Skarga na pracownika urzędu – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać skargę na pracownika urzędu? Skarga na pracownika urzędu skutkuje skontrolowaniem dokonań urzędnika przez jego przełożonego. Pracownicy socjalni czy osoby zatrudnione w urzędach nie są bowiem bezkarne.

Jeśli to właśnie z uwagi na ich postępowanie sprawa przeciąga się lub gdy urzędnik zachowuje się niekulturalnie, petent może wnieść skargę na czynności urzędnika. Jak prawidłowo napisać skargę i do kogo ją skierować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz powyżej.

Przedmiot skargi na urzędnika

Kiedy można złożyć skargę na urzędnika? Przedmiotem takiej skargi może być między innymi:

 • naruszenie praworządności,
 • naruszenie interesu skarżącego,
 • biurokratyczny sposób załatwiania spraw,
 • niedotrzymanie terminu odpowiedzi na pismo lub załatwienia sprawy.

Warto pamiętać bowiem, że co do zasady, sprawy kierowane do urzędów powinny być załatwiane przez organ właściwy bez zbędnej zwłoki, czyli najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. W przypadku spraw bardzo zawiłych termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy, ale petent powinien zostać o tym poinformowany.

W przypadku bezczynności urzędnika skarga ma charakter interwencyjny, czyli prowadzi do skontrolowania poczynań pracownika przez przełożonego po to, by działał on prawidłowo, zgodnie z procedurami.

Jednak oficjalna skarga na urzędnika nie musi dotyczyć jedynie terminu czy sposobu rozwiązania sprawy. Niezależnie od tego, do jakiego urzędu kieruje się petent, ma prawo do profesjonalnej obsługi.

Urzędnicy powinni posiadać wiedzę proceduralną i merytoryczną, a także wykazywać się wysoką kulturą osobistą. Jeśli składający wniosek zostanie potraktowany lekceważąco lub zostanie obrażony przez urzędnika, ma pełne prawo złożyć na niego skargę.

Czym skutkuje wniesienie skargi na urzędnika?

Organ rozpatrujący skargę na urzędnika dąży do naprawienia błędów lub zaniedbań urzędu, lub pracownika, ale nie zajmuje się rozstrzygnięciem danej sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Warto pamiętać, że skarga na urzędnika to nie to samo, co skarga administracyjna do sądu administracyjnego.

Tę drugą składa się w sytuacji, kiedy petent uważa, że naruszone zostały przepisy lub jego interes prawny, a także, gdy wydana przez urząd decyzja jest niezgodna z prawem lub nieprawidłowa. Natomiast skarga na pracownika dotyczy wyłącznie czynności podejmowanych przez osobę zatrudnioną, ewentualnie funkcjonowania danego organu.

Jak napisać skargę na urzędnika?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać skargę na urzędnika, aby pismo zostało rozpatrzone jak najsprawniej. Należy wiedzieć więc, że Kodeks postępowania administracyjnego nie nakłada w tym zakresie żadnych wymogów formalnych na skarżącego.

Skarga może przyjmować więc dowolną formę – wystarczy, aby skarżący wskazał w niej przedmiot swojego niezadowolenia oraz podmiot odpowiedzialny za nieprawidłowe działanie urzędu.

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak napisać skargę na pracownika urzędu?”, można spotkać się ze wskazówkami dotyczącymi opisu sytuacji podlegającej zaskarżeniu. Taką okoliczność warto opisać bardzo dokładnie, najlepiej w kolejności chronologicznej.

Skarga na urzędnika powinna wpłynąć do urzędu, w którym dana osoba pracuje, ponieważ postępowania ze skargi są załatwiane przez urzędy w ramach swojej właściwości.

Jeśli skarga zostanie złożona do niewłaściwego organu lub gdy dotyczy działania kilku organów, to urząd, do którego wpłynęła – rozpatrzy jedynie sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekaże odpowiednim urzędom w terminie 7 dni.

Jak powinna wyglądać skarga na pracownika socjalnego?

Skarga na pracownika socjalnego niczym nie różni się od skargi na urzędnika. Takie pismo również wnosi się na podstawie art. 227. Kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Aby przygotować skargę na pracownika socjalnego, wystarczy wypełnić wzór skargi na pracownika socjalnego, który uwzględnia:

 • dane skarżącego,
 • dane pracownika, którego dotyczy skarga,
 • opis sytuacji będącej podstawą złożenia skargi.

Skargę na pracownika socjalnego można złożyć między innymi w sytuacji, kiedy jego zachowanie wobec petenta jest niewłaściwe lub gdy pracownik nienależycie wykonuje swoje obowiązki.

Odpowiedź na skargę na urzędnika

Po otrzymaniu skargi od petenta urząd powinien przygotować odpowiedź na skargę na pracownika urzędu, w której pisemnie zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Taka odpowiedź musi zawierać elementy określone w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, czyli

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wyjaśnienie sposobu rozpatrzenia skargi,
 • uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi – faktyczne i prawne,
 • podpis, czyli imię, nazwisko i nazwa stanowiska służbowego osoby upoważnionej do rozpatrzenia skargi.

Odpowiedź na skargę nie musi zamykać całej sprawy, ponieważ skarżącemu również przysługuje prawo udzielenia odpowiedzi na takie pismo, czyli prawo ustosunkowania się od odpowiedzi na skargę.

Tryb rozpatrywania skargi na urzędnika

Po wniesieniu skargi na urzędnika organ ma obowiązek taką skargę zarejestrować. Następnie powinien przejść do wyjaśnienia sprawy poprzez:

 • zbadanie okoliczności sprawy,
 • zebranie materiału dowodowego,
 • ustalenie stanu faktycznego lub prawnego sprawy.

Urząd może w tym celu przesłuchać pracowników swojej jednostki, poprosić o wyjaśnienia skarżącego, czy też zwrócić się o przekazanie opinii lub wyjaśnień do innych organów.

Po przeprowadzeniu tych działań urząd powinien podjąć rozstrzygnięcie – określić środki niezbędne w celu naprawienia błędów i zaniedbań pracownika. Na tym etapie o sposobie rozpatrzeniu skargi organ zawiadamia skarżącego.

Cała opisana wyżej procedura powinna zostać przeprowadzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia skargi. Jeśli czas okazuje się dłuższy, urząd powinien poinformować o tym skarżącego. Urzędnik, którego dotyczy skarga, może ponieść odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

Przepisy, które warto znać:

Art. 230. Właściwość organów w sprawach skarg dotyczących organizacji społecznych – KPA

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46).
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Skarga na pracownika urzędu – wzór
 1. pismo przydało się bardzo, złożyłem skargę na pracownika urzędu miasta w Bartoszycach. Pozdrawiam