Wniosek o naprawienie szkody wzór

16.00 

Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują dla poszkodowanego możliwość złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody. Sąd może orzec obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w części lub w całości, ewentualnie obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wniosek o naprawienie szkody można złożyć do momentu zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Co ważne, wniosek o naprawienie szkody może złożyć nie tylko pokrzywdzony, ale też osoba mu najbliższa, jeśli jej sytuacja życiowa na skutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.

Poza tym, sądowe orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie wyklucza możliwości dochodzenia  niezaspokojonej części roszczenia w postępowaniu cywilnym. 

Przygotowany w oparciu o wzór wniosku o naprawienie szkody dokument powinien określać kwotę odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

Wniosek można złożyć też ustnie do protokołu, jednak pisemny wniosek ułatwia wykazanie wszystkich składowych odszkodowania z wyjaśnieniem związku przyczynowego pomiędzy powstałą szkodą a popełnionym przestępstwem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o naprawienie szkody wzór