Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie – wzór

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać umowę o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie? Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie lepiej znana jest jako umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych, choć w praktyce polega na świadczeniu usług przez zarządcę.

Umowę tego typu firma transportowa może zawrzeć z podmiotem gospodarczym, czyli z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Jak powinna wyglądać i jakie elementy musi zawierać umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o zarządzanie transportem, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009, żadna licencjonowana firma transportowa nie może funkcjonować bez wyznaczenia lub powołania co najmniej jednej osoby zarządzającej jej operacjami transportowymi.

Zarządzanie transportem drogowym można zlecić osobie, która posiada odpowiednie kompetencje. Z taką osobą zawiera się właśnie umowę o zarządzanie transportem, a jej celem jest „użyczenie” posiadanego przez nią certyfikatu kompetencji zawodowych.

W praktyce stronami umowy o zarządzanie transportem mogą być dwie firmy, czyli firma transportowa i zarządca prowadzący działalność gospodarczą. Przedmiotem takiej umowy jest natomiast świadczenie usług z zakresu zarządzania procesami transportowymi..

Kto może być zarządzającym transportem? Umowę o zarządzanie transportem można zawrzeć tylko z podmiotem, który spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach. Zarządcą może być więc:

 • osoba fizyczna o dobrej reputacji,
 • osoba posiadająca kompetencje do wykonywania zadań zarządzającego transportem potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych,
 • osoba mieszkająca w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • osoba w sposób ciągły i rzeczywisty zarządzająca operacjami transportowymi, czyli: dbająca o konserwację i utrzymanie pojazdów, kontrolująca procedury bezpieczeństwa, sprawdzająca umowy, nadzorująca pracę innych, sprawdzająca dokumenty transportowe, zajmująca się podstawową księgowością.
Osobę zarządzającą obowiązują pewne limity nałożone przez ustawę, które mają zagwarantować wysoki poziom usług, zarządca może maksymalnie zarządzać transportem w 4 różnych firmach, których łączna flota pojazdów nie jest większa niż 50 pojazdów.

Jak zatrudnić zarządzającego transportem?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jaka umowa dla zarządzającego transportem będzie odpowiednia. Należy wiedzieć więc, że zgodnie z przepisami osoba zarządzająca procesami transportowymi w firmie powinna mieć z nią rzeczywisty związek. W praktyce oznacza to, że powinna być w niej zatrudniona jako pracownik.

Osoba zarządzająca transportem może być też udziałowcem, właścicielem czy dyrektorem firmy. W każdym z tych przypadków zarządzający będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jednak za zgodą właściwego organu – starostwa lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego – firma transportowa może funkcjonować jako przewoźnik drogowy bez wyznaczania zarządzającego spośród swoich pracowników, czyli poprzez:

 • zatrudnienie zarządzającego, który nie ma rzeczywistego związku z firmą,
 • zatrudnienie zarządzającego na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. 

Dopuszczalna jest więc umowa zlecenie o zarządzanie transportem, ale w taki sposób zarządzającego transportem (na podstawie umowy cywilnoprawnej) może zatrudnić tylko mikroprzedsiębiorca. Warto pamiętać przy tym, że dodatkowym warunkiem, jaki należy spełnić, jest zatrudnienie zarządcy zgodnie z obowiązującymi limitami.

Operacjami transportowymi w małej firmie może kierować zarządca pracujący dla maksymalnie 4 różnych firm, których łączna flota liczy nie więcej niż 50 pojazdów (limit ilości pojazdów nie dotyczy zatrudnienia dla jednej firmy transportowej).

Kto może skorzystać z możliwości zatrudnienia zarządzającego transportem?

Jak zostało wspomniane, nie każda firma może skorzystać z opcji zatrudnienia zarządzającego transportem na podstawie umowy zlecenie. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym możliwość ta przysługuje tylko mikroprzedsiębiorcom.

Mikroprzedsiębiorcą jest natomiast firma, która w co najmniej jednym roku z poprzednich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro sumy aktywów bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat.

Warto podkreślić też, że na podstawie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej można wnioskować, że mikroprzedsiębiorca, który spełnia te kryteria, może wyznaczyć jako zarządzającego transportem (poprzez umowę cywilnoprawną) nawet osobę fizyczną, która ma stosowne uprawnienia do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Podmiotem takiej umowy nie musi być więc przedsiębiorca.

Konieczne jest jednak spełnienie innych, opisanych wcześniej kryteriów, w tym przede wszystkim zatrudnienie osoby, która ma uprawnienia i która będzie działać na rzecz firmy w sposób ciągły w zakresie transportu drogowego.

Jak powinna wyglądać umowa o zarządzanie transportem?

Umowa dla osoby zarządzającej transportem może być umową cywilnoprawną. Dokument powinien uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do uregulowania współpracy pomiędzy firmą transportową a zarządcą.

Oznacza to, że umowa musi zawierać:

 • oznaczenie przedmiotu umowy, czyli obowiązków zarządcy,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia dla zarządcy,
 • prawo do reprezentowania zleceniodawcy przez zarządcę,
 • informacje o odpowiedzialności, poufności i zakazie konkurencji,
 • zapisy o polisie OC.
Bardzo ważne jest dopilnowanie, aby umowa o zarządzanie transportem – umowa cywilnoprawna – nie nosiła znamion umowy o pracę.

Umowa zlecenie z zarządzającym transportem ma obligować go do osobistego świadczenia pracy, ale jednocześnie nie powinna ograniczać swobody jego działalności poprzez nakaz świadczenia pracy w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie czy też poprzez obowiązek świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem.

Gdyby w trakcie kontroli wykazano, że zarządzający transportem pracuje dla firmy jak pracownik, który powinien zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zarówno firma transportowa, jak i zarządzający zostaliby ukarani karą finansową.

Kilka słów na koniec

Aby otrzymać pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego właściciel firmy transportowej powinien mieć przy sobie osobę, która zarządzać będzie transportem w firmie na różnych jego płaszczyznach np. kierować operacjami transportowymi.

Bardzo często powierzenie zarządzania transportem drogowym nazywane jest użyczeniem certyfikatu kompetencji zawodowych (użyczenie CKZ).

Zarządzanie transportem drogowym można przydzielić na podstawie umowy cywilnoprawnej osobie, która posiada specjalne uprawnienia i predyspozycje i która uzyskała certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy.

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych i powierzenie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie może odbyć się wyłącznie na podstawie specjalnie przygotowanej umowy cywilnoprawnej, której wzór pobierzesz na same górze strony.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie – wzór
 1. Umowa jest ok, pozdrawiam