Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej – wzór z omówieniem

16.00 

Co do zasady, do sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków przez jednego z nich, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Natomiast sprzedaż nieruchomości bez takiej zgody uznawana jest za nieważną. W sytuacji, kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, każdy z nich ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej.

Przepis art. 39 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682) mówi wprost, że w  sytuacjach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobra rodziny.

Oznacza to, że sąd wyda zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej, o ile sprzedaż tego składnika majątkowego małżeństwa będzie wystarczająco uzasadniała dobro rodziny, tj. nie będzie dotyczyła indywidualnych interesów małżonka chcącego zbyć majątek, a będzie wpływała na dobro całej rodziny, np. sprzedaż nieruchomości będzie przeznaczona na utrzymanie małoletnich dzieci bądź opłacenie ich studiów.

Uzyskanie zezwolenia sądu na sprzedaż wspólnej nieruchomości

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż nieruchomości wspólnej małżonków należy wnieść wniosek do właściwego sądu. Przesłanką na jakiej opierał się będzie sąd rozpatrując wniosek o zezwolenie na sprzedaż nieruchomości jest dobro rodziny. Jest dobro rodziny uzasadnia i usprawiedliwia potrzebę dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, jeżeli jeden z małżonków nie wyraża zgody na dokonanie takiej czynności.

Mówiąc o dobru rodziny należy mieć na względzie nie tylko małżonków, ale również dobro dzieci.

Okolicznościami uzasadniającymi sprzedaż nieruchomości może być konieczność zapewnienia dziecku lekarstwa i leczenia czy środków na bieżące utrzymanie rodziny.

Właściwość sądu

Wniosek o zezwolenie na dokonanie sprzedaży nieruchomości powinien zostać złożony w sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małżeństwa.

Koszt wniosku 

Stosownie do art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300) wniosek powinien zostać opłacony w wysokości 40 zł.

Elementy wniosku

Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej powinien zawierać elementy takie jak:

 1. oznaczenie miejscowości i daty sporządzenia wniosku;
 2. oznaczenie właściwego sądu rejonowego;
 3. wskazanie wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania;
 4. wskazanie uczestnika – dane małżonka niezgadzającego się na sprzedaż – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania;
 5. tytuł pisma, tj. Wniosek o zezwolenie małżonkowi na dokonanie sprzedaży nieruchomości wspólnej;
 6. treść – w treści wniosku należy wnosić o zezwolenie na dokonanie sprzedaży nieruchomości, podając jej księgę wieczystą i miejsce położenia oraz określenie, że stanowi ona majątek wspólny uczestników postępowania;
 7. uzasadnienie – w uzasadnieniu należy przedstawić dowód na zawarcie związku małżeńskiego uczestników postępowania (akt małżeństwa), przedstawić odpis z księgi wieczystej dotyczący nabycia nieruchomości w trakcie małżeństwa i pozostawania nieruchomości we wspólnym majątku małżeńskim, oraz wskazać okoliczności uzasadniające wniosek, mające przekonać sąd by ten uznał, że dobro rodziny wymaga dokonania sprzedaży nieruchomości;
 8. wskazane dowody należy dołączyć do wniosku w formie załączników;
 9. Podpis wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (U. z 2017 r. poz. 682).
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej – wzór z omówieniem