Wypowiedzenie umowy ŻAK – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wypowiedzenie umowy ze szkołą policealną ŻAK? Edukacja w szkole policealnej, takiej jak ŻAK, odbywa się na nieco innych zasadach niż nauka w szkołach publicznych. Przede wszystkim jest ona dobrowolna, a poza tym opiera się na zapisach umowy zawartej z placówką, czyli umowy o kształcenie.

Wiele osób zarówno przed, jak i po zapisaniu się do takiej szkoły, zastanawia się, jak wygląda rezygnacja z nauki w szkole ŻAK. Warto pamiętać więc, że odbywa się ona zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z placówką umowie. Jak napisać prawidłowe wypowiedzenie umowy z ŻAK-iem?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy, który pobierzesz powyżej.

Czym jest szkoła ŻAK?

Szkoła ŻAK to szkoła policealna, a właściwie cała sieć szkół policealnych i liceów dla dorosłych. Placówki uczą swoich kursantów konkretnych zawodów, najczęściej tych, na których „zapotrzebowanie” na rynku pracy jest akurat największe.

Szkoły przygotowują kursantów do zaliczenia zawodowych egzaminów państwowych. W ramach zajęć przeprowadzana jest więc zarówno nauka teoretyczna, jak i praktyczna.

Edukacja w szkołach ŻAK odbywa się na podstawie umowy o kształcenie. Choć każdego roku niektóre kierunki mogą być darmowe, to co do zasady, nauka pobierana w takich placówkach jest odpłatna.

Słuchacz opłaca czesne, najczęściej w miesięcznych ratach. Jak łatwo się domyślić, osoby wyszukujące w sieci hasło „ŻAK rezygnacja”, próbują znaleźć więc przede wszystkim informacje na temat kosztów, z jakimi wiąże się wypis ze szkoły przed wygaśnięciem umowy.

Czy można zrezygnować ze szkoły ŻAK?

Umowa o kształcenie ze szkołą typu ŻAK z reguły zawierana jest na 4 lub 6 semestrów. Ponieważ jednak nauka w takiej placówce jest dobrowolna – ofertę edukacyjną kieruje się do osób dorosłych, nieobjętych już obowiązkiem nauki – można zrezygnować w niej w każdym czasie.

Warto przy tym liczyć się z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia, w trakcie którego obowiązkowe jest uiszczanie opłat za czesne, nawet jeśli słuchacz nie pojawia się na zajęciach.

Co więcej, jeśli jako student składasz oświadczenie o rezygnacji ze szkoły ŻAK, a płacisz za szkołę w ratach, zobowiązany będziesz do zapłaty czesnego za każdy miesiąc, aż do końca semestru.

Jak zrezygnować ze szkoły Żak?

Rezygnacja ze szkoły ŻAK – i z każdej innej szkoły policealnej – musi przyjmować formę pisemną, ponieważ jest to wypowiedzenie umowy o kształcenie, które dla swojej ważności musi zostać udokumentowane. Dokładne zasady przedterminowego zakończenia współpracy z placówką powinna opisywać sama umowa.

W jej postanowieniach mogą znaleźć się wzmianki o zachowaniu okresu wypowiedzenia czy o rozliczeniach z placówką.

Osoby poszukujące odpowiedzi na pytanie, jak się wypisać ze szkoły ŻAK, muszą pamiętać, że złożenie pisemnej rezygnacji nie niesie za sobą skutków natychmiastowych. Powszechną praktyką jest bowiem zobowiązywanie słuchaczy do zachowania okresu wypowiedzenia umowy, obejmującego zwykle od miesiąca do nawet kilku miesięcy.

W tym czasie uczeń może nie chodzić na zajęcia, ale nadal musi za nie płacić. Natomiast żadna umowa o kształcenie nie powinna przewidywać dodatkowych kar umownych za jej przedwczesne wypowiedzenie.

Rezygnacja ze szkoły przed rozpoczęciem semestru

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja osoby, która składa wypowiedzenie umowy z ŻAK przed rozpoczęciem semestru, czyli przed rozpoczęciem pobierania nauki. Zapisy do szkoły zwykle odbywają się w okresie wakacyjnym, natomiast rok szkolny rozpoczyna się standardowo we wrześniu.

Do tego czasu niedoszły słuchacz może złożyć rezygnację, a nawet wnioskować o zwrot poniesionych już kosztów takich jak wpisowe czy czesne uiszczone z wyprzedzeniem.

Niestety, większość prywatnych szkół policealnych zastrzega w swoich umowach i regulaminach, że wpisowe jest bezzwrotne bezwarunkowo. To znaczy, że słuchacz nie odzyska go nawet w przypadku, kiedy nie będzie brał udziału w żadnych zajęciach. Należy wiedzieć jednak, że szkołom prywatnym nie wolno ustalać takich zasad zupełnie dowolnie.

Jeśli placówka organizuje akcję promocyjną, w ramach której proponuje słuchaczom darmowe kierunki nauki, to w przypadku wypowiedzenia umowy nie może żądać zwrotu kosztów, z których uprzednio zwolniła ucznia.

Są to klauzule niedozwolone, niemające mocy prawnej. Jeśli więc szkoła próbuje w taki sposób zatrzymać przy sobie słuchacza lub wykorzystać go finansowo, ten powinien wiedzieć, że może odwołać się od decyzji w formie pisemnej.

Koszty rezygnacji ze szkoły policealnej

Jedyne koszty, jakie może nieść za sobą przedterminowe wypowiedzenie umowy o kształcenie, to koszty związane z:

  • obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia – przez wskazany okres wypowiedzenia słuchacz ma obowiązek opłacać czesne tak, jakby nadal się uczył,
  • rozliczeniem zaległych opłat.

Szkoła policealna może odmówić uczniowi wydania dokumentów, jeśli ten nie rozliczy się z nią ze swoich zaległości w zakresie płatności za czesne. Składając rezygnację, należy uregulować więc wszystkie zaległe płatności, a później opłacać także czesne za okres wypowiedzenia.

Dopiero po jego upływie, umowa o kształcenie wygaśnie, a wtedy słuchacz będzie mógł w pełni rozliczyć się z placówką, czyli odebrać komplet swoich dokumentów.

Jak napisać rezygnację ze szkoły ŻAK?

Rezygnacja ze szkoły – wypowiedzenie umowy o kształcenie – to pisemne oświadczenie woli, w którym słuchacz zgłasza szkole prywatnej chęć przedterminowego rozwiązania umowy. Taki dokument powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane słuchacza, wraz z numerem PESEL, danymi do kontaktu i oznaczeniem kierunku nauczania,
  • dane odbiorcy pisma, czyli dyrektora szkoły,
  • treść oświadczenia wraz z uzasadnieniem
  • podpis,
  • wypis dokumentów do zwrotu, w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jak uzasadnić rezygnację ze szkoły policealnej?

Prosząc o skreślenie z listy studentów szkoły ŻAK, słuchacz może powołać się między innymi na chęć podjęcia pracy, na chęć rozpoczęcia studiów czy też na brak środków finansowych na kontynuowanie nauki.

Uzasadnienie rezygnacji będzie ważne w szczególności wtedy, kiedy uczeń, wypowiadając umowę, zechce jednocześnie wnioskować o umorzenie zaległych opłat za czesne.

Pisemne wypowiedzenie umowy szkole ŻAK należy złożyć w sekretariacie placówki, ewentualnie wysłać pocztą (listem poleconym). W większości przypadków pisma tego typu rozpatruje się od ręki.

Warto uzyskać przy tym potwierdzenie wniesienia rezygnacji, ponieważ od daty złożenia dokumentu liczony będzie obowiązujący okres wypowiedzenia.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wypowiedzenie umowy ŻAK – wzór
  1. rezygnacja ze szkoły żak przebiegła bezproblemowo – dziękuję.