Wezwanie do usunięcia danych z portalu internetowego – wzór z omówieniem

16.00 

Jak usunąć dane z portalu internetowego / strony internetowej? Zgodnie z treścią art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego wezwanie do usunięcia danych z portalu internetowego wiąże się z prawem każdej osoby do ochrony jej  dóbr osobistych, w szczególności zdrowia, wolności, czci, swobody sumienia, nazwiska lub pseudonim, wizerunku, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania, twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej.

>Wezwanie do usunięcia danych z portalu internetowego przysługuje każdemu, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem (w tym wypadku publikacją treści lub zdjęć na portalach internetowych), może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Pokrzywdzony może również żądać, aby osoba, która dopuściła się określonego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Co więcej, na zasadach przewidzianych w art. 445 Kodeksu cywilnego, pokrzywdzony może jednocześnie żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Termin do złożenia wezwania

Sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych nie ulegają przedawnieniu, dlatego też nie jest istotny czas, jaki upłynął od naruszenia dóbr osobistych. Wezwanie może zostać złożone w każdym czasie, kiedy pokrzywdzony dowie się o naruszeniu jego prawa.

Wezwanie – elementy

Wezwanie do usunięcia danych z portalu internetowego nie jest pismem formalnym, co oznacza, że przyjąć może dowolną formę, zarówno ustną, jak i pisemną.

Jednakże w związku z faktem, iż sprawy o naruszenie dóbr osobistych częstokrotnie swój finał mają w sądzie, zaleca się sporządzenie wezwania w formie pisemnej. Stanowiło ono będzie dowód na próbę polubownego załatwienia sprawy (art.183 Kodeksu postępowania cywilnego)

Elementy, które powinien zawierać wezwanie do usunięcia danych z portalu internetowego:

  • oznaczenie miejsca i daty sporządzenia pisma;
  • oznaczenie osoby wzywanej do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz osoby uprawnionej (pokrzywdzonego);
  • oznaczenie rodzaju pisma (wezwanie);
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • dokładnie określone żądanie;
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie
  • podpis wzywającego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.0.1025).
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania cywilnego (t.j.U.2018.0.1360).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do usunięcia danych z portalu internetowego – wzór z omówieniem