Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym są niezbędne, jeśli brak jest innych dowodów potwierdzających pracę na roli. Na tej podstawie gmina – na wniosek osoby zatrudnionej – może wydać zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, które jest niezbędne, aby udokumentować dłuższy staż pracy. Jak przygotować zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy wzór – który pobierzesz u góry↑

Okres pracy na roli a długość stażu pracy

Jeśli przepisy prawa, postanowienia układu zbiorowego pracy lub porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują taką możliwość, pracownik może wnioskować o wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego, pracowniczego stażu pracy.

Udokumentowanie dłuższego stażu pracy ma dla niego wiele korzyści. Na tej podstawie przyznawana jest bowiem między innymi nagroda jubileuszowa czy prawo do emerytury.

Z wnioskiem o zaliczenie pracy na roli do stażu pracowniczego należy wystąpić do swojego pracodawcy, jednak wcześniej pracownik musi zgromadzić dowody, które dokumentują jego staż pracy w gospodarstwie rolnym.

Wniosek o zaliczenie pracy na roli powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli pracownik spełnia jeden z następujących warunków:

 • prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
 • pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, a następnie przejął to gospodarstwo i zaczął prowadzić  je osobiście lub ze współmałżonkiem (dotyczy okresów pracy, które przypadały przed 1 stycznia 1983 r. oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • pracował w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin (dotyczy okresów, które przypadały po 31 grudnia 1982 r., po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, o których mowa powyżej, wskazują, że domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat;
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, lub w bliskim sąsiedztwie;
 • stale pracuje w jego gospodarstwie;
 • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Jak udowodnić dłuższy staż pracy?

Samo oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców sporządzone przez pracownika nie wystarczy, aby udowodnić pracodawcy dłuższy staż pracy. Niezbędne będzie między innymi zaświadczenie wydane przez urząd gminy, obejmujący teren danego gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie wystawiane jest na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę oraz tych posiadanych przez urząd. Jeśli dokumentacja jest niewystarczająca, dopuszcza się dowody w postaci zeznań świadków.

Aby uzyskać zaświadczenie (potwierdzenie) pracy w gospodarstwie rolnym w celu przedstawienia go pracodawcy, pracownik musi dostarczyć do urzędu gminy:

 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie rolnym na okres objęty wnioskiem,
 • dokumenty, które potwierdzają istnienie lub posiadanie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem, wraz ze wskazaniem położenia i powierzchni tego gospodarstwa, ewentualnie akt własności lub akt notarialny,
 • oświadczenie o braku dokumentów, jeśli brak jest dokumentacji wyższej wskazanej,
 • zeznanie dwóch świadków,
 • dowody osobiste: wnioskodawcy oraz świadków.

Zeznania świadków

Zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym dopuszcza się wtedy, kiedy brak jest innych dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. Nie mogą to być jednak zeznania dowolnych świadków.

Oświadczenie w tej sprawie mogą przygotować osoby, które zamieszkiwały w okresie objętym wnioskiem teren, na którym znajdowało się dane gospodarstwo rolne. Dokument powinien zawierać określone informacje, dlatego niektóre urzędy udostępniają gotowy do wypełnienia wzór zeznania świadków o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Zeznanie w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym można przyjąć od:

 • osób obcych,
 • krewnych,
 • osób starszych od wnioskodawcy,
 • osób mieszkających w tej samej miejscowości, w której znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne w okresie objętym wnioskiem.

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje się od dwóch osób, które spełniają opisane kryteria. W każdym zeznaniu musi znaleźć się dokładna data wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym przez wnioskodawcę.

Pismo podpisuje się dopiero w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów, co ma na celu potwierdzenie prawdziwości zeznań i własnoręczności złożonych podpisów.

Z zeznaniami wnioskodawca i świadkowie muszą więc udać się do urzędu, zabierając ze sobą (do wglądu) dowody osobiste. Co ważne, urząd gminy może wymagać dodatkowo przedstawienia:

 • numeru świadczenia emerytalnego/rentowego w przypadku świadków emerytów/rencistów,
 • potwierdzenia zameldowania w miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo.

Jakie dane powinny znaleźć się w zeznaniu świadków?

Treść zeznania świadków o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym powinna uwzględniać:

 • dane wnioskodawcy, którego zeznanie dotyczy,
 • dane świadka składającego zeznanie,
 • oznaczenie relacji świadka do wnioskodawcy (obcy, krewny),
 • oświadczenie wnioskodawcy dot. świadomości odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań,
 • informacje na temat wykonywania przez wnioskodawcę pracy w gospodarstwie rolnym, czyli oznaczenie miejsca pracy, oznaczenie okresu pracy muszą być podawane dokładne daty pracy, oznaczenie charakteru pracy, określenie rodzaju pracy (stała, sezonowa, dorywcza), określenie „etatu” (pełny, niepełny wymiar czasu), powierzchnia gospodarstwa rolnego,
 • odpowiedzi na pytania: czy wnioskodawca był ubezpieczony z tytułu wykonywania danej pracy, czy wnioskodawca posiadał inne źródło utrzymania,
 • wyjaśnienie, skąd świadek posiada wszystkie informacje,
 • wyjaśnienie, dlaczego wnioskodawca nie może przedłożyć innych dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie rolnym  (np. pożar, powódź).

Po złożeniu kompletu dokumentów, w tym prawidłowo sporządzonych zeznań świadków, urząd gminy powinien wydać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym nie później niż w ciągu tygodnia od dnia rozpatrzenia wniosku. Jeśli odmówi, wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r.o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

1.Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1)okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2)przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3)przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym – wzór
 1. chyba jedyny dostępny w Internecie wzór zeznań świadków – dlatego ogromny pozytyw!