Wzór pisma do sądu o przymusowe leczenie narkomana

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne. Jeśli narkoman jest pełnoletni, to nie można zmusić go do leczenia – chyba że został ubezwłasnowolniony. Przepisy przewidują jednak również wyjątki od tych reguł.

Pismo do sądu o przymusowe leczenie narkomana można złożyć w sytuacji, gdy osoba uzależniona wykazuje objawy zaburzeń psychicznych. Dopuszcza się bowiem możliwość przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie, jeśli z powodu choroby zagraża ona bezpośrednio życiu własnemu albo życiu i zdrowiu innych osób.

Wypełniony wzór pisma do sądu o przymusowe leczenie narkomana składa się do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Z podobnym pismem można wystąpić też do prokuratury.

Co ważne, pismo do sądu o przymusowe leczenie narkomana może złożyć wyłącznie jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, a także osoby sprawujące nad daną osobą opiekę faktyczną.

Wniosek w sprawie przymusowego leczenia nie jest potrzebny, jeśli osoba uzależniona została skazana za przestępstwo związane z używaniem środków odurzających. W takim przypadku sąd sam zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu w odpowiedniej placówce.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma do sądu o przymusowe leczenie narkomana