Świadectwo pracy – wzór z omówieniem

16.00 

Świadectwo pracy to dokument, który pracownik winien otrzymać od pracodawcy w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Co do zasady dokument ten pracodawca powinien wydać w ostatnim dniu trwania umowy.

Świadectwo pracy zawiera informacje dotyczące:

 • okresu zatrudnienia pracownika;
 • wymiaru czasu pracy;
 • zajmowanego stanowiska;
 • trybu rozwiązania stosunku pracy;
 • liczby dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, w przypadku jego wykorzystania;
 • liczby dni  urlopu bezpłatnego w przypadku jego wykorzystania i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • liczby dni urlopu ojcowskiego w przypadku jego wykorzystania i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • liczby dni urlopu rodzicielskiego w przypadku jego wykorzystania i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • liczby dni urlopu wychowawczego w przypadku jego wykorzystania i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, w przypadku  wykorzystania go w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystania dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach;
 • okresów nieskładkowych, przypadających w czasie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, powinien je doręczyć niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Świadectwo pracy powinno zostać wydane przez pracodawcę „z urzędu”, bez potrzeby składania wniosku przez  pracownika.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Świadectwo pracy – wzór z omówieniem