Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego – wzór

16.00 

Zasady rozwiązywania umów najmu lokalu użytkowego określają przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy samej umowy. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego może złożyć zarówno wynajmujący, jak i najemca. Wypowiedzenie musi przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności. 

W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony, strony mogą złożyć wypowiedzenie w każdym momencie z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia.

Jeśli czynsz płatny jest miesięcznie, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego w przypadku umowy na czas oznaczony można złożyć tylko w sytuacjach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w samej umowie najmu.

Wypowiedzenie umowy jest skuteczne, kiedy dociera do drugiej strony w taki sposób, że ta mogła się z nim zapoznać.

Dokument można przygotować więc w oparciu o nasz wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego, a następnie przesłać go listem poleconym lub przekazać osobiście, uzyskując przy tym pokwitowanie odbioru na osobnej kopii.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego – wzór