Sprzeciw od wyroku nakazowego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wyrok nakazowy wydaje się bez przeprowadzenia rozprawy i bez udziału stron postępowania. Jego treść strona poznaje dopiero w momencie doręczenia odpisu sądowego.

Ma jednak prawo zgłosić sprzeciw od wyroku nakazowego, czyli zaskarżyć wyrok. Sprzeciw wnosi się do tego samego sądu, który wydał wyrok nakazowy.

Należy pamiętać, że termin na wniesienie sprzeciwu to 7 dni, licząc od dnia doręczenia wyroku nakazowego. Aby dopełnić formalności w tym czasie, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Sprzeciw można złożyć we własnym imieniu – przepisy nie nakładają obowiązku złożenia sprzeciwu przez profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli sprzeciw od wyroku nakazowego jest skuteczny, wyrok nakazowy traci moc, a sprawa zostaje rozpoznana na zasadach ogólnych. Co więcej, sąd, który rozpoznaje sprawę po wniesieniu sprzeciwu, nie jest związany treścią zaskarżonego wyroku nakazowego.

Przepisy dopuszczają też cofnięcie sprzeciwu, pod warunkiem że nastąpi ono do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Sprzeciw od wyroku nakazowego – wzór