Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

16.00 

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem może złożyć rodzic, wobec którego sąd nie orzekł zakazu kontaktów. Żaden z opiekunów prawnych nie ma bowiem prawa bezkarnie odmawiać drugiemu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Jeśli sąd ustalił zasady utrzymywania kontaktów z małoletnim, rodzic, przy którym jest dziecko – ma obowiązek ich przestrzegać, stąd wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest w pełni uzasadniony. Jak przygotować takie pismo?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy żaden z rodziców nie ma zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jeśli więc rodzice żyją w separacji i dziecko mieszka z jednym z nich lub gdy władza rodzicielska jednego z opiekunów została jedynie ograniczona, ale nie odebrana, ma on prawo nadal spotykać się ze swoim potomkiem.

Bardzo często jednak dziecko staje się w takich relacjach kartą przetargową i rodzic, który opiekuje się nim na co dzień, odmawia spotkań drugiemu prawnemu opiekunowi w ramach osobiście wymierzonej kary. Należy wiedzieć jednak, że nie jest to zachowanie zgodne z przepisami prawa.

Co zrobić, gdy była żona utrudnia kontakt z dzieckiem? Co zrobić, gdy to były mąż nie pozwala matce widywać się z synem czy córką? W obu przypadkach warto wystąpić do sądu (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Jeśli sąd wyda w tej sprawie stosowne orzeczenie, rodzic ma obowiązek przestrzegać ustaleń w sprawie kontaktów. Może też doprowadzić do przymusowego egzekwowania ustalonych spotkań. Jeśli opiekun, z którym mieszka dziecko, nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, zostanie obciążony karą. Karę grzywny przyznaje się za każdy utrudniony kontakt.

Kiedy rodzic może nie wydać dziecka?

Należy wspomnieć również o wyjątkach od opisywanych reguł, czyli o sytuacjach, w których rodzic ma prawo nie wydać dziecka drugiemu prawnemu opiekunowi. Jeśli ten stawia się po małoletniego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, można (a nawet trzeba) odmówić mu wydania dziecka.

Tak samo ma prawo postąpić rodzic, który stwierdza, że dziecko boi się drugiego opiekuna, nie chce realizować kontaktów czy wręcz płaczem reaguje na wiadomość, że ma spotkać się z drugim rodzicem.

Takie okoliczności warto jednak udokumentować. Jeśli więc zachowanie opiekuna budzi obawy, rodzic sprawujący opiekę powinien wezwać policję, aby funkcjonariusze sporządzili notatkę z interwencji.

Co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wielu poszkodowanych rodziców szuka odpowiedzi na pytanie “jakie są kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?”. Należy wiedzieć więc, że ustawodawca nie wskazał żadnych konkretnych stawek kar za takie postępowanie.

Kwestia ustalenia wysokości kary leży więc po stronie sądu rozpoznającego wniosek o ukaranie. Grzywna zawsze uzależniona jest jednak od możliwości finansowych ukaranego, a także od liczby naruszeń.

Przyjmuje się, że kara za utrudnianie kontaktów powinna stanowić pewną dolegliwość, choć jednocześnie musi być również możliwa do ściągnięcia. Najczęściej wynosi więc od 100 do 500 zł za każdy utrudniony kontakt.

Co bardzo ważne, kara ta trafia do kieszeni poszkodowanego rodzica, dlatego w szczególny sposób powinna motywować opiekuna do przestrzegania zasad ustalonych przez sąd.

Co zrobić, kiedy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Jeśli rodzic, pod którego pieczą znajduje się dziecko, nie przestrzega postanowienia sądowego czy warunków zawartej ugody, poszkodowany opiekun może złożyć wniosek o ukaranie grzywną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Takie pismo składa się do Sądu Rejonowego, przy czym należy pamiętać, aby poprzeć je odpowiednimi dowodami, na przykład nagraniami rozmów czy notatkami policyjnymi.

Wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu powinien wskazywać na konkretne daty niezrealizowanych kontaktów. Może zawierać też propozycje dotyczące wysokości kar za naruszenie ustalonych zasad utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Poza tym należy wiedzieć, że rodzic uprawniony do takich kontaktów może złożyć wniosek o ukaranie drugiego opiekuna za każdy niewłaściwie wykonany lub niewykonany kontakt. Grzywnę ponawia się bowiem po każdym takim przewinieniu.

Nie wykonywanie kontaktów również podlega karze

Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że karze podlega nie tylko utrudnianie kontaktów z dzieckiem, ale również ich niewykonywanie. Informuje o tym kodeks postępowania cywilnego, a konkretnie art. 598 w brzmieniu:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Wynika z tego, że karze podlega również nierealizowanie kontaktów z dzieckiem, jeśli takowe zostały ustalone w ugodzie zawartej przed sądem lub mediatorem, a także naruszanie zakazu kontaktów z dzieckiem przez rodzica, na którego taki zakaz nałożył sąd w swoim orzeczeniu. Karę nakłada się na wniosek rodzica, który opiekuje się dzieckiem.

Przepisy te mają na celu dbanie o dobro dziecka, zatem celem kary jest zmotywowanie opiekuna do przestrzegania ustaleń wynikających z ugody lub postanowień zawartych w orzeczeniu sądowym. Jeśli rodzic ma prawo widywać się z dzieckiem i ustalono konkretne terminy kontaktów, to grzywna powinna zmusić go do zaprzestania zaniedbywania potomka.

Kilka słów na koniec

Ustalenie kontaktów z dzieckiem powinno zostać określone poprzez wydane przez sąd orzeczenie, które ściśle ustala kontakty rodzica z dzieckiem w określony sposób i w określonych terminach.

Jeśli rodzic, przy którym pozostaje dziecko, łamie postanowienie sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem, drugi rodzic może zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem do opiekuńczego sądu rejonowego.

W piśmie takim drugi rodzic, który ma utrudniane kontakty z dzieckiem składa skargę na niewykonywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem i ukaranie karą grzywny, które orzekł sąd. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR