Oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego – wniosek o skrócenie terminu

16.00 

Jak napisać wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa? Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje wprost, iż ślub cywilny nie może być zawarty przed upływem miesiąca od dnia, kiedy narzeczeni złożą niezbędne dokumenty. Oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego może być niekiedy kłopotliwe. W uzasadnionych jednak przypadkach kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu.

Zgodnie z art. 4 KRO oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego trwa miesiąc, licząc od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, jak zagrożenie życia, przewlekła choroba czy ciąża.

Oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego – miesięczny okres wyczekiwania

Instytucja okresu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego została wprowadzona ze względu na chęć ustawodawcy przeciwdziałania nierozważnemu wstępowaniu w związek małżeński.

Omawiany termin biegnie od dnia złożenia kierownikowi USC zapewnień, że narzeczeni nie posiadają wiedzy o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeżeli nie złożą zapewnień w tym samym dniu, termin ten biegnie od dnia, w którym drugi z nich złożył zapewnienie.

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jeżeli wspólne zapewnienie narzeczonych lub drugiego z nich zostało złożone 28 lutego 2021 roku, termin miesięczny  zakończy się 28 maca 2021 roku. Małżeństwo może być wówczas zawarte w dniu 29 marca 2021 roku.

Wyjątkiem od powyższego jest art. 9 § 1 KRO. Zgodnie z tym przepisem w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa.

Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik USC może z ważnych względów zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. Ważnymi względami mogą być w szczególności ciąża, nagły wyjazd, choroba lub zagrożenie życia. Kierownik USC udziela zezwolenia na piśmie. KRO nie definiuje pojęcia „ważnych względów”, to też każda sprawa badana jest indywidualnie.

Miesięczny termin dotyczy wyłącznie małżeństwa zawieranego przed kierownikiem USC. W przypadku małżeństwa zawieranego przed duchownym termin ten nie obowiązuje.

Skrócenie terminu – formalności

Wniosek o skrócenie terminu oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego jest pismem urzędowym, toteż musi spełniać pewne wymogi formalne. 

Aby uzyskać zezwolenie Prezesa USC na skrócenie terminu zawarcia małżeństwa, należy we właściwym urzędzie złożyć:

  1. wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – złożony osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub elektronicznie (za pomocą podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego);
  2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej – opłata od wniosku wynosi 39 zł;
  3. jeżeli wniosek składany jest osobiście – do wglądu dokumenty tożsamości wnioskodawców.

Prawo do odwołania

Jeżeli kierownik USC uzna, iż wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na ślub cywilny powody nie jest zasady, wydaje decyzję odmawiającą. Na powyższą decyzję stronom przysługuje odwołanie. Termin wynosi 14 dni.

Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego.

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego – wniosek o skrócenie terminu