałe miejsce pobytu,
 • skazany posiada zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących na SDE,
 • odbycie kary w SDE jest wystarczające do osiągnięcia celów kary,
 • względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za potrzebą osadzenia go w zakładzie karnym, 
 • warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiają funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego,
 • dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary przemawia za wyrażeniem zgody na SDE. 

Do wniosku dołącza się także:

 • pisemną zgodę osób zamieszkujących na odbywanie kary w SDE,
 • zgodę właściciela mieszkania na odbywanie kary w SDE, jeżeli lokal jest wynajmowany.

Jak powinna wyglądać zgoda domowników na dozór elektroniczny?

Zgoda osób zamieszkujących na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego dotyczy osób pełnoletnich, mieszkających w tym samym mieszkaniu co skazany. Zgoda ta powinna zostać sporządzona na piśmie.

W jej treści musi znaleźć się też oświadczenie o udzieleniu zgody na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscu zamieszkania.

Czynności kontrolne polegają na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego (odbiornika) oraz nadajnika. Odbiornik instaluje się bowiem w miejscu zamieszkania skazanego.

Zgoda domowników na dozór elektroniczny musi też zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane pełnoletniego domownika – imię, nazwisko, numer dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na SDE,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 43h § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy („Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne”)
 • podpis.

Co może zrobić skazany, który nie uzyska zgody domowników na SDE? Wymóg uzyskania zgody domowników na SDE ma na celu zabezpieczenie interesu osób zamieszkujących w mieszkaniu, w który skazany ubiega się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ustawodawca przewidział jednak również taką możliwość, by Sąd Penitencjarny wydał zezwolenie na dozór elektroniczny nawet bez stosownej zgody osób zamieszkujących ze skazanym.

Warunkiem udzielenia zgody jest w tym przypadku takie wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, aby nie wiązało się to z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która takiej zgody nie wyraziła. Osobie tej przysługuje zażalenie na postanowienie sądu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda osób zamieszkujących na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego