Wniosek o dodatek stażowy WZÓR

Kategorie: , ,

16.00 

Jak napisać wniosek o dodatek stażowy? Dodatek stażowy przysługuje z mocy prawa, dlatego pracownik nie powinien być zmuszonym do składania w tej sprawie wniosku do pracodawcy. Czasami jednak pracownik musi upomnieć się o należny mu dodatek, a wtedy przydatny staje się przygotowany przez nas wzór pisma o dodatek stażowy, który wystarczy wypełnić i przekazać pracodawcy osobiście lub listownie.

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Komu należy się dodatek stażowy?

Wniosek o dodatek stażowy może złożyć pracownik samorządowy, ponieważ to właśnie jemu przysługuje dodatek “za wieloletnią pracę” czy “za wysługę lat”. Na dodatkowe środki mogą liczyć zatem przedstawiciele takich zawodów, jak:

 • nauczyciele,
 • urzędnicy,
 • żołnierze zawodowi,
 • pielęgniarki,
 • funkcjonariusze,
 • kolejarze,
 • prokuratorzy,
 • pracownicy sądów.

Dodatek należy się z reguły po 5 latach pracy, a do okresu tego wlicza się:

 • wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia,
 • inne okresy, które podlegają wliczeniu do okresu pracy na mocy odrębnych przepisów.

Pracownik powinien udokumentować prawo do dodatku stażowego za pomocą świadectw pracy i innych odpowiednich dokumentów, które poświadczają okresy wliczane do stażu pracy.

Udokumentowanie wskazanych okresów pracy rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wypłacania dodatku stażowego w odpowiedniej wysokości. Teoretycznie, pracownik nie musi składać więc dodatkowo wniosku w tej sprawie, ale jest to popularną praktyką.

Jak wylicza się dodatek stażowy?

Wysokość dodatku stażowego uzależniona będzie od wysokości wynagrodzenia pracownika. To, w przypadku pracowników samorządowych, zależy między innymi od zajmowanego stanowiska czy okresu zatrudnienia. Natomiast dodatek stażowy w wysokości 5% wylicza się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatek stażowy wzrasta o jeden punkt procentowy każdego roku. Nie może przekroczyć jednak 20%. Inną sprawą jednak natomiast błędne wyliczenie dodatku stażowego lub konieczność jego wyrównania, kiedy pracownik dokumentuje dłuższy okres stażu pracy.

Wtedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wyrównanie za trzy lata wstecz.

Dodatek stażowy dla nauczycieli

Dodatek stażowy w przypadku nauczycieli – a raczej „dodatek za wysługę lat dla nauczyciela” – regulowany jest przez przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela. Zasady jego przyznawania są więc nieco inne. Po raz pierwszy dodatek stażowy nauczyciel otrzymuje po 4 latach pracy.

Wysokość dodatku wzrasta o 1% po każdym przepracowanym roku, aż do momentu osiągnięcia wartości 20%. Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole, okresy stażu pracy oblicza się oddzielnie dla każdej z nich.

Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego dla nauczyciela może złożyć ten pedagog, który w danej szkole przepracował co najmniej 4 lata, jednak ma on również możliwość wykazania dłuższego stażu pracy, jeśli np. pracował na roli lub służył w wojsku.

Jak wypłacany jest dodatek stażowy?

Na wniosek o dodatek stażowy środki wypłacane są razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeśli pracownik nabył prawa do dodatku w trakcie miesiąca, to otrzyma pierwszy dodatek z wynagrodzeniem za miesiąc kolejny. Tak samo jest w przypadku uprawnienia do wyższego dodatku.

Jeśli uprawnienia do niego pracownik nabył na początku miesiąca, to otrzyma dodatek wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

Dodatek stażowy nie zwiększa podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego, ponieważ przysługuje za nieobecność w pracy z powodu:

 • choroby,
 • opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny.

Dodatek nie przysługuje w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego (jest jednak wliczany do podstawy wymiaru tego zasiłku).

Dodatek stażowy a staż pracy

Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego powinno wskazywać okresy pracy, które uprawniają pracownika do otrzymania dodatku stażowego, ewentualnie do jego wyrównania.

Należy wiedzieć więc, że zgodnie z przepisami, do okresów pracy uprawniających do dodatku stażowego wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia i inne okresy, takie jak:

 • okresy czynnej służby wojskowej,
 • okresy pobierania przez osobę bezrobotną zasiłku i/lub stypendium,
 • okresy pozostawania bez pracy, za które przyznano pracownikowi wynagrodzenie,
 • okresy odpowiadające odszkodowaniu, które sąd pracy przyznał pracownikowi za wypowiedzenie mu umowy bez uzasadnienia lub niezgodnie z przepisami prawa pracy,
 • okresy udokumentowanej pracy u pracodawcy zagranicznego w innym kraju,
 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Natomiast do stażu pracy nie wlicza się w tym przypadku:

 • okresów zatrudnienia równoległego niezakończonego (np. dodatkowego zatrudnienia),
 • okresów zatrudnienia na podstawie innych stosunków niż stosunek pracy, czyli na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Udokumentowanie dłuższego stażu pracy

Zgodnie z przepisami, ciężar udowodnienia stażu pracy leży po stronie pracownika. Według art. 22 Kodeksu pracy pracodawca ma bowiem prawo, ale nie obowiązek żądać od pracownika dokumentów, które potwierdzą dotychczasowe zatrudnienie. To w interesie pracownika jest zatem wykazać, że jego okres stażu pracy jest dłuższy.

Osoba zatrudniona może zatem przedstawić pracodawcy dokumenty niezbędne do ustalenia faktycznego stażu pracy. Jeśli dokona tego w terminie późniejszym, pracodawca będzie miał obowiązek wyrównania dodatku stażowego za okres trzech lat wstecz. Pracownik uzyskuje prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku z chwilą spełnienia kryterium stażowego, nie zaś z chwilą udokumentowania tego prawa.

Jeśli więc pracownik złoży wniosek o wyrównanie dodatku stażowego i udokumentuje dłuższy staż pracy, pracodawca będzie zmuszony:

 • dokonać przeliczenia stażu pracy pracownika,
 • na nowo ustalić wysokość przysługującego mu dodatku stażowego,
 • wypłacić wyrównanie odpowiadające różnicy pomiędzy dodatkami stażowymi wypłaconymi pracownikowi a dodatkami, jakie pracownik powinien był otrzymać (za okres trzech lat, ponieważ świadczenie ulega przedawnieniu).

Na żądanie pracownika pracodawca musi wypłacić mu wyrównanie dodatku stażowego z odsetkami ustawowymi za zwłokę w wysokości 13%.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dodatek stażowy WZÓR