Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – wzór z omówieniem

Kategorie: ,

16.00 

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego zgodnie art. 730 k.p.c. może zgłosić każda strona lub uczestnik postępowania. Możliwe jest to pod warunkiem uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego może być również zgłoszone przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektorzy pracy oraz rzecznicy konsumentów.

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego nie jest jednak możliwe w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa oraz osobom, które w ogóle nie mogą być pozywane przez sąd polski.

Wniosek może zostać złożony zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i już w jego trakcie. Zabezpieczenia można żądać w sprawie prowadzonej w pierwszej oraz drugiej instancji. Możliwe jest to nawet w toku rozpoznawania nadzwyczajnych środków zaskarżenia, np. w postępowaniu kasacyjnym.

Określenie sądu

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu została określona w art. 734 Kodeksu postępowania cywilnego: „Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów – sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.”

Czytaj też: Pozew o zapłatę

Określenie stron postępowania

Wnoszący wniosek o zabezpieczenie, tj. Uprawniony musi wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą właściwemu sądowi go zidentyfikować – swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL lub NIP.

W piśmie należy wskazać także dane Obowiązanego – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL może zostać również wskazany, jednakże nie ma takiego wymogu.

Wskazanie kwoty zabezpieczenia

Należy wskazać wysokość dochodzonej w przyszłości kwoty wierzytelności, tak by sąd mógł ustalić ewentualną kwotę zabezpieczenia. Kwotę tą należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Opłata od wniosku

Opłata od wniosku o zabezpieczenie roszczenia majątkowego w kwocie 100 złotych została ustalona na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Porada prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – wzór z omówieniem