Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Wezwanie do zwrotu zaliczki nie powinno być konieczne, jednak w praktyce wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaką rolę pełni zaliczka i czym różni się od zadatku.

Niekiedy trzeba zatem uświadomić kontrahentowi czy sprzedawcy, że zaliczka zawsze podlega zwrotowi i nie ma znaczenia, z czyjej winy nie doszło do wykonania umowy czy zakończenia transakcji. Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania – które pobierzesz u góry↑

Czym jest zaliczka, a czym zadatek?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest zaliczka, a czym zadatek oraz jakie są główne różnice pomiędzy tymi pojęciami. Zasady wpłacania i zwracania zadatku regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym aktem prawnym, jeśli do wykonania umowy nie dojdzie z winy wpłacającego zadatek, druga strona może zachować otrzymane środki finansowe.

Natomiast w przypadku, gdy do wykonania umowy nie dojdzie z winy strony, która zadatek otrzymała, strona wpłacająca ma prawo żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej.

Wspólną cechą zadatku i zaliczki jest to, że środki te zaliczane są na poczet świadczenia, czyli pomniejszają kwotę do zapłaty. Zaliczka tym jednak różni się od zadatku, że zawsze podlega zwrotowi i nie ma znaczenia, z czyjej winy nie doszło do wykonania umowy.

Zaliczka nie pełni roli odszkodowawczej, kiedy kupujący wycofa się z umowy. Powinna zatem zostać zwrócona automatycznie, a kiedy tak się nie dzieje osoba, która zaliczkę wpłaciła, może sporządzić pismo, a następnie pozew o zwrot zaliczki.

Zwrot zaliczki przy odstąpieniu od umowy

Jeśli kupujący lub usługobiorca wpłacili zaliczkę na poczet umowy i chcą od niej odstąpić, mają takie prawo nawet bez podawania przyczyny, żądając jednocześnie zwrotu wpłaconej zaliczki. Mówią o tym przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.(art. 494)

Sporządzając pismo o zwrot zaliczki, można powołać się właśnie na ten artykuł Kodeksu cywilnego, a także na przepisy dotyczące świadczenia nienależnego, o których mówi art. 410 KC:

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę?

Jak zostało wspomniane,  pismo o zwrot zaliczki za niewykonaną usługę czy niedostarczony towar nie powinno być potrzebne, gdyż zaliczka zawsze podlega zwrotowi.

Niestety, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że zaliczka nie jest tym samym co zadatek i nie każdy kontrahent okazuje się uczciwy, dlatego w celu odzyskania należnych środków niekiedy trzeba zaangażować się w sprawę i przygotować odpowiednie wezwanie do zwrotu zaliczki.

Jak odzyskać zaliczkę? W pierwszej kolejności osoba, która wpłaciła zaliczkę na poczet towaru czy usługi, powinna wystosować do drugiej strony pismo z żądaniem dokonania jej zwrotu. Do przygotowania takiego dokumentu można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wezwanie do zwrotu zaliczki, który uwzględnia między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron umowy/transakcji,
  • wysokość wpłaconej zaliczki,
  • tytuł (cel) wpłaconej zaliczki,
  • wezwanie do zwrotu,
  • termin na dokonanie zwrotu,
  • numer rachunku bankowego do przelewu,
  • ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową,
  • przepis, z którego wynika obowiązek zapłaty,
  • podpis.

Jest to tak zwane przedsądowe wezwanie do zapłaty. Warto ująć w nim rozsądny termin na dokonanie zwrotu środków, na przykład 7-dniowy, nie dłuższy jednak niż 30-dniowy.

Konieczne jest także zachowanie potwierdzenia doręczenia takiego wezwania, gdyż w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową stanowi ono dowód na podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu.

Jak wyegzekwować zwrot zaliczki, jeśli strona nie zareaguje na pisemne wezwanie? Sprawę o zapłatę należy skierować wtedy do sądu. Ten może przeprowadzić postępowanie upominawcze lub nakazowe, odbywające się na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron.

Sąd w postępowaniu upominawczym wyda nakaz zapłaty, który wraz z klauzulą wykonalności pozwala rozpocząć postępowanie egzekucyjne, czyli zaangażować w sprawę komornika, który ściągnie zasądzone należności.

*Aby odzyskanie zaliczki było skuteczne, pismo będące wezwaniem trzeba wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć dłużnikowi osobiście za poświadczeniem odbioru.

Czy zaliczka może zostać rozliczona?

Czasami druga strona umowy uchyla się od obowiązku zwrotu zaliczki, powołując się na poniesione koszty. Należy wiedzieć jednak, że roszczenia odszkodowawcze nie mają nic wspólnego ze zwrotem zaliczki. Strona, która przyjęła zaliczkę, powinna ją zwrócić, a dopiero później dochodzić zapłaty ewentualnego odszkodowania.

Czasami jednak w interesie wpłacającego zaliczkę jest polubownie rozliczyć się z drugą stroną umowy. Jeśli dojdzie do porozumienia w przedmiocie uzasadnionych potrąceń, sprawa zostanie rozwiązana pozasądowo, a to znacznie wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ nie wiąże się dodatkowymi kosztami czy stresem.

Warto więc dojść do porozumienia i obniżyć kwotę wpłaty zaliczki do zwrotu o koszty, jakie poniosła druga strona, o ile są one uzasadnione.

Czy istnieje zaliczka bezzwrotna?

W umowach kupna-sprzedaży czy umowach o świadczenie usług może pojawić się termin „zaliczki bezzwrotnej”. W praktyce taka zaliczka zachowuje się więc jak zadatek, pod tym względem, że sprzedawca czy usługodawca mogą ją zachować, jeśli druga strona wycofa się z umowy.

Zaliczka bezzwrotna nie będzie jednak zwracana osobie, która ją wpłaciła w kwocie dwukrotnie wyższej (kiedy do wykonania umowy nie dojdzie z winy sprzedawcy/usługodawcy),  jak ma to miejsce w przypadku zadatku.

O ile taka zaliczka może funkcjonować w umowach zawieranych pomiędzy firmami, tak już w przypadku umowy z konsumentem będzie klauzulą niedozwoloną. Warto mieć to na uwadze, gdyby druga strona próbowała w taki sposób uchylić się od zwrotu wpłaconych środków.

Ciekawostka

Jeśli to możliwe – wierzyciel, jak i dłużnik – mogą porozumieć się i ustalić potrącenia wzajemnych roszczeń, jeśli strony prowadzą między sobą interesy. Dlatego, zanim zdecydujesz się na wstąpienie na drogę postępowania sądowego, warto rozważyć potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji umowy lub niewykonania umowy.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma