Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

(1 opinia klienta)

16.00 

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy składa kierowca, który stracił uprawnienia na przykład za przekroczenie dozwolonej prędkości, czy alimenty. Prawo jazdy może odzyskać nawet ten kierowca, który stracił je z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. Za co policja może odebrać kierowcy uprawnienia, jak je odzyskać i jak złożyć skuteczne odwołanie?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – które pobierzesz powyżej↑

Za co policja zatrzyma prawo jazdy?

Podstawy do zatrzymania prawa jazdy przez policję wylicza art. 135 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, funkcjonariusze odbiorą kierowcy prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,
 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
 • gdy kierujący przekroczył liczbę 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat,
 • gdy kierowca przekroczył liczbę  20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • stwierdzenia braku zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym,
 • kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h ( w obszarze zabudowanym),
 • przewożenia osób w liczbie przekraczającej dopuszczalną liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Policja może zatrzymać prawo jazdy kierowcy na czas określony lub dożywotnio. Okres odebrania dokumentów, a tym samym okres zakazu prowadzenia pojazdów, uzależniony jest od przewinienia i wynosi:

 • 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h,
 • 3 miesiące za przewóz większej ilości osób niż jest to dozwolone,
 • od 6 miesięcy do 3 lat za jazdę pod wpływem alkoholu, a kiedy mamy do czynienia z przestępstwem na okres nawet do 15 lat,
 • minimum 3 lata za ucieczkę z miejsca zdarzenia,
 • do momentu ponownego podejścia do egzaminu państwowego za przekroczenie liczby punktów karnych.
Co ciekawe, prawo jazdy może odebrać nawet komornik. Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy za alimenty sporządzał będzie więc dłużnik, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zapłacił ponad połowy zasądzonych alimentów na dziecko.

Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

Odwołania od zabrania prawa jazdy nie zawsze jest zasadne i nie zawsze jest skuteczne. W zależności od sytuacji kierowca może odzyskać swoje uprawnienia na różne sposoby. Jeśli prawo jazdy zostało odebrane czasowo, należy po prostu zaczekać na jego zwrot, unikając prowadzenia pojazdów – w przypadku kontroli doprowadzi to do przedłużenia kary.

Jeśli kierowca stracił dokumenty za przekroczenie liczby punktów karnych, musi ponownie przystąpić do egzaminu państwowego. Czasami niezbędne jest jedynie ponowne przejście badań lekarskich lub kursu reedukacyjnego.

Sposób odzyskania prawa jazdy uzależniony jest od okresu, na jaki uprawnienia zostały zatrzymane. Jeśli dokumenty zostały zatrzymane na krócej niż jeden rok, kierowca musi:

 • uzyskać nowe orzeczenie lekarskie i psychologiczne, jeśli straciły ważność
 • złożyć wniosek o zwrot prawa jazdy,
 • uregulować obowiązkową opłatę w kwocie 100,50 zł za zwrot prawa jazdy,
 • złożyć w urzędzie komplet dokumentów.
Jeżeli zaś prawo jazdy zostało odebrane na dłużej niż rok, kierowca musi ponownie zdać egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny. Dopiero po zaliczeniu egzaminu będzie mógł w taki sam sposób, jak opisano powyżej, ubiegać się o zwrot uprawnień.

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy składa się w przypadku nieuzasadnionego zatrzymania dokumentu przez policjanta. W końcu funkcjonariusz może podjąć złą decyzję, błędnie oceniając sytuację. Prawo jazdy jest zatrzymywane i przechowywane przez starostę, który wydał dokument. Zatem to on będzie stroną pośredniczącą w odwołaniu.

Odwołanie do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy to kwestionowanie czynności policji i samego starosty. Dokument należy więc bardzo starannie uzasadnić. Na złożenie stosownego pisma kierowca ma 14 dni, licząc od dnia odbioru decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, którą otrzymuje się listem poleconym.

Co ważne, wypełniony wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy kieruje się do właściwego dla miejsca zamieszkania kierowcy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale za pośrednictwem starosty, która wydał decyzję.

Najważniejszym elementem takiego pisma jest jego uzasadnienie, choć teoretycznie nie jest ono wymagane. W praktyce jednak to właśnie na podstawie użytych argumentów sprawa zostanie rozpatrzone ponownie.

Poza tym niezbędne w takim dokumencie są też inne dane formalne. Aby je uwzględnić, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wniosek wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy.

Złożenie odwołania od zatrzymanego prawa jazdy nic nie kosztuje. Kierowca nie traci zatem na podjęciu próby odzyskania uprawnień. Po złożeniu odwołania starosta ma 7 dni na przekazanie pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Później SKO ma kolejne 30 dni na ustosunkowanie się do wniosku, który może:

 • odrzucić,
 • uznać w całości,
 • uznać w części.
Jeśli odwołanie zostanie zaakceptowane, starostwo wyda nową decyzję administracyjną o zwrocie prawa jazdy, natomiast w przypadku odrzucenia odwołania kierowcy pozostanie już tylko wystąpienie na drogę sądową.

Jak argumentować odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Najczęściej składane odwołanie w sprawie prawa jazdy to odwołanie od zatrzymania prawa jazdy za błąd pomiarowy. Warto wiedzieć bowiem, że analizując nagranie z wideorejestratora, policjanci mogą pomylić się nawet o 20-30 km/h lub więcej.

Rejestrator mierzy prędkość radiowozu, a nie pojazdu poruszającego się przed nim. Jeśli więc pomiar dokonywany jest w krótkim czasie i w dużej odległości, nietrudno o pomyłkę. Należy pamiętać jednak, że odwołanie od zatrzymania prawa jazdy jest zasadne tylko w przypadku błędu proceduralnego.

Będzie to zatem między innymi sytuacja, w której prawo jazdy zostanie odebrane kierowcy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie niezabudowanym. Szansa na wygranie sprawy nie zależy zatem od niewinności kierowcy, lecz od wykazania, że przepis, na podstawie którego wydano decyzję administracyjną, jest niezgodny z innymi przepisami.

Zsumowanie informacji

Zatrzymanie prawa jazdy (orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów) można cofnąć, składając skuteczne odwołanie od decyzji starosty, aby ułatwić Ci napisanie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnia wzór, który pobierzesz u góry.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy starostwo wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, decyzja z automatu otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności i tylko SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) może wstrzymać rygor natychmiastowej wykonalności, gdy kierowca wniesie odwołanie od tej decyzji administracyjnej.

Czyli wniesienie odwołania to jedyna szansa na zwrot prawa jazdy – jeśli występują ku temu solidne okoliczności

Podstawa prawna: ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy
 1. odwołanie napisane, wzór bardzo się przydał, generalnie jest to druk do wypełnienia swoimi danymi, więc wiele nie trzeba przy tym pracy