Zawezwanie do próby ugodowej – wzór z omówieniem

(1 opinia klienta)

16.00 

Zawezwanie do próby ugodowej jest unormowane w art. 185 Kodeksu postępowania cywilnego. Z tej instytucji skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne.

Prawidłowo sformułowane i doręczone do właściwego sądu zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia tegoż roszczenia. Zasada ta wymaga, by roszczenie wskazane w zawezwaniu do próby ugodowej zostało określone precyzyjnie, zarówno co do przedmiotu żądania, jak i wysokości.

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Określenie sądu

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy złożyć do sądu rejonowego, nawet jeżeli dla powództwa w sprawie objętej ugodą właściwy byłby sąd okręgowy. Zgodnie natomiast z art. 185 par.1 k.p.c., miejscowo właściwy jest sąd właściwy dla przeciwnika.

Określenie stron postępowania

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania swoich danych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL lub NIP. Należy także wskazać dane przeciwnika– jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nie ma obowiązku wskazywania numeru PESEL przeciwnika.

Opłata od wniosku

Zgodnie z art. 24 ust. 1 punkt 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10.000,00 złotych wynosi 300 złotych. Natomiast dla roszczeń o wartości do 10.000 złotych wynosi 40 złotych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (1)

1 komentarz

Zawezwanie do próby ugodowej – wzór z omówieniem
  1. Polecam wzór zawezwania.