Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wzór

16.00 

Jak napisać sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną? Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną składa się w terminach wyznaczonych przez sąd, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Taki dokument opisuje przebieg sprawowania opieki nad daną osobą, ale stanowi też formalne rozliczenie z zarządzania jej majątkiem.

Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną jest formą kontrolowania opiekuna przez sąd, dlatego do obowiązku przygotowania takiego pisma należy podejść naprawdę poważnie.

Jakie elementy powinno zawierać takie sprawozdanie? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania – które pobierzesz u góry↑

Z czego wynika obowiązek sporządzania sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Obowiązek przygotowywania i składania sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną nakłada na opiekuna art. 166 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu:

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

Przepisy określają zatem, jak często należy przygotowywać sprawozdanie do sądu z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz jakie elementy musi zawierać taki dokument. Konkretne informacje pomaga ująć w piśmie odpowiednio skonstruowany wzór sprawozdania.

Kto wyznacza terminy składania sprawozdań z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Chociaż orzeczenie o uznaniu osoby za ubezwłasnowolnioną wydaje Sąd Okręgowy, to nad prawidłowością sprawowania opieki nad ubezwłasnowolnionym czuwa już Sąd Rodzinny.

To właśnie na wezwanie Sądu Rodzinnego opiekun osoby ubezwłasnowolnionej ma obowiązek przygotować i przekazać sprawozdanie  z opieki. Obowiązkiem tym zostaje obciążony najczęściej członek rodziny, na przykład rodzic, dziecko czy rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami, Sąd Rodzinny może wymagać sporządzenia takiego sprawozdania co najmniej raz w roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taki dokument sąd nakazał opiekunowi przygotowywać raz na pół roku, czy nawet raz na kwartał.

Warto wiedzieć przy tym, że istnieje pewien wyjątek od wymienionych zasad. Opiekun może zostać zwolniony z obowiązku składania sprawozdań na podstawie art. 166  ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:

Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

Ile czasu ma opiekun na przygotowanie sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej otrzymuje wezwania do złożenia sprawozdania z opieki, w których to sąd wyznacza mu na ten cel konkretny termin. Może to być zarówno 30, jak i 14 lub 7 dni.

Warto być więc przygotowanym do sprawnego sporządzenia takiego dokumentu, a w przypadku niemożności spełnienia tego obowiązku w terminie, złożyć do sądu wniosek o jego wydłużenie, uzasadniając prośbę na przykład problemami zdrowotnymi czy nadmiarem obowiązków.

Poza tym zawsze warto mieć pod ręką gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz niezbędne dokumenty obejmujące czas, który należy ująć w sprawozdaniu.

Potrzebne będą więc wszelki faktury i paragony związane z ponoszonymi kosztami utrzymania i leczenia osoby ubezwłasnowolnionej. Między innymi:

 • opłaty za mieszkanie,
 • opłaty za media,
 • rachunki za leki,
 • rachunki za sprzęt rehabilitacyjny,
 • faktury za usługi, na przykład pielęgniarki.
Warto podkreślić jednak, że dołączanie wszystkich paragonów i faktur do sprawozdania nie jest konieczne. Zebrane dokumenty mają być pomocne jedynie dla opiekuna, który powinien wykazać w swoim piśmie wysokość stałych kosztów.

Pozostałe przydatne dokumenty, jakie dobrze jest mieć pod ręką w trakcie wypełniania wzoru sprawozdania to:

 • karty leczenia szpitalnego,
 • karty pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • spis leków przyjmowanych na stałe.

Jakie informacje należy zawrzeć w sprawozdaniu opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej?

Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną jest dla sądu bardzo ważnym dokumentem kontrolnym, dlatego podlega dokładnej analizie – pod względem rzeczowym i rachunkowym.

Opiekun może zostać wezwany do sprostowania lub uzupełnienia danych, dlatego przed przygotowaniem pierwszego pisma tego typu warto przeanalizować dokładnie wzór wypełnionego sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną musi zawierać co najmniej:

 • oznaczenie miejsca pobytu osoby ubezwłasnowolnionej z adresem (dom, szpital, ośrodek rehabilitacyjny, zakład opiekuńczy) i datami przebywania pod danym adresem,
 • opis warunków mieszkaniowych osoby ubezwłasnowolnionej (z kim mieszka? czy mieszka w mieszkaniu własnym, czy wynajmowanym? jak wykończony jest lokal? czy ma dostęp do mediów? jak jest wyposażone?)
 • opis stanu zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej (jakie leki przyjmuje na stałe? pod opieką jakich specjalistów się znajduje? jakie są rokowania dla chorego? jakie koszty rehabilitacji, leczenia i opieki ponosi?)
 • opis poziomu samodzielności osoby ubezwłasnowolnionej (czy porusza się sama? czy wymaga stałej opieki?)
 • opis majątku osoby ubezwłasnowolnionej (skład majątku trwałego),
 • wykaz stałych kosztów (opłaty za czynsz, ubrania, leki, media, żywność, ubrania i tak dalej)
 • opis trudności związanych ze sprawowaniem opieki (konieczność zapewnienia pomocy medycznej, potrzeba umieszczenia w wyspecjalizowanej placówce).
Wykorzystując przygotowane przez nas przykładowe sprawozdanie opiekuna prawnego, warto pamiętać, aby dołączyć do niego odpowiednie dokumenty.

Niezbędne jest złożenie przede wszystkim dowodów, które potwierdzają zasadność podjęcia czynności związanych z uszczupleniem majątku ubezwłasnowolnionego.

Będą to między innymi rachunki za takie kosztowne przedmioty i usługi jak:

 • remont mieszkania,
 • zakup wózka inwalidzkiego.

Co zrobić z przygotowanym sprawozdaniem? Dokument wraz z załącznikami składa się w sądzie – osobiście w biurze podawczym lub listem poleconym. Kopię dokumentu zawsze warto zachować dla siebie w celach dowodowych.

Podobne pisma:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wzór