Wycofanie pozwu o alimenty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak wycofać pozew o alimenty? Wycofanie pozwu alimentacyjnego odbywa się na takich samych zasadach jak cofnięcie każdego innego pozwu. Oznacza to, że w niektórych przypadkach na anulowanie pozwu o alimenty powód będzie musiał uzyskać zgodę pozwanego.

Co więcej, może zdarzyć się też tak, że w niektórych sytuacjach sąd nie pozwoli na cofnięcie pozwu. Jakie zatem zasady obowiązują, kiedy w grę wchodzi wycofanie pozwu o alimenty i jak napisać pismo do sądu o wycofanie pozwu alimentacyjnego?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wycofania pozwu alimentacyjnego, który pobierzesz powyżej.

Przyczyny cofnięcia pozwu

Z jakich przyczyn powód cofa pozew sądowy? Powody cofnięcia pozwu bywają różne. Najczęściej jest to rozwiązanie sprawy na drodze pozasądowej, na przykład uregulowanie należności przez dłużnika. Jeśli rodzice dziecka dogadają się w kwestii płacenia alimentów i zawrą w tej sprawie umowę, nie można domagać się orzeczenia alimentów przez sąd – należy cofnąć pozew.

Czasami chęć cofnięcia pozwu wynika też ze zrozumienia, że powód nie ma szans wygrać sprawy w sądzie. Wtedy – chcąc uniknąć dodatkowych kosztów – strona, która złożyła pozew, wycofuje go i rezygnuje ze swoich roszczeń.

Cofnięcie pozwu może być też elementem ugody alimentacyjnej, jaką strony zawierają na skutek namów ze strony sądu. Ugoda pozwala pozwanemu i powodowi swobodniej ustalić warunki realizacji obowiązku alimentacyjnego, a także rozliczyć koszty procesu. Jej zawarcie zawsze wymaga jednak ustępstw, a jednym z nich jest właśnie cofnięcie pozwu.

I w końcu cofnięcie pozwu dotyczącego alimentów odbywa się przez zawarcie przez obie strony ugody rozwodowej.

Cofnięcie pozwu

Czy można wycofać pozew o alimenty? Cofnięcie pozwu może nastąpić ustnie na rozprawie lub w piśmie procesowym, które powód kieruje do sądu i wszystkich uczestników postępowania. Z reguły, pozew można cofnąć w całości lub w części. W przypadku cofnięcia części pozwu sąd umarza postępowanie co do tej części, ale dalej prowadzi je dla pozostałej części niecofniętej.

Cofnięcie pozwu o alimenty odbywa się albo bez zgody pozwanego, albo wyłącznie za jego zgodą. Jeśli wniosek o cofnięcie pozwu powód składa przed tym, jak sąd wyśle pozwanemu odpis pozwu oraz przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy, to zgoda pozwanego nie będzie konieczna.

Gdy zaś wniosek o cofnięcie pozwu wpłynie do sądu po rozpoczęciu pierwszej rozprawy, konieczne będzie uzyskanie zgody pozwanego, chyba że cofnięcie pozwu wiąże się ze zrzeczeniem się roszczenia.

Podobne zasady dotyczą kosztów sądowych. Jeśli powód cofnie pozew, zanim sąd wyśle pozwanemu odpis pozwu, to cała opłata od pozwu zostanie zwrócona. Gdy jednak cofnie pozew po wysłaniu odpisu pozwu, ale przed pierwszym posiedzeniem, sąd zwróci mu już jedynie połowę opłaty od pozwu.

Czym jest natomiast zrzeczenie się roszczenia? Jeśli powód cofa pozew po pierwszej rozprawie, musi uzyskać zgodę pozwanego. Gdy jednak cofnięcie pozwu wiąże się ze zrzeczeniem się roszczenia, zgoda pozwanego nie jest potrzebna. Zrzeczenie się roszczenia polega na rezygnacji z badania jego zasadności.

W przypadku, gdy powód wytoczy kolejne powództwo przeciwko temu samemu pozwanemu i w tej samej sprawie, sąd automatycznie wyda wyrok oddalający. Zatem powód nie może – po zrzeczeniu się roszczenia – wystąpić z takim samym pozwem, w tej samej sprawie, przeciwko temu samemu pozwanemu w przyszłości.

Jakie skutki wywołuje cofnięcie pozwu?

Cofnięcie pozwu alimentacyjnego sprawia, że pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie normalnie wiązałyby się z wytoczeniem powództwa. Po otrzymaniu takiego wniosku przez sąd, przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę, a także zawiadamia o cofnięciu pozwu pozwanego. Ten może – w terminie 14 dni – złożyć do sądu wniosek o przyznanie mu kosztów procesu.

Jeśli dla skutecznego cofnięcia pozwu potrzebna jest zgoda pozwanego, to niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni uznaje się za wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu.

Kiedy nie można cofnąć pozwu?

Jak zostało wspomniane, czasami sąd uznaje cofnięcie pozwu za niedopuszczalne. Dotyczy to także cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia czy z ograniczeniem roszczenia. Jeśli okoliczności sprawy sugerują, że czynność ta:

 • zmierza do obejścia prawa,
 • jest sprzeczna z prawem,
 • jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

…sąd nie dopuści do cofnięcia pozwu.

W takich okolicznościach sąd będzie dalej prowadził postępowanie, wydając wcześniej postanowienie, w którym uzna cofnięcie pozwu za niedopuszczalne.

Jak wycofać pozew o alimenty?

Powód, który zastanawia się, jak wycofać pozew o alimenty, powinien pamiętać, że wymaga to złożenia pisemnego wniosku o umorzenie postępowania. Wniosek składa się do Sądu Rodzinnego w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla pozwanego.

Pismo w tej sprawie musi zawierać niezbędne elementy każdego pisma procesowego, czyli:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane pismo,
 • dane stron,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • przewidziany termin rozprawy,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Wniosek o cofnięcie pozwu należy złożyć jak najszybciej. Warto też stosownie go uzasadnić, ponieważ od tego może zależeć akceptacja wniosku przez sąd. W przypadku pozwu o alimenty przyczyną wnoszenia o anulowanie postępowania jest najczęściej pozasądowe dogadanie się z pozwanym.

Umowa alimentacyjna

Decydując się na cofnięcie pozwu z uwagi na zawarcie porozumienia ze zobowiązanym do alimentacji, powód powinien dopilnować zawarcia z nim umowy alimentacyjnej, która ureguluje wszystkie kwestie związane z płaceniem alimentów.

Taką ugodę można zawrzeć na kilka sposobów:

 • ustnie,
 • przed mediatorem,
 • u notariusza,
 • w trakcie postępowania alimentacyjnego,
 • na posiedzeniu w sądzie,
 • prywatnie, w zwykłej formie pisemnej.

Zawarcie ugody alimentacyjnej pozwala stronom uniknąć kosztów, nerwów i stresu, a także samodzielnie, swobodnie ustalić wysokość alimentów oraz zasady ich opłacania. W umowie alimentacyjnej można zawrzeć takie klauzule, które pozwolą podwyższać wysokość świadczenia wraz z rozwojem małoletniego.

Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby ugoda zawierała oświadczenie zobowiązanego do alimentacji o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co ułatwi ściągnięcie należności w sytuacji, kiedy rodzic nie będzie wywiązywał się ze swojego obowiązku.

Jeśli cofnięcie pozwu nie wiąże się z rezygnacją z roszczenia, powód ma możliwość ponownego wszczęcia postępowania w tej sprawie, kiedy pozwany przestaje wywiązywać się z ustaleń zawartego porozumienia.

Słowo końcowe

Aby wycofać pozew o alimenty, należy złożyć do tego samego sądu, w którym pozew został złożony, pismo powoda wyrażające chęć wycofania pozwu. Pismo takie, oprócz oświadczenia woli, powinno być podpisane przez osobę, która złożyła pozew.

Pismo z oświadczeniem woli warto złożyć w formie papierowej. Natomiast sąd w niektórych przypadkach może zażądać odpowiedniego uzasadnienia wycofania pozwu alimentacyjnego.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz na samej górze.

Przepis, który warto znać:

Art. 203. – Cofnięcie pozwu – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2.Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3.W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4.Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wycofanie pozwu o alimenty – wzór