Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pismo do komornika że pracownik już nie pracuje? Pracodawca na żądanie komornika musi udzielić mu wszelkich wymaganych informacji na temat zarobków pracownika-dłużnika. Komornik jest bowiem organem państwowym, dlatego przekazywanie mu takich danych na temat osób zatrudnionych jest w pełni zgodne z prawem.

Jeśli jednak pracownik już nie pracuje, zamiast informacji o wysokości zarobków pracodawca powinien przygotować dla komornika informację o rozwiązaniu umowy z dłużnikiem.

Jak sporządzić pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika – który pobierzesz u góry↑

Odpowiedź na pismo od komornika

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie pracownika-dłużnika, przesyła stosowną informację zarówno do samego dłużnika, jak i do jego pracodawcy. Od przełożonego dłużnika może żądać udzielenia w ciągu 7 dni takich informacji jak:

 • zestawienie składników periodycznego wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy przed zajęciem, za każdy miesiąc oddzielnie,
 • kwota zajęcia (wyliczona na podstawie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnej kwoty wolnej od zajęcia),
 • termin przekazywania zajętego wynagrodzenia wierzycielowi.

Pracodawca ma też obowiązek poinformować komornika o istnieniu ewentualnych przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, czyli informacji:

 • czy inne osoby roszczą sobie prawa do wynagrodzenia pracownika,
 • czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie,
 • czy i o jakie roszczenia została skierowana egzekucja do zajętego wynagrodzenia (przez innych wierzycieli).

Pracodawca ma więc obowiązek wyliczenia, jaką kwotę można – zgodnie z prawem – potrącić z wynagrodzenia pracownika, a następnie przelewać ją na wskazane przez komornika konto kancelarii lub wierzyciela.

Jeśli wynagrodzenie jest już zajęte w ramach innej egzekucji komorniczej, pracodawca również ma obowiązek poinformować o tym komornika. Podobnie w przypadku, kiedy nie zatrudnia już pracownika.

Zakończenie współpracy z pracownikiem-dłużnikiem a obowiązki pracodawcy

Pracownik-dłużnik bardzo często zmienia pracę z nadzieją, że w ten sposób uniknie egzekucji długu z wynagrodzenia.

Tymczasem system prawny jest doskonale przygotowany na taką ewentualność i nakłada na pracodawcę ustawowy obowiązek wpisywania informacji o egzekucji komorniczej z wynagrodzenia w świadectwie pracy pracownika, z którym kończy współpracę.

Informacja ta będzie więc doskonale widoczna dla nowego i każdego kolejnego pracodawcy. Co więcej, poprzedni pracodawca – o ile zna przyszłego pracodawcę pracownika – powinien powiadomić go o szczegółach zajęcia komorniczego.

Przełożeni mają też obowiązek informowania komorników i wierzycieli o wszelkich zmianach w zakresie zatrudnienia pracownika-dłużnika. Mówi o tym art. 882 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§  1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.”

Informacja, że pracownik już nie pracuje powinna zostać przekazana komornikowi, niezależnie od tego, czy umowa z dłużnikiem wygasła, została rozwiązana za porozumieniem stron, czy została wypowiedziana.

Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, grozi mu wysoka kara grzywny w kwocie do 2000 zł. Były przełożony dłużnika ma 7 dni na to, aby wysłać stosowne pismo do komornika. Warto dopilnować tego terminu, aby uniknąć ewentualnej kary.

Czy zawiadomienie komornika, że pracownik już nie pracuje zawsze jest konieczne?

Pismo do komornika, że pracownik nie pracuje, pracodawca ma obowiązek przesłać niezależnie od tego, jak długo taka sytuacja się utrzymuje. Zasadniczo, takie zawiadomienie przygotowuje przełożony w ciągu 7 dni od:

 • wygaśnięcia umowy o pracę zawartej na czas określony,
 • od rozwiązania umowy z pracownikiem za porozumieniem stron,
 • od wypowiedzenia umowy przez pracownika,
 • od zwolnienia pracownika – za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym.

Zdarza się również, że pismo do komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem pracodawca musi przygotować pomimo tego, iż współpracę z dłużnikiem zakończył wiele miesięcy wcześniej.

Niekiedy jest to błąd systemu teleinformatycznego, innym razem błędna informacja pozyskana na przykład od wierzyciela. Komornik może jednak omyłkowo wystąpić z pismem do byłego pracodawcy dłużnika.

Fakt popełnienia takiego błędu nie zwalnia przełożonego z obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma od komornika.

Zaleca się również, aby zawiadomienie komornika o zwolnieniu pracownika przesłać pod wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Takie poświadczenie pełni bowiem rolę dowodową i świadczy o przesłaniu wymaganych informacji w terminie.

Jakie elementy musi zawierać pismo do komornika od pracodawcy?

Zawiadomienie do komornika, że pracownik już nie pracuje, to pismo, które powinno zawierać kilka stałych elementów, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane nadawcy pisma – nazwę, adres i numer NIP firmy,
 • dane adresata, czyli komornika,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • treść zawiadomienia z datą zakończenia współpracy z pracownikiem-dłużnikiem,
 • podpis pracownika.

Gdyby komornik wezwał pracodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, przełożony dłużnika ma obowiązek udzielenia mu odpowiedzi na każde pytanie. Braki w jego odpowiedzi mają bowiem taki sam skutek, jak niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji – mogą skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje – wzór