Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Procedury związane z uznaniem świadectwa wydanego za granicą określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą zainteresowany składa do kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie jej świadectwa.

Warto pamiętać, że wypełniony wzór wniosku o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą to nie jedyny dokument, jaki należy przygotować w ramach takiej procedury.

Niezbędny jest także oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez odpowiednią instytucję oraz – w przypadku braku informacji o przebiegu kształcenia – wykaz ocen z egzaminu końcowego, wykaz przedmiotów i zajęć realizowanych na danym etapie kształcenia wraz z ocenami, informacja o planowym czasie nauki i skali ocen oraz informacja o uzyskanym przez wnioskodawcę prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie.

Czasami wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą wraz z załącznikami nie daje podstaw do potwierdzenia wykształcenia i uprawnień. W takim przypadku z wnioskodawcą przeprowadzana jest rozmowa sprawdzająca poziom wykształcenia, którą prowadzi kurator. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą – wzór