Skarga na adwokata wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać skarga na adwokata? Skarga na adwokata może dotyczyć postępowania sprzecznego z przepisami, zasadami godności zawodu czy etyki, a także naruszenia obowiązków zawodowych. Skargę można złożyć zarówno na adwokata, jak i na aplikanta adwokackiego, na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów.

Skutkiem złożenia takiej skargi będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, a także nałożenie na adwokata stosownej kary.

Jak złożyć skargę na adwokata i jak sporządzić takie pismo? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi – który pobierzesz powyżej↑

Skarg na adwokatów jest coraz więcej

Jak donoszą media, ze względu na rosnącą konkurencję, z roku na rok wpływa coraz więcej skarg na adwokatów. Klienci skarżą się na różne działania prawników. Najczęściej chodzi jednak o niewniesienie środka odwoławczego.

Warto wiedzieć jednak, że w takich sytuacjach adwokat znajduje się zwykle między przysłowiowym młotem a kowadłem: z jednej strony są oczekiwania klienta, a z drugiej wymogi ustawowe dotyczące możliwości wniesienia środka odwoławczego.

Poza tym klienci skarżą się także na adwokatów, z którymi przegrali sprawę sądową, zarzucając im powoływanie niewłaściwych świadków czy nieetyczne działanie. Skarga na adwokata dotyczyć może nawet niepoinformowania klienta o terminie rozprawy.

Na adwokatów skargi składają również sądy oraz inny adwokaci, zarzucając sobie nawzajem przejmowanie klientów.

Skarga na adwokata najpierw do kancelarii

Kancelarie powinny stosować dzisiaj własne procedury wewnętrzne, umożliwiające składanie skarg na pracujących w nich adwokatów. Z reguły, kancelaria musi pisemnie potwierdzić wniesienie takiej skargi i odpowiedzieć na nią w ciągu 28 dni.

Oskarżonemu adwokatowi przysługuje przy tym prawo do wyjaśnienia sytuacji, czyli do przeprowadzenia rozmowy ze skarżącym, na przykład telefonicznie.

Należy pamiętać, że pismo można złożyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia współpracy z adwokatem lub od dnia stwierdzenia zachowania budzącego zastrzeżenia.

Jeśli kwestia rozpatrzenia skargi może zostać rozwiązana na poziomie kancelarii, ta dostarczy skarżącemu pisemne sprawozdanie z jej rozpatrzenia. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozwiązania problemu może wnieść skargę do organu nadzorującego.

Gdzie złożyć skargę na adwokata?

Skargę na adwokata składa się do organu nadzorującego, czyli do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Takie pismo może dotyczyć:

 • postępowania sprzecznego z prawem,
 • postępowania sprzecznego z zasadami etyki,
 • postępowania sprzecznego z zasadami godności zawodu,
 • naruszenia obowiązków zawodowych.

Skarga do rady adwokackiej nie może być anonimowa. Składa się ją do odpowiedniej izby okręgowej, czyli do tej, do której należy adwokat.

Jak przygotować skargę na adwokata?

Skarga na adwokata do o.r.a. powinna przyjmować formę pisemną. Jak napisać skargę na adwokata? Najważniejsze jest ujęcie w piśmie niezbędnych danych formalnych oraz opisanie problemu, czyli wskazanie, jakiego zachowania adwokata dotyczy skarga.

Dokument można przygotować, wypełniając wzór skargi na adwokata. Pismo należy podpisać odręcznie. Od wniesienia skargi nie pobiera się żadnej opłaty.

Jakich zachowań może dotyczyć skarga na adwokata?

Praktyka pokazuje, że skarga na adwokata do izby adwokackiej dotyczy najczęściej prawników przydzielonych z urzędu. Należy pamiętać więc, że niekompetencje takiego prawnika można zgłosić do sądu, w którym toczy się postępowanie, a tym samym wnieść o zmianę przedstawiciela.

Natomiast, kiedy w grę wchodzi niespełnianie oczekiwań klienta prywatnego adwokata, ten ma prawo wypowiedzieć udzielone mu pełnomocnictwo w każdym czasie.

Większość skarg do rady adwokackiej dotyczy jakości świadczonych przez prawników usług oraz ich zachowania. Są to między innymi takie sytuacje jak:

 • zajmowanie się tą samą sprawą w imieniu klienta i osób, których interesy pozostają w sprzeczności z interesami klienta,
 • niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych klienta,
 • nieuzasadnione opóźnianie sprawy, np. gdy adwokat ma świadomość, że klient jest skazany na przegraną,
 • udzielanie klientowi nierzetelnych lub niepełnych informacji,
 • nie oddanie dokumentów na żądania klienta,
 • nieodpowiadanie klientowi na pisma czy telefony.

Skarga na nieetyczne zachowanie adwokata może odwoływać się do obowiązków, zakazów i nakazów nakładanych na adwokatów przepisami Kodeksu Etyki Adwokackiej. Te dotyczące klientów zostały wyliczone w treści rozdziału piątego „Stosunek do klientów”.

Dotyczą one między innymi:

 • obowiązku obrony interesów klienta,
 • obowiązku dążenia do rozstrzygnięć, które prowadzą do oszczędności dla klienta,
 • obowiązku nakłaniania klienta do zawierania ugód, które są dla niego korzystne,
 • zakazu reprezentowania klientów o sprzecznych interesach,
 • zakazu podejmowania spraw, które są prowadzone przeciwko osobom bliskim adwokata oraz tym, z którymi adwokat ma zatarg osobisty,
 • obowiązku informowania klienta na bieżąco o biegu sprawy, postępach i wyniku,
 • obowiązku skrupulatnego rozliczania się (finansowego) z klientem,
 • obowiązek informowania klienta o wysokości wynagrodzenia lub o sposobie jego wyliczenia,
 • zakazu uzależniania się od klienta, np. poprzez zaciąganie pożyczek,
 • nakazu wydawania dokumentów na żądanie klienta, z uwzględnieniem braku możliwości uzależnienia wydania dokumentów od uregulowania należności wobec adwokata,
 • zakazu zaniechania czynności z powodu niewniesienia ustalonego honorarium.

Czym skutkuje skarga na adwokata?

Składając skargę na adwokata, klient często zastanawia się, do czego prowadzi takie pismo. Należy wiedzieć więc, że po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, które wykaże zasadność skargi, na wniosek uprawnionego oskarżyciela wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne, prowadzone przez sąd dyscyplinarny.

Sąd dyscyplinarny może wymierzyć adwokatowi karę:

 • nagany,
 • upomnienia,
 • pieniężną (w wysokości od 5-krotnej do 50-krotnej podstawowej składki izbowej),
 • zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
 • wydalenia z adwokatury.

Dodatkowo stosowane są też kary obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego w określony sposób oraz zakazu wykonywania patronatu (na okres od roku do pięciu lat). Jeśli adwokat zostanie skreślony z listy, nie może ubiegać się o ponowny wpis. W przypadku aplikant zakaz ten jest terminowy – obowiązuje przez 10 lat.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na adwokata wzór