Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Wyrównania dodatku stażowego dokonuje się w sytuacji, kiedy pracownik uzupełni dokumentację wykazującą dłuższy staż pracy. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek na nowo wyliczyć staż pracownika i wyrównać należną mu kwotę dodatku stażowego za okres trzech lat wstecz.

Jak przygotować wniosek, w którym poprosimy o wyrównanie dodatku stażowego? aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Komu przysługuje i ile wynosi dodatek stażowy?

Dodatek stażowy przysługuje pracownikom samorządowym, na przykład nauczycielom. Wylicza się go na podstawie podstawy zatrudnienia i wypłaca pracownikowi wraz z miesięcznym wynagrodzeniem. Dodatek stażowy nie jest ustaloną z góry sumą, lecz procentową częścią wynagrodzenia zasadniczego.

Pierwszy raz dodatek stażowy otrzymuje pracownik samorządowy z pięcioletnim stażem pracy. Dodatek wynosi wtedy 5% kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Z roku na rok dodatek stażowy rośnie – o jeden punkt procentowy – aż do osiągnięcia pułapu 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do okresów pracy uprawniających do otrzymania dodatku stażowego wlicza się zakończone okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, a także inne udowodnione okresy pracy, które podlegają wliczeniu do stażu pracy na podstawie przepisów. Są to między innymi takie okresy jak:

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • okres pobierania stypendium (dla bezrobotnych),
 • okres pracy na roli (przy spełnieniu dodatkowych warunków),
 • okres zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych.

Dodatek stażowy dla nauczycieli

W zawodzie nauczyciela dodatek stażowy określa się mianem dodatku za wysługę lat. Takie świadczenie powinno zostać wypłacone pracownikowi automatycznie, po nabyciu przez niego prawa do świadczenia, ale czasami niezbędne okazuje się pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego dla nauczyciela, które składa się do dyrektora placówki (można wypełnić w tym celu wzór pisma o dodatek stażowy).

Co ważne, w tej grupie zawodowej dodatek za wysługę lat przyznawany jest od czwartego roku pracy i wynosi 3% podstawy wynagrodzenia. Dodatek powinien zostać wypłacony wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik uzyskał prawo do dodatku.

Niekiedy dochodzi też do sytuacji, w której staż pracy pracownika zostaje wyliczony błędnie – nie uwzględnia wszystkich okresów pracy. W takiej sytuacji nauczyciel składa podanie o wyrównanie dodatku stażowego.

Do okresów pracy, uprawniających do dodatku stażowego, wlicza się:

 • wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia w zakładach pracy,
 • inne okresy zatrudnienia podlegające wliczeniu do okresu pracy na podstawie odrębnych przepisów, na przykład staż pracy w gospodarstwie rolnym.
Należy wiedzieć jednak, że do okresu pracy nie wlicza się zatrudnienia równoległego, czyli okresów pracy w innym zakładzie, w którym pracownik był lub jest zatrudniony jednocześnie.

Poza tym dodatek stażowy przysługuje bez względu na fakt jego udokumentowania, ponieważ długość stażu pracy ma charakter obiektywny. Wyrównanie dodatku stażowego możliwe jest jednak dopiero po udokumentowaniu faktycznego (dłuższego) stażu pracy.

Wyrównanie dodatku stażowego

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz dotyczy najczęściej sytuacji, kiedy pracownik samorządowy udokumentuje swoje zatrudnienie w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z przepisami, takie zatrudnienie mogą doliczyć do stażu pracy ci pracownicy, w przypadku których możliwość taką przewidują:

 • postanowienia układu zbiorowego pracy,
 • porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania.

Wyrównanie dodatku stażowego będzie należne pracownikowi, który:

 • prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym swojego małżonka,
 • pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich rodziców lub teściów, a następnie objął gospodarstwo rolne i prowadził je samodzielnie lub ze współmałżonkiem (jeśli miało to miejsce przed 1 stycznia 1983 roku oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • pracował w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów ubezpieczeń społecznych rolników i ich rodzin (jeśli miało to miejsce po 31 grudnia 1982 roku i po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

O wyrównanie dodatku stażowego może wnioskować też ten nauczyciel, który:

 • przed pracą w roli nauczyciela służył w wojsku,
 • pobierał zasiłek dla bezrobotnych,
 • korzystał z urlopu wychowawczego u danego pracodawcy.

Przy obliczaniu stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego pod uwagę nie bierze się jednak:

 • zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jeśli pracownik złoży wniosek o wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz, pracodawca musi wypłacić mu wyrównanie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym miesięcznie świadczeniem a świadczeniem faktycznie należnym pracownikowi.

Taką różnicę wypłaca się za trzy lata wstecz.

Wyrównanie dodatku stażowego a odsetki

Jeśli pracownik udowodni dłuższy staż pracy i złoży odpowiedni wniosek o jego wyrównanie, pracodawca powinien wyliczyć różnicę pomiędzy dodatkiem wypłacanym a należnym i wypłacić tę kwotę pracownikowi. Ma jednak również prawo żądać od pracownika dokumentów, które potwierdzą nieuwzględnione wcześniej okresy zatrudnienia.

Chociaż ciężar udowodnienia dłuższego okresu zatrudnienia spoczywa po stronie pracownika, to zgodnie z przepisami, prawo do dodatku stażowego uzyskuje on z chwilą spełnienia kryterium stażowego, a nie z chwilą jego udowodnienia (udokumentowania).

Należy wiedzieć również, że na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek przeliczyć staż pracy, na nowo ustalić wysokość przysługującego mu dodatku, wypłacić wyrównanie dodatku stażowego za okres trzech lat i – na żądanie pracownika – podwyższyć to wyrównanie o ustawowo należne odsetki za zwłokę. Te wynoszą natomiast 13% w stosunku rocznym.

Nadpłata dodatku stażowego

Dodatek stażowy może zostać zarówno zaniżony, jak i zawyżony. Jeśli pracownik otrzyma nienależny dodatek stażowy lub nadpłatę dodatku, powinien zwrócić nienależnie otrzymane środki.

Wynika to z faktu, że takie pieniądze będą dla niego bezpodstawnym wzbogaceniem. Do zwrotu nie będzie zobowiązany jedynie ten pracownik, który rozdysponuje otrzymane środki, nie mając świadomości, że otrzymał je nienależnie.

Zsumowanie informacji

Kiedy pracownik może starać się o wypłatę dodatku stażowego? do otrzymania wyrównania jest dość krótka droga. Pracownik samorządowy ma prawo domagać się wyrównania dodatku stażowego za okres, który jeszcze się nie przedawnił, a więc za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę świadczenia za wieloletnią pracę stało się wymagalne (źródło: art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Natomiast do okresów pracy, które uprawniają pracowników samorządowych do otrzymania dodatku za wieloletnią pracę, pracodawca powinien wliczyć wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, a także okresy, które podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór