Wzór odwołania od mandatu za parkowanie

Kategorie: ,

16.00 

Odwołanie od mandatu za parkowanie pozwala podważyć zasadność wystawionego mandatu na przykład za pozostawienie pojazdu na zakazie, na trawniku, na chodniku czy w miejscu dla niepełnosprawnych.

Warto rozróżnić przy tym mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym, co jest wykroczeniem, od mandatu za brak biletu parkingowego, co stanowi wezwanie do wniesienia opłaty na rzecz zarządcy drogi. Jak odwołać się od jednego i drugiego rodzaju kary?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od mandatu za parkowanie, który pobierzesz powyżej.

Mandat za złe parkowanie

Mandat za złe parkowanie to mandat za naruszenie zakazu parkowania, czyli między innymi za pozostawienie pojazdu na trawniku, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, na chodniku i tak dalej. Zakazy dotyczące parkowania wylicza ustawa prawo o ruchu drogowym.

Ich naruszenie jest wykroczeniem karanym grzywną zgodnie z kodeksem wykroczeń. Wysokość takich grzywien normuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.

Mandat za nieprawidłowe parkowanie przyznaje kierowcy policja lub straż miejska. O przyznaniu kary kierowca dowiaduje się na piśmie – mandat powinien zostać mu doręczony za potwierdzeniem odbioru w ciągu 90 dni od daty zdarzenia.

Funkcjonariusz przyznający taką karę musi określić jej wysokość, a także opisać wykroczenie, którego dopuścił się kierowca i poinformować go o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Jak odwołać się od mandatu za złe parkowanie?

Uchylenie mandatu karnego jest jak najbardziej możliwe – o uchylenie mandatu występuje ukarany. Aby zakwestionować zasadność mandatu przyznanego przez straż miejską lub policję, kierowca może wykorzystać wzór odwołania od mandatu za parkowanie, który uwzględnia:

 • datę wystawienia mandatu,
 • numer mandatu,
 • dane podmiotu, który wystawił mandat,
 • markę i numer rejestracyjny pojazdu,
 • imię i nazwisko składającego odwołanie,
 • prośba uchylenia mandatu karnego.
 • argumentację, czyli uzasadnienie odwołania.

Odwołanie, czyli wniosek o uchylenie mandatu karnego, można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania mandatu za parkowanie.

Co ważne, organem rozpatrującym takie odwołanie jest sąd, który orzeka w przedmiocie uchylenia mandatu na posiedzeniu. W posiedzeniu tym może uczestniczyć ukarany i organ, który nałożył grzywnę na ukaranego.

Mandat za brak biletu parkingowego

Jak zostało wspomniane, reklamacja mandatu za parkowanie w miejscu niedozwolonym to nie to samo, co odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego. Wynika to z faktu, że mandat za parking nakłada na kierowcę zarządca danego terenu, na przykład urząd miasta czy właściciel prywatny.

Odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego należy skierować do odpowiedniej firmy czy instytucji, a informacje na ten temat można pozyskać z regulaminu.

Procedura odwołania od otrzymanego mandatu za brak biletu parkingowego jest zupełnie inna niż procedura odwołania się od mandatu nałożonego na kierowcę przez policję. Każda strefa płatnego parkowania funkcjonuje bowiem według zasad określonych w swoim regulaminie.

Strefa płatnego parkowania na terenie miasta lub na terenie prywatnym, np. pod sklepem, może rządzić się swoimi prawami w zakresie wysokości opłat, reguł ich uiszczania czy sposobu okazywania posiadanego biletu parkingowego.

Warto wspomnieć również, że kierowca może otrzymać jednocześnie mandat tradycyjny i mandat za brak biletu parkingowego, jeśli zaparkuje niezgodnie z przepisami i nie zapłaci za bilet parkingowy.

Odwołanie od mandatu za parking można złożyć między innymi w przypadku, kiedy kierowca otrzymał karę, choć posiadał dowód zakupu biletu parkingowego, ale nie pozostawił go w odpowiednim miejscu za szybą samochodu lub gdy bilet po prostu spadł na podłogę i był niewidoczny w czasie kontroli.

Jak odwołać się od mandatu za brak biletu parkingowego?

Odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego nie jest odwołaniem od kary, ale odwołaniem od opłaty administracyjnej, nałożonej na kierowcę na przykład przez radę gminy. Również w tym przypadku ukarany może odwołać się od otrzymanego mandatu i ma na to tyle samo czasu, czyli 7 dni.

Jak napisać odwołanie od mandatu za parkowanie? Dokument powinien uwzględniać między innymi:

 • dane składającego odwołanie, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane pojazdu, w tym model, markę i numer tablicy rejestracyjnej,
 • numer sprawy – nadany w wezwaniu do zapłaty,
 • opis okoliczności zdarzenia z perspektywy kierowcy,
 • dowody, czyli zeznania świadków, kopia biletu parkingowego.

Odwołanie od mandatu parkingowego należy przesłać na adres wskazany w regulaminie strefy płatnego parkowania. Warto pamiętać przy tym, że jeśli nie zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, kierowcę czeka egzekucja opłaty. W takich okolicznościach decyzję organu można podważyć już jedynie przed sądem.

Odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego za parking prywatny

W przypadku parkingów pod sklepami czy supermarketami, właścicielami miejsc parkingowych są najczęściej prywatne podmioty, a sam parking obsługuje zewnętrzna firma.

Również w przypadku takiego mandatu za brak biletu parkingowego kierowca ma prawo odwołać się od kary. Informację o zarządcy parkingu znajdzie na tablicy informacyjnej na parkingu oraz na samym mandacie.

Odwołanie od mandatu wystawionego przez podmioty prywatne można złożyć zwykle drogą elektroniczną lub listownie.

Ile może wynosić mandat za brak biletu parkingowego?

O ile mandaty za nieprawidłowe parkowanie określają przepisy i są one jednolite w całym kraju, tak jak już mandaty za nieopłacenie płatnego parkingu mogą różnić się w zależności od miasta czy nawet od konkretnego miejsca w tej samej miejscowości.

Kluczowe jest zatem przestrzeganie konkretnego regulaminu dotyczącego opłacania i posiadania ważnego biletu lub karty parkingowej.

Mandat za brak biletu parkingowego może wynosić od 50 do 200 zł. Dodatkowo, na kierowcę może zostać nałożona opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za brak opłacenia parkingu.

Jak uniknąć mandatu za parkowanie w strefie płatnej?

Aby nie musieć odwoływać się od mandatu za brak biletu, wystarczy przestrzegać zapisów regulaminu danej strefy parkowania.

Warto też upewnić się, jakie zasady parkowania obowiązują na danym parkingu.

Mandatu nie otrzyma kierowca, który posiadając ważny bilet parkingowy, umieścił go w widocznym miejscu za szybą samochodu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.