Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Skarga do kuratorium oświaty powinna być traktowana jako ostateczność, kiedy inne sposoby rozwiązania danego problemu okazują się nieskuteczne. W pierwszej kolejności rodzice powinni zgłaszać swoje zastrzeżenia do wychowawcy, pedagoga szkolnego, rzecznika dyscyplinarnego czy dyrektora, a jeśli skarga dotyczy samego dyrektora szkoły, to należy składać ją do organu nadzorującego, czyli do Rady Gminy. Kiedy skarga do kuratorium oświaty będzie dobrym rozwiązaniem i jak ją napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi do kuratorium, który pobierzesz powyżej.

Skarga do kuratorium – czy warto?

Skarga do kuratorium oświaty nie zawsze stanowi właściwe rozwiązanie. Pismo do tego organu nadzorującego rodzic powinien składać dopiero wtedy, kiedy skargi wnoszone do dyrektora czy Rady Gminy nie przynoszą żadnych rezultatów.

Jeśli rodzić ze swoimi problemami zwróci się prosto do kuratorium oświaty, jego skarga może zostać przekierowana, np. do dyrektora szkoły danej placówki. Obowiązuje bowiem pewna hierarchia, w ramach której skargi zawsze składane są do bezpośredniego „przełożonego”.

Warto pamiętać też, że nie każdy problem będzie na tyle istotny, aby kierować się z nim do kuratora oświaty. Wystarczy sprawdzić, czym – zgodnie z przepisami – zajmuje się kuratorium.

Do zadań tego organu należy między innymi nadzorowanie przebiegu kształcenia i wychowania uczniów, a także kontrolowanie efektów działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej placówek oświatowych.

Skarga na szkołę do kuratorium może dotyczyć zatem na przykład braku realizacji podstawy programowej, nieprzestrzegania przepisów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, niewłaściwe ocenianie uczniów, nie zgodność funkcjonowania szkoły z ogólnymi przepisami prawa itd.

Zakres nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Do kogo złożyć skargę na ucznia lub nauczyciela?

Jeśli problemem jest stosujący przemoc uczeń czy nauczyciel łamiący prawa uczniów, skargę w ich sprawie należy skierować do dyrektora szkoły. To jego rolą jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo i porządek w placówce, którą nadzoruje. Poniżej pobierzesz przydatne wzory pism:

Czasami problemy wystarczy zgłosić i omówić z wychowawcą klasy czy z pedagogiem szkolnym. Jeśli jednak rodzicowi zależy na dopilnowaniu, by dyrektor szkoły podjął konkretne działania, najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z oficjalnym pismem.

Przed złożeniem skargi do dyrektora warto zapoznać się ze statutem szkoły, który powinien określać formę składania skarg, a także tryb ich rozpoznawania.

Co natomiast, jeśli skarga dotyczy samego dyrektora placówki? W takiej sytuacji należy skierować pismo do Rady Gminy, która jest organem nadzorującym szkołę (oczywiście nie jest to nadzór pedagogiczny). Jeśli to nie rozwiąże problemu, konieczna będzie skarga na dyrektora szkoły do kuratorium.

Czego dotyczą najczęściej skargi do kuratorium oświaty?

Skargi do kuratorium równie często dotyczą trudnych uczniów, co niestosownego zachowania nauczycieli czy dyrektorów. Pisma wpływające do kuratorium opisują agresywne zachowania dzieci i przemoc, z którą nie radzą sobie pedagodzy.

Z kolei w przypadku nauczycieli przedmiotowych skargi najczęściej mówią o nieprzestrzeganiu zasad oceniania czy o niewłaściwym sprawowaniu opieki nad dziećmi w trakcie zajęć.

Jeśli chodzi o skargi na dyrektorów placówek, to dotyczą one głównie nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników szkoły. Natomiast skargi na samorządy są zwykle wynikiem problematycznych, częstych zmian kadry pedagogicznej.

Należy pamiętać, że nie wszystkie problemy zgłaszane do kuratorium oświaty powinny trafiać do tego najwyższego organu nadzorującego pracę szkół. Przykładowo, skargi do kuratorium często dotyczą niezadowalającego rozkładu zajęć czy nieodpowiadającego uczniom podziału na grupy, co z pewnością nie powinno być kwestią rozstrzyganą na takim szczeblu.

Kurator oświaty będący pracownikiem kuratorium może skontrolować pracę szkoły, jeśli problemem jest niewłaściwie udzielana pomoc psychologiczna czy pedagogiczna, gdy nauczyciele nie respektują zasad oceniania czy też nie zapewniają dzieciom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W związku z tym skarga na szkołę czy skarga na przedszkole do kuratorium może dotyczyć:

  • nieprzestrzegania statutu szkoły,
  • niewłaściwego realizowania podstawy programowej,
  • niewłaściwego realizowania ramowych planów nauczania,
  • zatrudniania nauczycieli niezgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
  • nieprzestrzegania zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów,
  • nieprzestrzegania zasad prowadzenia egzaminów,
  • nieprzestrzegania praw ucznia i praw dziecka,
  • niezapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, opieki i wychowania.
Jeśli kuratorium oświaty skontroluje szkołę, zostaną wydane pewne zalecenia, które będą dla dyrektora szkoły obligatoryjne.

Jak zgłosić skargę do kuratorium?

Kiedy rodzic podejmuje decyzję o skierowaniu swojej sprawy do kuratora oświaty, najczęściej zastanawia się, jak zgłosić nauczyciela do kuratorium. Warto wiedzieć więc, że skarga do kuratora nie musi przyjmować formy pisemnej, choć powinna dla celów dowodowych.

Mowa tu szczególnie o problemach związanych z nauczycielami czy dyrektorami, które mogą prowadzić nawet do postępowania dyscyplinarnego.

Oczywiście skarżący może osobiście udać się do lokalnego kuratorium oświaty, aby złożyć ustną lub pisemną skargę. Należy jednak pamiętać, aby przed stawieniem się w kuratorium zgłosić chęć rozmowy z kuratorem lub wicekuratorem telefonicznie, lub elektronicznie.

Interesanci przyjmowani są w kancelarii kuratorium w określonych dniach i godzinach – informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej konkretnego kuratorium oświaty.

Jak napisać skargę do kuratorium?

W przypadku, gdy rodzic nie ma czasu na spotkania z pracownikami kuratorium lub gdy chce załatwić taką sprawę w sposób jak najbardziej formalny, może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi na dyrektora szkoły do kuratorium, który sprawdzi się także jako druk skargi na nauczyciela czy trudnego ucznia.

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty? Skarga tego typu musi uwzględniać dane skarżącego, w tym jego dane kontaktowe i czytelny podpis – w przeciwnym razie nie zostanie rozpatrzona. W treści dokumentu należy opisać swój problem, wskazując placówkę i konkretną osobę, której dotyczy skarga.

Przygotowane pismo składa się do Kuratorium Oświaty lub do Delegatur Kuratorium Oświaty, w zależności od lokalizacji szkoły. Można wnieść je osobiście lub przesłać listem poleconym. Jeśli pismo nie będzie anonimowe, kuratorium będzie zobowiązane udzielić na nie odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca.

Podsumowując

W sprawach skarg na szkołę, dyrektora placówki, nauczyciela, ucznia czy inny personel szkolny można zwrócić się do podmiotu, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą, a więc do właściwego ze względu na położenie szkoły – kuratorium oświaty.

Załatwianie skarg i wniosków jasno reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków/

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór