Umowa dostawy – wzór z opisem

Umowa dostawy jest umową cywilnoprawną uregulowaną w przepisach art. 605-612 Kodeksu cywilnego. W ramach umowy dostawy jedna strona (dostawca) zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku i dostarczania ich częściami lub co pewien okres odbiorcy, natomiast druga strona (odbiorca) zobowiązuje się odebrać te rzeczy oraz zapłacić cenę.

Umowa dostawy jest czynnością powszechną, odpłatną i wzajemną. Umowa daje odbiorcy możliwość uczestniczenia w procesie produkcji. Ma on wpływ na wybór materiałów produkcyjnych, może udzielać wskazówki i sprawować nadzór nad przestrzeganiem określonych norm lub wytycznych. Uprawnienia dostawcy mogą zostać ograniczone samą umową. Jednakże wtedy nie ponosi on w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Co do zasady, umowa dostawy powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Forma ta zastrzeżona jest jednak jedynie do celów dowodowych, a ważność umowy zależy od złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony.

Czytaj też: Umowa o dzieło – wzór z omówieniem

W umowie dostawy powinny zostać zawarte takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia umowy;
 • dane dostawcy i dane odbiorcy;
 • szczegółowe określenie przedmiotu dostawy;
 • określenie terminów i miejsca dostaw;
 • wielkość poszczególnych partii;
 • typ dostarczanego asortymentu;
 • częstotliwość dostaw;
 • materiały używane przy produkcji oraz sposób ich dostawy;
 • cenę – wartość dostawy, bądź jej poszczególnych części;
 • metoda płatności;
 • odpowiedzialność stron i kary umowne;
 • możliwości odstąpienia od umowy;
 • metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nieobjętych porozumieniem;
 • podpisy stron.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459)

 

Autor: Radosław Pilarski