Ugoda kolizja WZÓR z omówieniem

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać ugodę po kolizji lub stłuczce? Ugoda po kolizji drogowej to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla sprawcy zdarzenia. W sytuacji, kiedy problem można rozwiązać bez udziału policji i ubezpieczyciela, często warto się na to zdecydować.

Należy zachować jednak czujność i pamiętać, że nie każda stłuczka może zostać załatwiona w taki sposób. Jak napisać ugodę po kolizji, która dobrze zabezpieczy interes obu stron?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, którą pobierzesz powyżej.

Kiedy można zawrzeć ugodę po kolizji?

Zdarzenia drogowe dzielimy między innymi na kolizje i wypadki. Kolizja drogowa to stłuczka, która wiąże się jedynie z uszkodzeniem pojazdu, najczęściej nieznacznym. Zatem ugoda w sprawie kolizji drogowej może zostać zawarta w sytuacji, kiedy w zdarzeniu nie ucierpiał żaden człowiek.

W takich okolicznościach nie ma potrzeby wzywania policji czy karetki. Strony mogą dogadać się między sobą i sporządzić odpowiednie oświadczenia.

Wypadek to z kolei stłuczka, w wyniku której są poszkodowani – kierowcy, pasażerowie, inni uczestnicy ruchu drogowego. Do wypadku zawsze należy wezwać służby porządkowe. Również w przypadku zwykłej kolizji czasami konieczne jest wezwanie policji. Mowa tu o następujących sytuacjach:

 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia,
 • sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • dokumenty sprawcy wyglądają niewiarygodnie,
 • kierowcy nie są zgodni co do przebiegu zdarzenia i ustalenia sprawcy kolizji.
Jeśli kierowcy nie mogą się dogadać, siłą rzeczy nie będą w stanie sporządzić ugody po kolizji. Niemożliwe będzie to również w sytuacji, kiedy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia.

W tym ostatnim przypadku warto postarać się zapamiętać i zapisać wszelkie dane, które ułatwią jego identyfikację, na przykład numer rejestracyjny, inne informacje na temat samochodu (marka, kolor), wygląd sprawcy, kierunek, w którym się oddalił, wygląd ewentualnych pasażerów.

Jak załatwić ugodę po kolizji?

Ugoda po stłuczce to sposób na polubowne załatwienie sprawy, bez angażowania w nią funkcjonariuszy policji. Co ważne, taką ugodę można załatwić na dwa sposoby:

 • uwzględniając udział ubezpieczyciela (likwidację szkody z OC sprawcy),
 • nie uwzględniając udziału ubezpieczyciela (likwidację szkody ze środków własnych).

Wybór konkretnego rozwiązania zależy od decyzji kierowców, w szczególności od decyzji poszkodowanego, który może stracić na ugodzie przewidującej wypłatę odszkodowania w gotówce, z kieszeni sprawcy.

Niemniej jednak każda opcja wydaje się mieć swoje wady i zalety.

Kiedy ugoda w sprawie kolizji sprowadza się do wypłaty odszkodowania z kieszeni sprawcy, problem zostaje rozwiązany bez żadnych formalności. Poszkodowany otrzymuje pieniądze, które przeznacza na naprawę samochodu. Kierowcy nie ryzykują więc utratą zniżek u ubezpieczyciela, czym mogłoby skutkować zgłoszenie kolizji.

Jednak poszkodowany musi liczyć się z tym, że może nie oszacować strat w sposób prawidłowy, a w konsekwencji część napraw będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni. Co gorsza, może okazać się również, że w wyniku kolizji doznał on uszczerbku na zdrowiu, co często wiąże się też z kosztami leczenia.

Jeśli ugoda w sprawie kolizji drogowej uwzględnia udział towarzystwa ubezpieczeniowego, to jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, ale może wiązać się z utratą zniżek i większą ilością formalności. Co więcej, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania od ręki. Będzie musiał załatwić wszystkie procedury wymagane przez firmę ubezpieczeniową.

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie zdecydują się kierowcy, zawsze powinni sporządzić po zdarzeniu drogowym odpowiedni dokument, w którym rozstrzygną, kto ponosi winę za kolizję.

Ponieważ taka sytuacja, może przydarzyć się każdemu, nawet na parkingu, warto mieć przy sobie wydrukowany wzór ugody po kolizji lub stłuczce, który można bardzo szybko wypełnić niezbędnymi informacjami, aby w stresującej sytuacji nie pominąć żadnych istotnych danych.

Co powinna zawierać ugoda po kolizji?

Ugoda po kolizji to właściwie oświadczenie sprawcy kolizji, w którym ten przyznaje się do popełnienia błędu i bierze na siebie odpowiedzialność za zdarzenie drogowe. Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór oświadczenia kolizji, który w zależności od ustalonego przez strony rozwiązania należy wypełnić:

 • oświadczeniem o pokryciu szkód z własnej kieszeni,
 • danymi ubezpieczyciela, w przypadku pokrycia strat z polisy OC.

Poza tym, ugoda po kolizji powinna zawierać między innymi takie elementy jak:

 • oznaczenie daty i miejsca zdarzenia, najlepiej także z godziną,
 • dane stron, czyli poszkodowanego i sprawcy zdarzenia, w tym imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer i nazwa organu wydającego prawo jazdy,
 • dane pojazdów obu stron zdarzenia, w tym numery rejestracyjne,
 • dane ubezpieczyciela – numer polisy OC sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy lub
 • ustaloną wysokość bezspornego zobowiązania, czyli wysokość odszkodowania, które sprawca wypłaci poszkodowanemu, a także sposób dokonania płatności oraz jej termin, w przypadku przelewu numer konta,
 • treść oświadczenia sprawcy kolizji,
 • opis zdarzenia,
 • podpisy obu stron zdarzenia.

Jeśli sprawca wypłaca odszkodowanie dla poszkodowanego z kieszeni, w ugodzie może znaleźć się także oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dalszych roszczeń – będzie to korzystne dla sprawcy, ponieważ zabezpieczy go przed żądaniami dopłaty. Nasz gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia sprawcy kolizji zawiera już stosowną klauzulę na taką ewentualność.

Jak uzyskać odszkodowanie po kolizji?

Jeśli ugoda po kolizji przewiduje wypłatę odszkodowania z kieszeni sprawcy, sprawa jest prosta. Poszkodowany otrzyma bowiem ustaloną kwotę bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności.

W przypadku, kiedy w ramach ugody strony angażują w sprawę firmę ubezpieczeniową, procedurami musi zająć się sam poszkodowany, który powinien zgłosić się po wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy.

W tym celu może skontaktować się z firmą telefonicznie, osobiście czy za pomocą strony internetowej. Konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku w tej sprawie, a także wezwanie rzeczoznawcy do oględzin pojazdu i dokonania wyceny szkody. Po dopełnieniu formalności odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu kilkunastu dni.

Kilka słów na koniec

Sprawca kolizji drogowej oraz poszkodowany mogą dogadać się między sobą, sporządzając stosowne oświadczenie sprawcy kolizji drogowej w postaci ugody. Sporządzając taki dokument, jasno trzeba określić, kto jest sprawcą kolizji a kto poszkodowanym.

Dalej w oświadczeniu należy podać dokładne dane stron, dane świadków (jeśli to konieczne), dane zdarzenia drogowego i okoliczności zdarzenia drogowego. Na końcu dokumentu powinno znaleźć się oświadczenie sprawcy kolizji drogowej o wzięciu na siebie całej odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej.

Oczywiście oświadczenie sprawcy kolizji powinno też zawierać również zobowiązanie do pokrycia z własnej kieszeni wszelkich strat wynikłych ze zdarzenia drogowego, jakie będzie musiał ponieść poszkodowany, by doprowadzić samochód do pełnej użyteczności.

Warto pamiętać: jeśli doszło do kolizji drogowej, jego uczestniczy, w pierwszej kolejności powinni zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Dopiero po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (np. zholowanie aut na pobocze, wystawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenia świateł awaryjnych), uczestnicy zdarzenia drogowego mogą przystąpić do ustalenia przebiegu zdarzenia.

Inne polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ugoda kolizja WZÓR z omówieniem