Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela? Petycja o zmianę nauczyciela od wniosku o zmianę nauczyciela różni się tym, że powinna zostać podpisana przez większą liczbę rodziców dzieci niepełnoletnich lub uczniów pełnoletnich – jest to pismo sporządzone w imieniu grupy.

Za zmianą pedagoga mogą przemawiać takie argumenty, jak brak umiejętności przekazywania wiedzy czy niewłaściwe zachowanie nauczyciela. W każdym przypadku skuteczność złożenia petycji zależy w głównej mierze od sposobu opisania problemu przez autorów takiego pisma. Jak przygotować podanie o zmianę nauczyciela w formie petycji?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór petycji, którą pobierzesz powyżej.

Do kogo skierować podanie o zmianę nauczyciela?

Przepisy nie udzielają uczniom ani rodzicom odpowiedzi na pytanie, do kogo należy skierować pismo w sprawie zmiany nauczyciela. Nie mówią też o tym, kto jest odpowiedzialny za podjęcie takiej decyzji. Przepisy ustawy Karta nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty sugerują jednak, że petycja o zmianę nauczyciela powinna trafić na ręce dyrektora kierującego placówką.

To dyrektor pełni w szkole rolę kierownika zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników. Zajmuje się przydzielaniem poszczególnych pedagogów do konkretnych klas i potrafi dokonać oceny pracy nauczyciela.

Odpowiada też za zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania i wychowania w jego szkole. Zatem to również jego zadaniem będzie doprowadzenie do zmiany nauczyciela na skutek uzasadnionej petycji uczniów czy rodziców, zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków, a w poważniejszych przypadkach, zawiadomienie kuratorium oświaty i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nauczyciela.

Argumenty za zmianą nauczyciela

Dobry przykład petycji o zmianę nauczyciela to dokument przede wszystkim bardzo dokładnie uzasadniony z pomocą racjonalnych, obiektywnie ważnych przyczyn. Rodzice uczniów niepełnoletnich i pełnoletni uczniowie powołują się w takich pismach na różne argumenty.

Te zawsze powinny w jakiś sposób łączyć się z głównymi zadaniami placówek oświatowych, czyli z nauczaniem i wychowywaniem dzieci, a także z zapewnianiem im bezpieczeństwa.

Przykładowo, petycja na nauczyciela może dotyczyć problemu jego częstych nieobecności. Kiedy są one liczne i długotrwałe, mogą realnie wpłynąć na proces realizacji programu nauczania, a tym samym obniżyć poziom dydaktyczny szkoły.

Będzie to szczególnie kłopotliwe w przypadku dzieci, które w danym roku szkolnym przystępują do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych. Doraźne zastępstwa mogą nie rozwiązać takiego problemu, dlatego dyrektor powinien zamienić nauczyciela lub zatrudnić innego pedagoga na zastępstwo.

Petycja o zmianę nauczyciela może zostać uzasadniona także innymi argumentami, które również wiążą się z brakiem realizacji podstawy programowej.

Na przykład:

 • brakiem wglądu w prace klasowe – nieomawianiem błędów po sprawdzianach czy kartkówkach,
 • brakiem dodatkowych wyjaśnień nauczyciela w sytuacji, kiedy uczniowie wyraźnie sygnalizują taką potrzebę,
 • nieprawidłowym sposobem przekazywania wiedzy.

Z oczywistych względów, petycja o zmianę wychowawcy czy nauczyciela przedmiotowego będzie uzasadniona również wtedy, kiedy pedagog łamie postanowienia statutu szkoły czy prawa uczniów. W takiej sytuacji częściej składa się jednak nie tyle petycję o zmianę nauczyciela, co skargę na nauczyciela, która ma doprowadzić do jego ukarania.

Kiedy warto złożyć petycję w sprawie nauczyciela?

Petycja w sprawie zmiany nauczyciela jest jak najbardziej uzasadniona w przypadku, kiedy postępowanie pedagoga może doprowadzić do poważnych zaległości w nauce, które rzutować będą także na wyniki dzieci w przyszłości, na kolejnych etapach edukacji.

Będzie to szczególnie istotne w przypadku uczniów, którzy w najbliższym czasie podchodzą do tak ważnych egzaminów jak, chociażby egzamin maturalny. Tak naprawdę, wszelkie opóźnienia w realizacji podstawy programowej często kończą się jednak brakiem podstawowej wiedzy, która rzutuje na postępy uczniów na każdym kolejnym etapie nauki.

Jeśli więc istnieją dowody na to, że problem nie dotyczy jednego czy kilku uczniów, a całej klasy, można śmiało wyciągnąć wniosek, że odpowiada za to sposób nauczania czy postępowanie nauczyciela.

Sygnałem, który na to wskazuje, może być na przykład pobieranie korepetycji przez większość grupy.

Warto wtedy jak najszybciej sporządzić petycję, która wymusi na kierującym placówką podjęcie działania w trosce o uczniów i poziom nauczania w całej szkole.

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela?

Petycja o zmianę nauczyciela od podania o zmianę nauczyciela różni się przede wszystkim tym, że jest sporządzana w imieniu całej klasy, a nie jednego ucznia. Widnieją więc na niej podpisy wszystkich osób, które popierają takie rozwiązanie. Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela?

Pismo do dyrektora w sprawie zmiany nauczyciela powinno uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane autora pisma – przedstawiciela rodziców,
 • dane adresata pisma – dyrektora szkoły,
 • wstęp do petycji: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą…” zamiast: „Rodzice domagają się…
 • główna treść petycji – wraz ze wskazaniem nauczyciela, którego dotyczy i klasy, która wnioskuje o zmianę pedagoga (np. zmiana nauczyciela prowadzącego),
 • uzasadnienie,
 • grzecznościowy zwrot, np.: „Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby
 • podpisy.

Złożenie petycji w sprawie zmiany nauczyciela obliguje dyrektora szkoły do rozpatrzenia pisma i odniesienia się do niego. Oznacza to, że musi on zbadać sprawę i podjąć określone kroki celem jej rozwiązania.

Pismo nie zmusza go jednak do przeniesienia pedagoga, jeśli znajdzie inny sposób na załatwienie problemu.

Jak uzasadnić petycję o zmianę nauczyciela?

Wypełniając wzór petycji o zmianę nauczyciela, warto zastanowić się nad dobrym uzasadnieniem takiej prośby. Argumenty użyte w piśmie to tak naprawdę najważniejszy element petycji. Należy pamiętać, że same negatywne oceny dzieci nie stanowią uzasadnienia prośby o zmianę nauczyciela.

Zasadnym argumentem jest w takim przypadku dopiero fakt nieopanowania wiedzy i umiejętności na pożądanym poziomie przez całą grupę uczniów z powodu podejścia do pracy czy sposobu przekazywania wiedzy przez nauczyciela, co dodatkowo utrudnia zdobycie wiedzy.

Należy pamiętać, że nauczyciele mają swoje prawa i obowiązki, a na podstawie tych obowiązków można wymagać od pedagogów między innymi wspierania uczniów w ich rozwoju.

Pedagog nie może traktować jednych dzieci ulgowo, a od innych wymagać więcej. Nie powinien też utrudniać uczniom poprawy ich wyników w nauce, na przykład poprzez odmowę obejrzenia sprawdzonego testu.

Rodzice zawsze powinni upewnić się jednak, że nauczyciel faktycznie postępuje tak, jak opisuje to jego dziecko. Najlepiej więc porozmawiać o sprawie w szerszym gronie czy też doprowadzić do konfrontacji z pedagogiem.

Podsumowanie

W programie nauczania jest wiele różnego rodzaju materiału, który ciężko jest przekazać uczniom, nie mając odpowiednich predyspozycji wymaganych do wykonywania zawodu nauczyciela (predyspozycje osobiste).

Wtedy też często dochodzi do napięć na linii rodzice – uczniowie – nauczyciel, co powoduje niezdrową atmosferę. Ponadto zaburzone kontakty między wszystkimi trzema stronami nie pomagają uczniom danej klasy w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielowi – w jej przekazywaniu i utrwalaniu.

Wtedy często skutecznym rozwiązaniem okazuje się wystosowanie oficjalnej petycji do dyrektora szkoły, w której rodzice i/lub uczniowie poproszą o zmiane wychowawcy, lub nauczyciela wykładającego konkretny przedmiot w szkole.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej petycji – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze niniejszego artykułu. Aby zmienić nauczyciela, wystarczy wypełnić wzór petycji, i zebrać pewną ilość podpisów, która przekona dyrektora szkoły do zmiany nauczyciela.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD – wzór