Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV odwołanie

16.00 

Jak napisać odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV? Odwołanie od upomnienia za abonament RTV to rozwiązanie, które pomaga uniknąć obowiązku uregulowania należności, często za okres obejmujący wiele miesięcy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku, odbiorniki radiowe i telewizyjne podlegają bowiem opłatom abonamentowym za ich użytkowanie.

Obowiązkowe jest również zarejestrowanie urządzeń w placówce poczty polskiej, a za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości aż 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Jak odwołać się od obowiązku zapłaty zaległego abonamentu? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – który pobierzesz powyżej.

Abonament RTV

Zgodnie z przepisami, każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego i/lub radia powinien zarejestrować takie urządzenie, a następnie regularnie uiszczać opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Choć nie są to kwoty wysokie – rzędu kilku, kilkudziesięciu złotych miesięcznie (ok. 20 zł) – to po dłuższym okresie zwlekania z zapłatą suma może okazać się całkiem wysoka.

Na rejestrację zakupionego odbiornika konsument ma 14 dni. Niezależnie od liczby posiadanych urządzeń, każda osoba fizyczna płaci tylko jeden abonament. Firmy mają natomiast obowiązek płacenia abonamentu od każdego radia czy telewizora w swojej siedzibie.

Abonament RTV jest świadczeniem przymusowym – bez względu na to, czy posiadacz korzysta z odbiornika, musi taki abonament płacić. Poza tym, zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie z tytułu abonamentu RTV przedawnia się dopiero po upływie 5 lat, dlatego poczta może upomnieć się o zaległe opłaty abonamentowe nawet z tak odległego okresu.

Niektóre podmioty są jednak zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Dotyczy to następujących posiadaczy telewizorów i radioodbiorników:

  • osób, które ukończyły 75. rok życia,
  • osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej,
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Samo spełnienie warunków zwolnienia nie jest jednak wystarczające, aby abonamentu nie płacić. Osoby korzystające z takiego zwolnienia mają obowiązek zgłosić się do placówki pocztowej operatora i przedstawić dowód potwierdzający spełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków.

Wezwanie do rejestracji odbiornika i zapłaty abonamentu

Osoby, które nie są ustawowo zwolnione z obowiązku rejestracji radioodbiornika lub telewizora, powinny zgłosić posiadanie takiego sprzętu i regularnie opłacać abonament, nawet jeśli nie słuchają radia i nie oglądają telewizji.

Jeśli tego nie zrobią, mogą otrzymać wezwanie do rejestracji odbiornika i zapłaty kary lub uregulowania zaległych opłat z tytułu abonamentu. Ryzyko otrzymania takiego wezwania jest większe w przypadku tych osób, które:

  • przestały płacić abonament, choć w przeszłości zarejestrowały sprzęt radiowo-telewizyjny,
  • nigdy nie zarejestrowały posiadanych urządzeń.

Osoby, które nie zarejestrowały radia czy telewizora – a jest ich naprawdę wiele – powinny pamiętać, że pracownik poczty polskiej nie może doręczyć im wezwania do zarejestrowania odbiornika, jeśli wcześniej nie potwierdzi jego obecności w mieszkaniu.

Antena na zewnątrz budynku może zostać potraktowana jako wskazówka, ale nie stanowi jeszcze potwierdzenia, iż w mieszkaniu obecne są odbiorniki radiowe lub telewizyjne.

Pracownik poczty polskiej musi zatem wejść do domu, aby sprawdzić, czy takie urządzenie jest w nim zamontowane, a żaden obywatel nie ma obowiązku wpuszczać takiej osoby do swojego mieszkania.

Jeśli jednak pracownik poczty polskiej potwierdzi obecność odbiornika radiotelewizyjnego w mieszkaniu, może zgłosić taką sytuację, a wtedy na mocy decyzji administracyjnej właściciel radia lub telewizora zostanie obciążony obowiązkiem rejestracji oraz karą w wysokości 30-krotnej stawki miesięcznej abonamentu – bez względu na to, jak długo odbiornik znajduje się w mieszkaniu.

Natomiast osoby, które zarejestrowały urządzenie, ale nie zapłaciły abonamentu lub nagle przestały uiszczać odpowiednią opłatę, mogą spodziewać się wezwania do uregulowania należności z urzędu skarbowego.

Sprawy lepiej więc nie ignorować, ponieważ może zakończyć się nawet egzekucją komorniczą (za nie płacenie abonamentu RTV prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, czyli przymusowe egzekwowanie zapłaty nałożonej kary). Znacznie bezpieczniej będzie złożyć odwołanie od abonamentu RTV (wzór odwołania pobierzesz u góry), które może doprowadzić do umorzenia zaległych opłat abonamentowych.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty abonamentu RTV?

Osoby posiadające zarejestrowany odbiornik RTV, które przestały płacić abonament, prędzej czy później mogą otrzymać wezwanie do zapłaty zaległości z tego tytułu. Nie warto jednak panikować. Jeśli kwota jest wysoka, można złożyć odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV i poprosić o rozłożenie na raty zaległości, a nawet o jego umorzenie.

Wypełniony wzór odwołania od abonamentu RTV należy przesłać na adres Departamentu Budżetu i Finansów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie. W takiej sytuacji nikt nie może zagwarantować jednak, że zaległości w płatności opłat abonamentowych z tytułu abonamentu zostaną umorzone.

Z reguły urząd mimo wszystko podtrzymuje decyzję i nakazuje uregulować zaległy abonament RTV za maksymalnie 5 lat wstecz. Jak uniknąć takiej kary?

Jeśli posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego przestaje z niego korzystać, lub całkowicie się go pozbywa, powinien wyrejestrować takie urządzenie, aby wykluczyć podstawę do dalszego naliczania opłat.

Warto udać się wtedy na pocztę z dowodem potwierdzającym zaprzestanie korzystania z radia lub telewizora, na przykład z wypowiedzeniem umowy dostawcy usług telewizyjnych czy z umową sprzedaży telewizora.

Kiedy można skutecznie odwołać się od wezwania do zapłaty abonamentu RTV?

Nie wszyscy mogą liczyć na to, że wypełniony wzór odwołania od upomnienia za abonament RTV zostanie uwzględniony przez urząd. Prawo do odwołania się od wezwania do zapłaty mają przede wszystkim te osoby, które:

  • nigdy nie zarejestrowały żadnego odbiornika RTV,
  • wyrejestrowały odbiornik RTV,
  • należą do grupy zwolnionej z obowiązku płacenia abonamentu RTV,

a mimo to zostały obciążone taką opłatą. W takim przypadku odwołanie od wezwania należy przesłać na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie wraz z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentami, które je potwierdzają.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1324).

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV odwołanie