Wniosek o sprostowanie błędu w księdze wieczystej – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o sprostowanie błędu w księdze wieczystej? Księga wieczysta to bardzo ważny dokument prowadzony dla każdej nieruchomości. W księdze wieczystej ujmuje się różnego rodzaju informacje na temat działki czy mieszkania. Czasami dochodzi jednak do pomyłek, które należy usunąć.

Część błędów sąd rejonowy sprostuje z urzędu, ale są też takie pomyłki, o poprawę których powinien wnioskować aktualny właściciel nieruchomości. Jak prawidłowo sporządzić wniosek dotyczący sprostowania błędu w księdze wieczystej?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Czym jest i czemu służy księga wieczysta?

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem umożliwiającym ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku. Rejestr ksiąg wieczystych prowadzą wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych.

Natomiast to właściciel nieruchomości powinien dopilnować, aby treść księgi wieczystej odzwierciedlała stan faktyczny. Jeśli będzie inaczej, może on napotkać problemy między innymi w momencie ewentualnej sprzedaży czy też podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów, z czego:

 • dział pierwszy – zawiera podstawowe informacje dot. nieruchomości (położenie, prawa związane z nieruchomością, przeznaczenie nieruchomości, oznaczenie jej powierzchni, opis nieruchomości), a także informacje o ewentualnych służebnościach,
 • dział drugi – zawiera informacje dotyczące własności, użytkowania wieczystego, posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • dział trzeci – zawiera informacje dotyczące praw, roszczeń, ograniczeń (prawo pierwokupu, służebność, egzekucja komornicza),
 • dział czwarty – zawiera informacje związane z hipoteką.

Które błędy w księdze wieczystej poprawia się z urzędu?

Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej nie zawsze jest konieczny. Takie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jak literówki, oczywiste omyłki pisarskie czy błędy rachunkowe sąd zasadniczo powinien sprostować z urzędu.

Przykładowo, błąd w nazwisku właściciela nieruchomości (literówka) będzie usterką, która nie powoduje niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Sąd nie zawsze zauważa jednak tego typu błędy merytoryczne, dlatego to w interesie aktualnego właściciela działki czy mieszkania jest doprowadzenie do sprostowania informacji zawartych w dokumencie.

Jeśli zauważona usterka nie zostanie usunięta przez sąd z urzędu, należy złożyć wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w księdze wieczystej. Takie pismo powinno skutkować wydaniem postanowienia o sprostowaniu błędu.

Jak napisać wniosek o sprostowanie błędu w księdze wieczystej?

Wniosek o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej składa się w momencie stwierdzenia niezgodności treści księgi wieczystej pomiędzy stanem prawnym nieruchomości – ujawnionym w księdze wieczystej – a rzeczywistym stanem prawnym. Pismo w tej sprawie należy wnieść do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego. Do przygotowania pisma stosuje się formularz KW-WPIS.

Wniosek powinien zawierać dokładny opis błędu. W niektórych przypadkach należy dołączyć do niego również dokumenty, które potwierdzają przytoczone okoliczności, na przykład:

 • decyzję administracyjną,
 • akt notarialny,
 • odpis orzeczenia sądu.

Warto wiedzieć, że jeśli zainteresowany składa wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, czyli wniosek dotyczący informacji zawartych w dziale I–O księgi wieczystej, to podlega on opłacie stałej w wysokości od 60 do 200 zł.

Opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku w kasie sądu, ewentualnie wcześniej przelewem na konto.

Jak poprawić oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej?

Jak zostało wspomniane, dział I księgi wieczystej zawiera informacje dotyczące jej oznaczenia, czyli miejsca położenia nieruchomości, powierzchni i tak dalej. Wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej będzie podlegał więc opłacie. Co więcej, konieczne będzie uzupełnienie go o odpowiednie dokumenty.

Dane zawarte w księdze wieczystej, w dziale dotyczącym oznaczenia nieruchomości powinny pokrywać się z danymi katastru nieruchomości. Jeśli jest inaczej, należy złożyć wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości zgodnie z danymi zawartymi w katastrze nieruchomości.

Do pomyłek związanych z niezgodnością między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym dochodzi najczęściej na skutek różnych czynności prawnych związanych między innymi z podziałem, scaleniem, nabyciem lub zmianą numeracji nieruchomości, a także na skutek migracji ksiąg wieczystych.

Jeśli w księdze dojdzie do ujawnienia nieprawidłowego oznaczenia nieruchomości, np. błędnego oznaczenia powierzchni lub numeru działki, sąd może poprawić zapisy również z urzędu. Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek w tej sprawie składa właściciel nieruchomości, powinien on dołączyć do druku takie dokumenty jak:

 • wypis z operatu katastralnego wraz z wyrysem z mapy katastralnej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Błędy trudne do poprawienia

Poprawienie błędów w księdze wieczystej w dziale I-O, choć podlega opłacie, jest stosunkowo proste. Znacznie trudniej jest doprowadzić do usunięcia błędów, które dotyczą innych działów tego dokumentu.

Dotyczy to między innymi takich błędów jak brak danych współwłaściciela, widniejące  w księdze spłacone hipoteki, niezgodne z rzeczywistością roszczenia i inne usterki, które powodują, że treść księgi wieczystej jest niezgodna ze stanem prawnym. Takich błędów nie poprawia się na prosty wniosek – konieczne jest złożenie pozwu w sądzie rejonowym.

Pozew o ustalenie stanu faktycznego musi zawierać między innymi:

 • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy,
 • przytoczenie błędnego wpisu,
 • opis informacji, które wymagają korekty.
Do pozwu dołącza się takie dokumenty, na podstawie których sąd będzie mógł zbadać sytuację nieruchomości i ustalić, czy poprawki w księdze naprawdę są konieczne.

Warto wspomnieć przy tym, że jeśli błędy w księdze wieczystej wynikają z błędów powstałych w dokumentach źródłowych, takich jak akt notarialny, to należy w pierwszej kolejności zgłosić problem notariuszowi, który odpowiadał za dokonanie wpisu w Księdze wieczystej.

Podsumowanie

Błędy w księdze wieczystej prostowane są przez sądy rejonowe na wniosek właściciela nieruchomości bądź wieczystego użytkownika. Wniosek związany z niezgodnością treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Błędy w KW mogą przyjmować najróżniejszą postać:

 • niezgodności danych katastru nieruchomości z treścią księgi wieczystej,
 • niezgodność z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
 • błędów merytorycznych powodujących niezgodność treści księgi wieczystej:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzin,
  • PESEL,
  • itd.
Do poprawienia księgi wieczystej polecamy wykorzystać przygotowany przez nas wzór wniosku, który pobrać można na samej górze strony.

Złożenie wniosku to nie jedyna czynność, jakiej należy dokonać, bo wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć dokumenty, na podstawie której domagamy się zmiany w KW.

Podstawa prawna, którą warto znać: Art. 626(13). Wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia i sprostowanie usterek wpisu

§ 1. Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny nieruchomości, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości.

§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o sprostowanie błędu w księdze wieczystej – wzór