Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – wzór z omówieniem

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego zgodnie art. 730 k.p.c. może zgłosić każda strona lub uczestnik postępowania. Możliwe jest to pod warunkiem uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego może być również zgłoszone przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektorzy pracy oraz rzecznicy konsumentów.

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego nie jest jednak możliwe w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa oraz osobom, które w ogóle nie mogą być pozywane przez sąd polski.

Wniosek może zostać złożony zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i już w jego trakcie. Zabezpieczenia można żądać w sprawie prowadzonej w pierwszej oraz drugiej instancji. Możliwe jest to nawet w toku rozpoznawania nadzwyczajnych środków zaskarżenia, np. w postępowaniu kasacyjnym.

Określenie sądu

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu została określona w art. 734 Kodeksu postępowania cywilnego: „Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów – sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.”

Określenie stron postępowania

Wnoszący wniosek o zabezpieczenie, tj. Uprawniony musi wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą właściwemu sądowi go zidentyfikować – swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL lub NIP.

W piśmie należy wskazać także dane Obowiązanego – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL może zostać również wskazany, jednakże nie ma takiego wymogu.

Wskazanie kwoty zabezpieczenia

Należy wskazać wysokość dochodzonej w przyszłości kwoty wierzytelności, tak by sąd mógł ustalić ewentualną kwotę zabezpieczenia. Kwotę tą należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Opłata od wniosku

Opłata od wniosku o zabezpieczenie roszczenia majątkowego w kwocie 100 złotych została ustalona na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady_prawne.