Kosztorys remontu łazienki dla PFRON – wzór – przykład

Kategoria:

16.00 

Koszty remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej można pokryć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie: PFRON). Aby otrzymać częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z taką inwestycją, należy wypełnić odpowiedni wniosek i przygotować kosztorys remontu, na podstawie którego dofinansowanie zostanie rozliczone po zakończeniu prac.

Jak powinien wyglądać przykładowy kosztorys remontu łazienki dla PFRON? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy wzór kosztorysu remontu łazienki dla PFRON, który pobierzesz u góry.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania na remont łazienki z PFRON?

dofinansowanie-do-remontu-lazienki-pfron
Remont łazienki z dofinansowanie z PFRON

Celem przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na remont łazienki jest umożliwienie im likwidacji barier architektonicznych w łazience, czyli dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mających problemy ze swobodnym poruszaniem się. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że koszty tego typu remontu są bardzo wysokie – nawet zwykła poręcz przy wannie to koszt rzędu kilkuset złotych. 

O możliwości uzyskania dofinansowania na remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej informuje ustawa o rehabilitacji, a także Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z treścią tych aktów prawnych prawo do uzyskania dofinansowania ma:

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osoba mająca problemy z poruszaniem się,
 • osoba będąca właścicielem nieruchomości lub użytkująca ją wieczyście.

Pomoc w formie dofinansowania remontu nie należy się zatem osobom starszym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, nawet jeśli mają trudności z poruszaniem się.

Dofinansowanie do pełnego remontu łazienki nie może być większe niż 95% kosztów całej inwestycji. Od wnioskodawcy wymaga się także wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania z PFRON na remont łazienki nie przekracza 15-krotności średniego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, może otrzymać maksymalnie 80% zwrotu poniesionych kosztów – nie więcej niż 20 000 zł. O dofinansowanie PFRON do remontu łazienki dla niepełnosprawnych najlepiej ubiegać się na początku roku, ponieważ ilość środków przeznaczonych na ten cel zależna jest od budżetu, jakim dysponuje dany powiat. Budżet ten będzie zaś zmniejszał się z każdym kolejnym zaakceptowanym wnioskiem. 

Wniosek o dofinansowanie na remont łazienki z PFRON składa się w:

 • MOPS,
 • GOPS,
 • PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 

Z wnioskiem może wystąpić:

 • osoba niepełnosprawna,
 • pełnomocnik osoby niepełnosprawnej,
 • przedstawiciel prawny lub przedstawiciel ustawowy osoby niepełnosprawnej, 
 • opiekun osoby niepełnosprawnej ustanowiony postanowieniem sądu. 

Załącznikami do wniosku są najczęściej:

 • kosztorys remontu łazienki dla PFRON,
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub kopia aktu urodzenia osoby małoletniej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne),
 • informacja o źródłach finansowania remontu,
 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w gospodarstwie domowym,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie z PUP,
 • akt własności nieruchomości.

Co ważne, każdy powiat może posiadać nieco inną listę wymaganych załączników, dlatego przed złożeniem wniosku o przystosowywanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych warto sprawdzić, jakie dokumenty będą potrzebne w konkretnym urzędzie.

Należy podkreślić także, że jeśli osoba niepełnosprawna nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, to musi uzyskać pisemną zgodę od pozostałych współwłaścicieli na remont łazienki.

Wniosek o dofinansowanie remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej można złożyć osobiście lub przez internet. Decyzję – w przypadku prawidłowo złożonej, kompletnej dokumentacji – można otrzymać w terminie do 30 dni od dnia zakończenia remontu łazienki dla niepełnosprawnych i złożenia wniosku.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?

remont-łazienki-z-dofinansowaniem-pfron

Wniosku o dofinansowanie remontu łazienki dla niepełnosprawnych nie trzeba pisać samodzielnie. Dokument przygotowuje się na podstawie gotowego wzoru, który jest dostępny między innymi online, czy w oddziałach PFRON. Druk wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz uzasadnienia, w którym zazwyczaj ujmuje się:

 • opis aktualnych warunków panujących w łazience,
 • wyjaśnienia, jak aktualne warunki panujące w łazience utrudniają normalne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej,
 • wskazania, jakie prace trzeba wykonać, aby usunąć bariery architektoniczne i dostosować łazienkę do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Jak napisać kosztorys remontu łazienki dla PFRON?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać kosztorys remontu łazienki dla PFRON tak, aby otrzymać jak najwyższe dofinansowanie łazienki (likwidacji barier architektonicznych).

Warto wiedzieć zatem, że fundusz nie pokrywa kosztów związanych z poprawą wyglądu tego pomieszczenia, a jedynie koszty związane z usuwaniem barier architektonicznych, czyli te prace remontowe, które prowadzą do przystosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Koszty, które ujmuje się w takim kosztorysie, to tak zwane koszty kwalifikowane. 

Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych może uwzględniać:

 • powiększenie łazienki,
 • nowe wyposażenie łazienki dla osoby niepełnosprawnej,
 • montaż kabiny prysznicowej o powierzchni od 0,9 do 2,5 m2,
 • montaż wanny o wymiarach minimum 70 na 150 cm,
 • poszerzenie drzwi do łazienki,
 • montaż umywalki na wysokości 85 cm,
 • montaż miski ustępowej na wysokości 50 cm od górnej części deski,
 • usuwanie progów w drzwiach,
 • montaż odpływu liniowego,
 • montaż dodatkowego oświetlenia,
 • montaż uchwytów przy wannie, umywalce, prysznicu, WC,
 • zmianę położenia elementów wyposażenia łazienki w celu stworzenia przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5 na 1,5 metra.

Ponieważ dokument musi wyliczać nie tylko planowane prace, ale również dokładne koszty, jakie trzeba ponieść, aby je zrealizować, do sporządzenia pisma warto wykorzystać sprawdzony wzór kosztorysu remontu łazienki dla PFRON, który uwzględnia:

 • ceny materiałów spełniających wymogi,
 • ceny usług (koszty robocizny), które również powinny gwarantować bezpieczeństwo użytkowania łazienki osobie niepełnosprawnej. 

Gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu łazienki dla niepełnosprawnych pozwala upewnić się, że dokument jest sporządzony prawidłowo, co ma ogromne znaczenie, ponieważ na jego podstawie odbywa się później rozliczenie kosztów remontu i wypłata dofinansowania. 

Rozliczenie dofinansowania na remont łazienki PFRON

remont-łazienki-dla-niepełnosprawnych-pfron-dofinansowanie

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON wnioskodawca podpisuje z funduszem umowę – jeśli wniosek zostanie zaakceptowany. W umowie tej określa się między innymi termin rozpoczęcia i zakończenia prac, a niedopełnienie tych terminów może skutkować utratą dofinansowania.

Środki z funduszu wnioskodawca otrzymuje dopiero po zakończeniu remontu i rozliczeniu się z PFRON. Rozliczenie ma miejsce w terminie do 14 dni i przyjmuje formę wizji lokalnej. Wnioskodawca musi przedstawić także:

 • fakturę za zakupione materiały,
 • protokół odbioru robót, podpisany przez wykonawcę i wnioskodawcę,
 • dowód uiszczenia wkładu własnego,
 • dokumentację fotograficzną,
 • oświadczenie o likwidacji barier architektonicznych (wystawione przez osobę uprawnioną),
 • umowy na wykonanie prac remontowych.

Dofinansowanie na remont łazienki z PFRON wypłacane jest po zakończeniu prac i po pozytywnym zatwierdzeniu wykonanych prac przez pracownika PCPR.